Arbetstillståndsärenden

(Residence permits based on employment, information in English)

Nylands AN-byrå handhar arbetstillståndsärenden i Nyland.

I Nylands AN-byrå behandlas ansökningarna för arbetstagarens uppehållstillstånd i den ordning de kommit in. I nuläget behandlar vi ansökningar som lämnats in i juli 2019.

Ansökaren eller arbetsgivaren behöver inte kontakta AN-byrån för att få ärendet behandlat. Vi kontaktar ansökaren och/eller arbetsgivaren ifall vi behöver tilläggsinformation.

Bristfälligt ifylld ansökan fördröjer behandlingen av ansökan.

Begäran av påskyndande

Begäran av påskyndande av ansökans behandling leder ytterst sällan till snabbare behandling. Vi rekommenderar inte påskyndande av ansökans behandling heller av orsaken att detta lätt leder till att ansökningarna hopar sig och till att beslutsfattandeprocessen blir långsammare. 

Kontaktuppgifter för AN-byråns uppehållstillståndstjänst:

Nylands arbets- och näringsbyrå
Internationell arbetsförmedling, arbetstillståndsärenden
Anttigatan 1, 2 vån.
00100 Helsingfors

Spörsmål i arbetstillsåndsärenden:

Per telefon: 0295 040 019 må-fr kl. 9-11
Per e-post: tyoluvat.uusimaa(at)te-toimisto.fi
Personliga besök endast med tidsreservering (gäller ej företagskunder)

Avvikande betjäningstider

Allmän information om arbetstillstånd ges också av telefonservice för personkunder (för arbetstagare) och av FöretagsFinland-telefontjänst (för arbetsgivare).

» Samtalsavgifter

Vem behöver arbetstillstånd?

I regel behöver utländska medborgare uppehållstillstånd för arbetstagare för att kunna förvärvsarbeta i Finland. Undantag är EU-medborgare samt medborgare i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz som inte behöver uppehållstillstånd för att förvärvsarbeta i Finland. 

Uppehållstillståndet för arbetstagare gäller en eller flera yrkesbranscher och det är antingen tillfälligt eller kontinuerligt.

I vissa situationer kan utländska medborgare arbeta i Finland också med vanligt uppehållstillstånd, visum eller med stöd av visumfrihet. Om dessa situationer föreskrivs i utlänningslagen.

Ansökning och beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare

Uppehållstillstånd för arbetstagare kan endast ansökas av jobbsökande, inte av arbetsgivare. Tillståndet kan ansökas med Migrationsverkets blankett (OLE_TY1). Arbetsgivaren deltar dock i ansökan om tillstånd genom att fylla i bilagan till ansökan (arbets- och näringsministeriets blankett TEM 0.54).

» Migrationsverket (Information om ansökning av uppehållstillstånd för arbetstagare)

» Blankett TEM 054 (Bilaga till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare/Ansökan om förhandsuppgift) (Suomi.fi)

Uppehållstillstånd för arbetstagare ansöks genom att lämna ansökan inklusive bilagor till Finlands beskickning i utlandet.  Eventuellt fortsatt tillstånd ansöks hos Migrationsverket. Tillstånd kan alltså inte ansökas direkt hos TE-byrån även om TE-byrån deltar i behandlingen av ansökan.

Tillståndet beviljas alltid i två skeden. Den lokala TE-byrån börjar behandla tillståndet efter att ha fått uppgifterna på blanketten från den beskickning som mottagit ansökan eller från Migrationsverket. TE-byrån fattar delbeslut varefter Migrationsverket fattar slutligt beslut. Ansökningarnas behandlingstid på Nylands TE-byrå varierar beroende på arbetssituationen och på eventuella nödvändiga tilläggsutredningar.

Tillståndsbeslutet får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Vad beaktar TE-byrån vid behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare?

TE-byråns delbeslut baserar sig på helhetsprövning som omfattar bedömning av tillgången på arbetskraft, arbetsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar.

Tillgång på arbetskraft

TE-byrån bedömer om det finns lämplig arbetskraft tillgänglig i skälig tid för arbetsuppgiften på den nationella arbetsmarknaden (EU-/EES-området). TE-byrån kan som en del av bedömningen av tillgången på arbetskraft, kräva att arbetsplatsen annonseras ut i sina egna arbetsförmedlingstjänster (te-palvelut.fi) och i EURES-tjänsten som förmedlar jobbannonser mellan länderna i Europa.

Om lämplig arbetskraft efter en realistisk bedömning finns tillgänglig inom skälig tid inom arbetsmarknadsområdet, finns det inga grunder att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare.

