Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Palkkatuki Etelä-Savon TE-toimistossa vuonna 2019

Palkkatukien kohdentaminen ja tukijakson kesto vuodelle 2019 Etelä-Savossa

Palkkatukea myönnetään ensisijaisesti yrityksiin.

Tukijaksojen kesto on 1-24 kuukautta julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain ja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti harkiten. Jos palkkatukea myönnetään oppisopimukseen, tuen kesto Etelä-Savossa on enintään 24 kuukautta.

Yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröityneille uskonnollisille yhdyskunnille myönnettävän 100 prosenttisen palkkatuen käytöstä on valtion talousarvioesityksessä 2019 määritelty enimmäismäärä. Etelä-Savossa se on keskimäärin enintään 130 työllistettyä henkilöä vuoden aikana. Jos Etelä-Savon TE-toimistolle myönnetään budjetista lisäkiintiötä, tullaan siitä tiedottamaan erikseen.

Työllistämispalkkio edistämään työllistämistä

Hallitus päätti 19.12.2018 työnantajalle myönnettävästä työllistämispalkkiosta. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lue lisää työllistämispalkkiosta.

Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset julkisen työvoima-ja yrityspalvelulain mukaan

Palkkatuen myöntämisen lähtökohtana on TE-toimiston arviointi työnhakija-asiakkaan palvelutarpeesta. Lisätietoja te-palvelut.fi verkkosivulta/palkkatuki

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista, ja että palkkatuettu työ parantaisi henkilön ammatillista osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuen myöntäminen alle vuoden työttömänä olleiden palkkaamiseen edellyttää lisäksi, että TE-toimiston arvion mukaan henkilöllä olisi pitkäaikaistyöttömyyden riski.

Poikkeuksen edellä kuvattuun tekevät henkilöt, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta ja ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Heidän kohdallaan palkkatuki voidaan myöntää, vaikka tuella palkattavan ammatillisessa osaamisessa ei ole puutteita.

Osaamisen puutetta ei edellytetä myöskään silloin, jos palkkatukea haetaan palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi vamman tai sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentavan työttömän työnhakijan tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Palkkatukihakemukseen tarvitaan työnantajan näkemys siitä, miten vamma tai sairaus vaikuttaa tuottavuuteen tarjolla olevassa tehtävässä.

Palkkatuen määrä

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä. Työnantajalle maksettavan palkkatuen määrä on enintään 30, 40 tai 50 prosenttia työntekijän palkkauskustannuksista.

Palkkatuen euromääräinen katto valtion talousarviossa vuodelle 2019 on 1400 e/kk (lisäksi enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta). Yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien enintään 65 prosentin työaikaan maksettava 100 prosenttisen palkkatuen enimmäismäärä vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on 1 800 e/kk (lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha).

Työssäoloehdon kertyminen palkkatuetussa työssä ja työllistymistä edistävässä palvelussa

Palkkatuetussa työssä työntekijän työssäoloehtoon luetaan 75 % niistä kalenteriviikoista, jotka henkilö on ollut työttömyysturvalain mukaisessa palkansaajan työssäoloehtoon luettavassa työssä.

Kunnan järjestämä velvoitetyö kerryttää työssäoloa täysimääräisesti. Myös TE-toimiston työttömälle järjestämä ikävelvoitteen mukainen työllistymistä edistävä palvelu kerryttää työssäoloa täysimääräisesti. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.

Työnantajaan ja työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytykset

Työnantaja hakee palkkatukea Oma asiointi -palvelussa Katso-tunnisteilla. Palkkatuen myöntämisestä tulee olla TE-toimiston päätös ennen työsuhteen alkamista. Työntekijän kanssa tehtävän työsopimuksen (tai oppisopimuksen) tulee vastata palkkatukihakemusta ja palkkatukipäätöstä.

Palkkatukea ei voida myöntää, jos elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä siten, että työntekijän irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ellei irtisanottua työntekijää ole otettu takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä. TE-toimiston ei arvioi, kuinka tuella palkkaaminen vaikuttaa jo olemassa oleviin työsuhteisiin. Vastuu työsopimuslain noudattamisesta on työnantajalla.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt verojen, lakisääteisten maksujen tai palkan maksuvelvollisuuttaan.

Siirrettäessä tuella palkattu toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) tehtäviin, siirrosta tulee ilmoittaa TE-toimistoon ennen siirtoa. TEM323 lomake on verkossa.

Palkkatuen määrä ja kesto Etelä-Savossa 2019

Kohderyhmä

Kesto enintään

Tuen määrä

Työtön alle 12 kuukautta

6 kk

30 %

Työtön vähintään 12 kuukautta 14 kuukauden aikana

12 kk

40 %

Työtön vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana

12 kk

50 %

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat muuhun kuin elinkeinotoimintaan suositus
enintään 6 kk

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat muuhun kuin elinkeinotoimintaan 100 %

60-vuotias, työtön yhdenjaksoisesti vähintään 12 kuukautta

24 kk

Työttömyyden keston mukaan,
jonka jälkeen 30 %

Oppisopimus

24kk

Työttömyyden keston mukaan,
jonka jälkeen 30 %

Kunnan velvoitetyö

6 kk

50 %

Vamma/sairaus

24 kk

50 %

Työnsuunnittelija

24 kk

Työttömyyden keston mukaan,
jonka jälkeen 30 %


Oma
asiointi