Työlupa-asiat

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Lue lisää työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittelystä Suomessa

Pirkanmaan TE-toimiston ohje ulkomaalaisten työnteosta Suomessa (pdf)

Työnantajan tulee varmistaa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus

Työnantajan on varmistuttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

  • Tarkista ulkomaalaisen työnteko-oikeus henkilön passista tai oleskelulupakortista.
  • EU/ETA-valtion kansalainen tai Sveitsin kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa Suomeen.

Oleskelulupakortissa mainittu ulkomaalaislain pykälä kertoo työnteko-oikeuden laajuuden. Työntekijän oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti ammattialakohtaisesti. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla ulkomaalainen voi työskennellä. Jos oleskelulupakortissa on mainittu yrityksen nimi, ulkomaalainen voi työskennellä ainoastaan tämän työnantajan palveluksessa.

Tiedot EU:n ulkopuolisista työntekijöistä

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle työsuhteen keskeiset ehdot ja vakuutus siitä, että työehdot ovat työehtosopimuksen mukaiset.

Työnantajan tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon

  • kopio henkilön passista tai oleskelulupakortista
  • TEM 0.54 -liitelomake (valitse työntekijätietojen ilmoittaminen -kohta)

Työnantaja voi tehdä selvityksen myös sähköisesti Enter Finlandissa.

Enter Finland
Tiedot on annettava myös työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle – näille riittää ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus. Tiedot tulee toimittaa riippumatta oleskelulupatyypistä ja myös henkilön työskennellessä viisumilla tai viisumivapaasti.

Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä seuraavat neljä vuotta. Työsuojeluviranomainen valvoo velvollisuuden noudattamista.

Ulkomaalaisen toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä

Työntekijän oleskelulupa edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla koko oleskeluluvan voimassaolon ajan. Palkan on oltava vähintään työsuhteessa noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Osa-aikaisessa työssä työntekijän toimeentuloedellytyksen katsotaan täyttyvän, kun työntekijän työehtosopimuksen mukainen palkka vakuutetuilla työtunneilla on vuonna 2020 vähintään 1236 €/kk.

Käsittelytilanne

Pirkanmaan TE-toimistossa työntekijän oleskelulupahakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Huomaathan, että hakemuksen tilanteen tiedustelu ei nopeuta sen käsittelyä.

Asioiden käsittelyajat

Työlupa-asioiden yhteystiedot Pirkanmaan TE-toimiston sivuilla

Yleistä työlupaneuvontaa TE-puhelinpalvelusta

TE-puhelinpalvelusta

Valtioneuvoston päätös ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista

Päätös linjauksista (pdf)