Bedömning av arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar samt arbetsvillkoren och uppehälle

TE-byrån kontrollerar att de erbjudna arbetsvillkoren uppfyller kraven. TE-byrån bedömer arbetsvillkoren utifrån de uppgifter som arbetsgivaren angett på blanketten (TEM 0.54) som bifogats till tillståndsansökan.

På en utländsk arbetstagares arbetsförhållande ska finsk arbetslagsstiftning och finländska branschspecifika allmänbindande kollektivavtal tillämpas.  Arbetsvillkoren för utlänningar ska till fullo motsvara samma praxis som gäller finländska arbetstagare i branschen, också för lönens del. Även på arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänt till Finland på arbetskommendering ska åtminstone finsk arbetslagstiftning och branschens lönenivå tillämpas på arbete som utförs i Finland.  Information om arbetsförhållanden och information om olika branschers kollektivavtal fås av arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket och arbetsmarknadsorganisationerna.

TE-byrån bedömer om arbetsgivaren har realistiska förutsättningar och vilja att sköta arbetsgivarskyldigheterna.  För att reda ut dessa omständigheter kan TE-byrån begära tilläggsutredningar av arbetsgivaren, t.ex. skatteskuldsbevis, försäkringsbevis för lagstadgade försäkringspremier, löneintyg, uppgifter om arbetsgivarens arbetsplatser i Finland, eller revisorsutlåtande om företagets lönebetalningsförmåga. 

Vid bedömningen av arbetstagarens förutsättningar säkerställer TE-byrån att arbetstagaren har den utbildning och de tillstånd som arbetet kräver (t.ex. hygienpass). TE-byrån ska också säkerställa att utlänningens uppehälle i Finland är säkrad genom förvärvsarbete.

Förhandsuppgift om förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare

Arbetsgivaren kan avgiftsfritt be om förhandsuppgift om förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare. Förhandsuppgift söks på arbets- och näringsministeriets blankett (TEM 0.54), och det tar ca två veckor att få den. Förhandsuppgiften är inte ett delbeslut till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, och den skiljer sig från det egentliga delbeslutet på så sätt att den inte innehåller eventuella tilläggsutredningar som behövs för delbeslut.

Arbetsgivarens och uppdragsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetstagare

Arbetsgivaren och uppdragsgivaren ska se till att den utländska person som anställs eller är anställd har behörigt uppehållstillstånd för arbetstagare eller arbetsrätt med stöd av annat uppehållstillstånd.

Om en arbetsgivare anställer en utländsk arbetstagare ska arbetsgivaren utan dröjsmål lämna in en utredning om anställningsvillkoren för den utländska arbetstagaren till TE-byrån.

Detta kan ske genom att lämna in kopior av arbetsavtalet med utlänningen och passet eller genom att lämna utlänningens personbeteckning om han eller hon har en. Dessutom ska arbetsgivaren underrätta arbetsplatsens förtroendeman samt förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktig om utlänningens namn och tillämpligt kollektivavtal.

Arbetsgivaren ska lämna in följande till arbets- och näringsbyrån:

1) centrala anställningsvillkor och en försäkran om att arbetsvillkoren är i enlighet med gällande bestämmelser och kollektivavtalet (bifogad blankett TEM054)

2) en kopia av arbetstagarens pass eller uppehållstillståndskort

Utredningen och anmälningarna behöver dock inte lämnas om den utlänning som anställs är medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller familjemedlem till någon som har ovan nämnda medborgarskap.

Arbetsgivaren ska på arbetsplatsen förvara uppgifter om alla anställda utlänningar (även EU-medborgare) och om grunderna för deras arbetsrätt så att de vid behov utan hinder kan kontrolleras av arbetarskyddsmyndigheterna. För detta ändamål kan man bland annat använda en blankett som finns på webbplatsen för Regionförvaltningsverkets arbetarskydd (se länken nedan). Arbetsgivaren ska förvara dessa uppgifter i fyra år efter att utlänningens anställningsförhållande upphört.

Uppdragsgivaren omfattas också av beställaransvarslagen vid anställning av både finländsk och utländsk arbetskraft.

Andra webbplatser:

» Utlänningslag (Finlex)

» Lag om utstationerade arbetstagare (Finlex)

» Beställaransvarslagen (Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft) (Finlex)

» Statsrådets beslut om riksomfattande riktlinjer för de allmänna villkoren beträffande anlitandet av utländsk arbetskraft (pdf)

» Uudenmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus (på finska, pdf)

» Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd (information om arbetsgivarens skyldigheter)

E-
tjänster