Invandrare

Denna anvisning, utfärdad av Nylands arbets- och näringsbyrå, gäller invandrare och kunder som inte har nätbankskoder.

Anmälning utan nätbankskoder

Om du inte har nätbankskoder ska du fylla i anmälningsblanketten innan du besöker arbets- och näringsbyrån. Fyll noga i blanketten och ta med den till arbets- och näringsbyrån, antingen i utskriven form eller sparad på en minnessticka. Våra internetrådgivare i arbets- och näringsbyråns entréhall hjälper dig vid behov.

Anmälningsblankett

Invandrare

Att anmäla sig som kund: Fyll i anmälningsblanketten innan du besöker arbets- och näringsbyrån, om du saknar nätbankskoder eller är tredjelandsmedborgare. Fyll noga i blanketten och ta med den till arbets- och näringsbyrån, antingen i utskriven form eller sparad på en minnessticka.

Då du besöker arbets- och näringsbyrån för första gången ska du ta med:

 • pass
 • uppehållstillstånd och/eller av polisen utfärdat bevis om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare
 • om möjligt ett befolkningsregisterutdrag eller en handling från magistraten för att styrka att du har en finländsk personbeteckning (t.ex. FPA-kort)

Lämna in uppdaterad information om dina tillstånd till arbets- och näringsbyrån

 • Se till att ditt uppehållstillstånd och pass är i kraft. Ansök om nytt uppehållstillstånd eller pass innan giltighetstiden för den gällande handlingen löper ut. Lämna in ett intyg till arbets- och näringsbyrån över att du ansökt om ett nytt uppehållstillstånd eller pass.
 • Då du får ett nytt uppehållstillstånd ska du lämna in en kopia till arbets- och näringsbyrån. Om du inte har ett gällande uppehållstillstånd och inte har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd i tillräckligt god tid, kan utbetalningen av arbetslöshetsförmånen avbrytas. Intyg och tillstånd lämnas in på ett sätt som du kommit överens om separat med tjänstemannen på arbets- och näringsbyrån.
 • Då kan du fortsätta att vara kund hos arbets- och näringsbyrån och du kan erbjudas arbets- och näringsbyråns tjänster.

Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning

Utbildningsenhetens meddelande om elever som påbörjat arbetskraftspolitisk integrationsutbildning under tiden  1.8.–30.9.2019 (integrationsutbildning för vuxna invandrare):

Koulutusportti-systemets medianväntetider från språktest till att integrationsutbildningen börjar vid Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen. Obs! Stora individuella variationer i väntetiderna: 

Esbo                     123 dagar
Helsingfors           108 dagar
Hyvinge                 110 dagar
Träskända             111 dagar
Lojo                       104 dagar
Borgå                    64 dagar
Raseborg              147 dagar
Vanda                    131 dagar

(Uppdaterad 2.10.2019)

 


 

Instructions for immigrants who wish to register as our customers with or without online banking credentials

Registration without online banking credentials:
Attention! Only if you do not have bank access codes.

Before you arrive at the TE Office, fill in the registration form electronically. When you have filled in the form carefully, print it or save it on a memory stick.

Registration form (fill in the form electronically, then bring it to the TE Office either on paper or saved on a memory stick) in English

If you need help, our online advisers will help you in the entrance lobby of the TE Office.

Registration of immigrants as customers:
If you do not have online banking credentials or are a third country national

 • Before you arrive at the TE Office, fill in a registration form online. When you have filled in the form carefully, print it or save it on a memory stick.

When you visit the TE Office for the first time, bring the following documents with you:

 • your passport
 • your residence permit and/or a certificate of registration of the right of residence of a Union citizen issued by the police for EU citizens
 • if possible, an extract from the population register from a Local Register Office, or another document to prove that you have a Finnish personal identity code (e.g. a Kela card)
 • You are personally responsible for providing the TE Office with up-to-date information about your permits. This will ensure that your status as a TE Office client remains valid and that you can use our services.
  • Ensure that your residence permit and passport remain in force. Apply for a new residence permit or passport before the previous one expires. Provide the TE Office with proof that you have applied for a new residence permit or passport.
  • When you receive a new residence permit, send or bring a copy of it to the TE Office. If your residence permit expires and you have not applied for a new residence permit in time, payment of your unemployment benefit may be interrupted. (If you submit certificates and permits to the TE Office, first agree with the TE Office staff on how to deliver them)