Uudenmaan TE-toimiston myöntämän työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2017 on päättynyt 9.9.2016.

Uudenmaan TE-toimiston toimialueen työllisyyspoliittisen avustuksen haku

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta.

Hakukriteereistä

Uudenmaan TE-toimisto painottaa työttömien työnhakijoiden työllistymiseen tai ammatillisen osaamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Toissijaisesti avustusta voidaan kohdentaa myös työelämävalmiuksia ylläpitäviin hankkeisiin. Hankkeiden kohderyhmä tulee olla TE-toimistossa pitkään työttömänä olleet (vähintään 12 kk) tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat. Poikkeuksena ovat nuoret ja kotoutumislain piiriin kuulumattomat heikon suomen kielen omaavat maahanmuuttajat, joiden kohdalla vaaditaan ainoastaan kuuden kuukauden työttömyys.

Hankkeita toivotaan koko Uudenmaan TE-toimiston toimialueelle. Alueellisesti esimerkiksi Keski-Uudellemaalle on tarvetta nykyistä useammalle hankkeelle. Raaseporin seudulla tulee huomioida kaksikielisyys.

Avustusta kohdennetaan aiempia vuosia isompiin hankkeisiin. Toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Hankkeen vuosittainen vähimmäisasiakasmäärä tulee olla 40 henkilöä. Tätä pienemmän asiakasmäärän hankkeille avustusta myönnetään vain perustellusta syystä, kuten erityisen innovatiivisesta toimintatavasta.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen vaikuttavuuteen; hankkeen toimintaideaan, hankkeen tarjoamiin palveluihin, avoimille työmarkkinoille työllistämiseen, työmarkkinoille siirtymisen tukemista kuvaavaan menettelytapaan sekä innovatiivisuuteen. Hankkeen tavoitteena tulee olla se, että suurimmalle osalle hankkeeseen osallistuvista asiakkaista löytyy muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeella tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä TYPO-hankeavustus maksetaan 1–2 kuukautta takautuvasti. Koska vuosittaiset työllisyysmäärärahat ovat rajalliset, hankkeita suositellaan huomioimaan se toiminnassaan. Pelkästään palkkatuelle perustuva hanke ei välttämättä saa vuoden aikana täyteen ilmoittamaansa asiakasmäärää. 

Hakuaika: 11.8.–9.9.2016 

Hakemukset liitteineen toimitetaan 9.9.2016 kello 16.15 mennessä osoitteeseen Uudenmaan TE-toimiston Kirjaamo, Opastinsilta 12 B, 5 kerros, PL 1003, 00521 Helsinki. Kuoreen on merkittävä tunnus Työllisyyspoliittinen hankeavustus 2017.

Huom! Hakemukseen EI edellytetä lausuntoa TE-toimistolta.

 

Lomakkeet löytyvät www.te-palvelut.fi -sivustolta kohdasta Paikalliset TE-palvelut -> Uusimaa -> Työllisyyspoliittiset avustukset – Uusimaa (vasen palkki). Tietoutta hankehausta myös www.taidonpolku.fi -sivustolta.

Huom! Nykyisen hankkeen diaarinumero on merkittävä hankehakemuksen ylälaitaan. (Onnistuu vain manuaalisesti.)

 

Lisätiedot hankkeista www.taidonpolku.fi

 

» Hankehaku 2015

» Hankehaku 2016