Aktuellt

« Tillbaka

Bristen på arbetskraft får inte bli ett hinder för tillväxten - RekryUtbildning erbjuder en behändig lösning i många situationer

Servicedirektör Perttu Kellomäki, Österbotten arbets- och näringsbyrå:

Bristen på arbetskraft får inte bli ett hinder för tillväxten - RekryUtbildning erbjuder en behändig lösning i många situationer

I Österbotten har utvecklingen på arbetsmarknaden under de senaste åren varit mycket gynnsam och därför är arbetslöshetsgraden lägst i fastlands-Finland. Den positiva sysselsättningsutvecklingen ställer oss naturligtvis också inför många utmaningar; tillgången på kunnig arbetskraft är en av de viktigaste frågorna att lösa. Enligt prognoserna kommer Finlands befolkningstillväxt att börja sjunka år 2035, den av konjunkturerna oberoende arbetslöshetsprocenten har ökat från 2,5 procent till 7 procent, dvs. matchningsproblemen på arbetsmarknaden ökar.

NTM-centralen i Österbotten håller tillsammans med TE-byrån på att utveckla verktyg för att på bred front kunna svara på bristen av kunniga personer. Till exempel Team Finland-arbetet vid NTM-centralen i Österbotten är också starkt kopplat med TE-tjänster. I takt med företagens tillväxt blir behovet av kunnig arbetskraft stort, både av experter och av praktiska yrkesmänniskor, inom olika branscher de närmaste åren. Speciellt betonas betydelsen av arbetsrelaterad invandring och internationella studerande på arbetsmarknaden.

RekryUtbildning ger just den kompetens som arbetsuppgiften kräver

Lösningar på bristen av arbetskraft sökes bl.a. genom alternativa utbildningsmodeller och genom att kombinera arbetskraftsutbildningens och kontinuerliga lärandets modeller med varandra. Vi har arbetskraftsreserv, men jobbsökarnas kompetens motsvarar inte nödvändigtvis de krav som de öppna arbetsuppgifterna har. Eftersom kompetenskraven och specialiseringar varierar inom branscherna, kan man inte i alla situationer ordna täckande utbildningar i gruppform. Då kan lösningen vara RekryUtbildning som genomförs som gemensam anskaffning. Företagets betalningsandel är 30 procent av utbildningens momsfria pris.

RekryUtbildningen ger möjlighet till ett skräddarsytt utbildningspaket, där beaktas både kritiska kompetensområden ur företagets synvinkel och den tidigare kompetensen hos personen som utbildas. Genom denna verksamhetsmodell strävar man till att smidigt och kostnadseffektivt göra det möjligt att den som utbildas får en sådan kompetensnivå att det är möjligt att arbeta självständigt. RekryUtbildning innehåller både kunskapsmässiga studier och inlärning via arbete på arbetsplatsen. Företaget kan på ett betydande sätt delta i genomförandet av utbildningen och dess slutresultat tillsammans med den ansvariga utbildaren. I de praktiska arrangemangen får företaget vid behov hjälp och stöd i processens alla skeden.

 

RekryUtbildning lämpar sig lika bra för att utbilda flera eller bara en person till en expert

Smidighet är ett av nyckelorden i samband med RekryUtbildning. I regel går det att inleda processen med ganska kort varsel, eftersom de ansvariga utbildarna är färdigt konkurrensutsatta. Utbildningen varar från en till fem månader. Ny arbetskraft står alltså till företagets förfogande inom en rimlig tid. Det finns inget minimikrav på antalet personer som utbildas, utan också en person kan utbildas med hjälp av RekryUtbildning. De största grupperna har bestått av 20 personer, dvs. lösningen är mycket flexibel.

- RekryUtbildning kan komma ifråga även då, om det inom vårt område skulle komma en ny, stor aktör, som skulle behöva sådan arbetskraft, som vi inte direkt har att erbjuda, kompletterar direktören för Österbottens TE-byrå Mika Palosaari

RekryUtbildningen lämpar sig för alla branscher. Österbottens TE-byrå har erfarenhet av att arrangera utbildning för mycket olika uppgifter. RekryUtbildning lämpar sig också både för att utbilda personer som har skaffat sig yrkesutbildning och de som har en utbildning på högre nivå. Inom området för Österbottens TE-byrå har man nått bra resultat med RekryUtbildningarna, och detta är vårt mål även i fortsättningen. Målsättningen är att alla som genomgått utbildningen på ett godtagbart sätt, blir anställda vid det företag som är den andra avtalsparten. Den höga målsättningsnivån får alla parter att engagera sig för det gemensamma målet.

Närmare information: Företagstjänster/Österbottens TE-byrå, tfn 0295 056 001, e-post: foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi.


E-
tjänster