Invandrare

Tjänster under coronasituationen

Läs på finska hurdana tjänster kunskapscenter erbjuder invandrare under coronasituationen.

Att sköta ärenden i normalläget

Denna anvisning, utfärdad av Nylands arbets- och näringsbyrå, gäller invandrare och kunder som inte har nätbankskoder.

Anmälning utan nätbankskoder

Om du inte har nätbankskoder eller är tredjelandsmedborgare, ska du fylla i anmälningsblanketten innan du besöker arbets- och näringsbyrån. Fyll noga i blanketten och ta med den till arbets- och näringsbyrån, antingen i utskriven form eller sparad på en minnessticka. Våra internetrådgivare i arbets- och näringsbyråns entréhall hjälper dig vid behov.

Anmälningsblankett

Ta med första gången du besöker arbets- och näringsbyrån:

 • pass
 • uppehållstillstånd och/eller av polisen utfärdat bevis om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare
 • om möjligt ett befolkningsregisterutdrag eller ett dokument från magistraten för att styrka att du har en finländsk personbeteckning (t.ex. FPA-kort).

Lämna in aktuell information om dina tillstånd till arbets- och näringsbyrån

 • Se till att ditt uppehållstillstånd och pass är i kraft. Ansök om nytt uppehållstillstånd eller pass innan giltighetstiden för den gällande handlingen löper ut. Lämna in ett intyg till arbets- och näringsbyrån om att du har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd eller pass.
 • När du får ett nytt uppehållstillstånd ska du lämna in en kopia av det till arbets- och näringsbyrån. Utbetalningen av arbetslöshetsförmånen kan avbrytas om du inte har ett giltigt uppehållstillstånd och inte har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd i god tid. Lämna in intyg och tillstånd på ett sätt som du kommit överens om separat med tjänstemannen på arbets- och näringsbyrån.
 • Då hålls din kundrelation till arbets- och näringsbyrån i kraft och du kan erbjudas arbets- och näringsbyråns tjänster.

Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning

Utbildningsenhetens meddelande om elever som påbörjat arbetskraftspolitisk integrationsutbildning (integrationsutbildning för vuxna invandrare) under perioden 1.2.2020–6.5.2020:

Koulutusportti-systemets medianväntetider från språktest till att integrationsutbildningen börjar vid Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen. Obs! Det finns stora individuella variationer i väntetiderna: 

Esbo                     75 dagar
Helsingfors           83 dagar
Hyvinge                112 dagar
Träskända            71 dagar
Lojo                       53 dagar
Borgå                    108 dagar
Raseborg              69 dagar
Vanda                    96 dagar

(Uppdaterad 7.5.2020)

 


 

Instructions for immigrants who wish to register as our customers with or without online banking credentials

Registration without online banking credentials:
Attention! Only if you do not have bank access codes.

Before you arrive at the TE Office, fill in the registration form electronically. When you have filled in the form carefully, print it or save it on a memory stick.

Registration form (fill in the form electronically, then bring it to the TE Office either on paper or saved on a memory stick) in English

If you need help, our online advisers will help you in the entrance lobby of the TE Office.

Registration of immigrants as customers:
If you do not have online banking credentials or are a third country national

 • Before you arrive at the TE Office, fill in a registration form online. When you have filled in the form carefully, print it or save it on a memory stick.

When you visit the TE Office for the first time, bring the following documents with you:

 • your passport
 • your residence permit and/or a certificate of registration of the right of residence of a Union citizen issued by the police for EU citizens
 • if possible, an extract from the population register from a Local Register Office, or another document to prove that you have a Finnish personal identity code (e.g. a Kela card)
 • You are personally responsible for providing the TE Office with up-to-date information about your permits. This will ensure that your status as a TE Office client remains valid and that you can use our services.
  • Ensure that your residence permit and passport remain in force. Apply for a new residence permit or passport before the previous one expires. Provide the TE Office with proof that you have applied for a new residence permit or passport.
  • When you receive a new residence permit, send or bring a copy of it to the TE Office. If your residence permit expires and you have not applied for a new residence permit in time, payment of your unemployment benefit may be interrupted. (If you submit certificates and permits to the TE Office, first agree with the TE Office staff on how to deliver them)