Työllisyyspoliittiset hankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyyspoliittisia hankkeita, joiden palveluja asiakkaat voivat käyttää.

EntreEtelä-Savo -hanke korkeasti koulutetuille eteläsavolaisille sekä Etelä-Savossa asuville, koulutetuille maahanmuuttajille yrittäjyyteen ja oman yrityksen perustamiseen perehdytykseen. Valmennuksessa annetaan perusvalmiudet yrittäjäksi ryhtymiseen ja rakennetaan yksilöllisiä polkuja yrittäjyyteen. XAMK Pienyrityskeskus.EntreEtelä-Savo -hanke Eteenpäin - hanke alle 30-vuotiaille eteläsavolaisille nuorille, joilla on vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille, on elämänhallintaan liittyviä haasteita tai heillä ei ole esimerkiksi riittävää ammatillista koulutusta. TE-palveluiden kautta ohjaudutaan kymmenen viikkoa kestävälle Eteenpäin-kurssille Mikkeliin. Kurssiviikkojen aikana kurssilaiset tekevät erilaisia Casemetin tuotannollisia työtehtäviä (kokoonpano-, metalli- ja ohutlevyosastot), saavat yksilöllistä palveluohjausta sekä osallistuvat työllistymistä ja elämänhallintaa vahvistaviin teemakoulutuksiin. Casemet EteenpäinOSAAJA - monialaisen ja pitkäaikaisen osaamisen hyödyntäminen, XAMK Pienyrityskeskus. Etelä-Savon alueen +55 -vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja yrittäjien tarpeiden yhteensovittaminen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi mm. työvoimakoulutuksella ja palkkatuella.OSAAJA hankeMINA PYSTYN-hanke  yrityskontaktointia palvelutarpeiden esiin saamiseksi, työnvälitystä,työllistymismahdollisuuksien parantamista työvoimakoulutuksella ja palkkatuella Etelä-Savossa. Kohderyhmänä 30 – 54-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt. Lisätietoja Anne Innanen puh.0295 024 086 Etelä-Savon ELY-keskus

Työllistävä maaseutu- hanke maaseudulla antaa tukea tarjolla olevan työn kokoamiseksi kokoaikaiseksi työksi mm. yrityskontaktoinnilla, työvoimakoulutuksella ja palkkatuella Etelä-Savossa, ProAgria ry.Työllistävä maaseutu- hankeTARTU! hanke, kohderyhmänä ne työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti tai lähes yhdenjakoisesti 12 kuukautta tai 6 kuukautta ja he ovat alle 30v eivätkä ole työllistyneet ammatillisen koulutuksen jälkeen, Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna.TARTU-hankePOLKUJA YHTEISÖÖN-hanke oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi Etelä-Savoon. Keinoina siirtymävaiheen (vastaanottokeskuksesta omaan kuntaan) sujuvoittaminen, työllistymisen edistäminen, koulutuspolkujen luominen, asumisen tukeminen, osallisuuden kehittäminen ja alueellisen vuorovaikutuksen lisääminen, Viittakivi Oy.Polkuja yhteisöön hankeElintapaohjauksen palveluketju -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua. Hankkeen toiminta-alue: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Mikkeli.
Elintapaohjauksen palveluketjuOpi työ- Oikeisiin töihin oppimisvaikeudesta huolimatta! -hankkeella tuetaan laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa kokeillaan ohjaavan työhönvalmennuksen mallia, jonka avulla nuorta tuetaan työllistymään, lisäksi on pienryhmätoimintaa. Hanke toimii Mikkeli, Savonlinna ja Joroinen alueella, XAMK ja Kehitysvammaliitto.Opi työ- hankeOSKE – hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret ja aikuiset, joiden työllistyminen tarvitsee tukea. Kohderyhmänä ovat myös työttömät työnhakijat, joille ollaan rakentamassa polkua ammatilliseen koulutukseen. Hanke toimii alueella: Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Pertunmaa, Puumala.
OSKE - osaamisen kehittämisen pajatPortaat hanke - työttömät, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kk ja työttömät, joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta uudelle työllistämisen portaalle siirtymään valmiit henkilöt. Savonlinnan, Enonkosken ja Juvan kolmannen sektorin työllistämistoiminnan kehittämishanke, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.Portaat hankeTOTTA! - Työllisyydenhoidon toimivat ohjauspolut Etelä-Savossa. Hankkeessa kehitetään paikallisia työvoimapalveluja työnhakijoille ja yrityksille Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan alueilla.
Totta hankePotkua pajalta -  on Mikkelin Toimintakeskuksen hanke, jonka tavoitteena on edistää yhdistyksen työtehtäviin työllistyneiden siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea, ohjausta ja räätälöityjä ratkaisuja osaamisen hankkimiseksi. Lisätietoja projektipäällikkö Päivi Iivari puh. 050 431 6178.

ROHKENE on Savonlinnan kaupungin tarjoama työnhakupalvelu, jonka tarkoituksena on auttaa osaavia, aktiivisia työnhakijoilta löytämään kykyjään vastaava työpaikka. Samalla palvelu toimii työnantajan apuna sopivan työntekijän etsinnässä.
Rohkene- työnhakupalveluAskelma-hanke työnhaun ja kouluttautumisen tueksi sekä työvalmentajapalveluja pitkäaikaistyöttömille, osittain työkykyisille ja vaikeasti työllistyville työnhakijoille sekä nuorille alle 25-vuotiaat työnhakijoille, Mäntyharjun kunta. Lisätietoja Tiina Toivonen puh. 0405536318, tiina.toivonen(at)mantyharju.fi

Pienten kuntien työkkäri – hanke, mistä sekä työttömät että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua. Hankkeen perusajatuksena on kehittää ja juurruttaa uudenlainen työllisyydenhoidon toiminta- ja yhteistyömalli, joilla vähennetään työttömyyttä ja edistetään työllisyyttä. Hanke toimii Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueelle. Yhteydenotot työhönvalmentaja Sirpa Hallman puh: 044 7432262.

TYÖelämä-hanke auttaa nuoria ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työnhakijoita työllistymään, mm. vahvistamalla asiakkaiden työnhakuvalmiuksia ja tekemällä aktiivista työnetsintää. Pieksämäki, Bovallius-säätiö. TYÖelämä-hankePLAY-työllistämisprojektin kohderyhmänä ovat työmarkkinoilta syrjäytyneet, syrjäytymisvaarassa olevat ja vaikeasti työllistyvät henkilöt, Pieksämäki, Pieksämäen Seudun Liikunta ry.PLAY-työllistämisprojekti