Ohjeet

Kuka tarvitsee työluvan?

Ulkomaalainen tarvitsee pääsääntöisesti Suomessa työskennelläkseen työntekijän oleskeluluvan. Poikkeuksena ovat EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, jotka eivät tarvitse oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa.  

Työntekijän oleskelulupa on voimassa yhdellä tai useammalla ammattialalla ja se on joko tilapäinen tai jatkuva.

Ulkomaalaisen työnteko Suomessa on tietyissä tilanteissa mahdollista myös tavallisen oleskeluluvan, viisumin tai viisumivapauden nojalla. Näistä tilanteista on säädetty ulkomaalaislaissa.

Työntekijän oleskeluluvan hakeminen ja myöntäminen

Työntekijän oleskelulupaa voi hakea vain työnhakija itse, ei työnantaja. Lupaa haetaan Maahanmuuttoviraston lomakkeella (OLE_TY1). Työnantaja kuitenkin osallistuu luvan hakemiseen täyttämällä hakemuksen liitteeksi tarvittavan lomakkeen (työ- ja elinkeinoministeriön lomake TEM 0.54), jonka toimittaa työnhakijalle varsinaiseen hakemukseen liitettäväksi.

» Maahanmuuttovirasto (Tietoa työntekijän oleskeluluvan hakemisesta)

» Lomake TEM 054 (Liite työntekijän oleskelulupahakemukseen/Hakemus ennakkotietojen saamiseksi) (Suomi.fi)

Työnhakijan oleskelulupaa haetaan toimittamalla hakemus liitteineen Suomen edustustoon ulkomailla.  Mahdollista jatkolupaa haetaan Suomessa Maahanmuuttovirastosta. Lupaa ei siis voi hakea suoraan TE-toimistosta, vaikka TE-toimisto osallistuukin hakemuksen käsittelyyn.

Luvan myöntäminen tapahtuu kaksivaiheisesti. Paikallinen TE-toimisto aloittaa luvan käsittelyn saatuaan tiedot hakemuksesta sen vastaanottaneelta edustustolta tai Maahanmuuttovirastolta. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle. Hakemusten käsittelyaika Uudenmaan TE-toimistossa vaihtelee kulloisenkin työtilanteen ja mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten mukaan.

Lupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Mitä TE-toimisto ottaa huomioon käsitellessään työntekijän oleskelulupaa?

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.

Työvoiman saatavuus

TE-toimisto arvioi, onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa omalta työmarkkina-alueelta (EU/ETA-alue). TE-toimisto voi osana työvoiman saatavuusharkintaa vaatia työpaikan ilmoittamista avoimeksi omiin työnvälityspalveluihinsa (te-palvelut.fi) ja Euroopan maiden välillä työpaikkailmoituksia välittäviin EURES-palveluihin.

Mikäli sopivaa työvoimaa on realistisesti arvioiden kohtuullisessa ajassa saatavissa omalta työmarkkina-alueelta, työntekijän oleskeluluvan myöntämisen perusteita ei ole.

Työnantajan ja työntekijän edellytysten sekä työsuhteen ehtojen ja toimeentulon arviointi

TE-toimisto varmistaa, että tarjotun työsuhteen ehdot ovat vaaditun mukaiset. Työsuhteen ehtojen asianmukaisuuden TE-toimisto ratkaisee sen perusteella, mitä työnantaja on ilmoittanut työsuhteen ehdoista lupahakemuksen liitteeksi toimittamassaan lomakkeessa (TEM 0.54).

Ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa on sovellettava Suomen työlainsäädäntöä ja suomalaisia alakohtaisia yleissitovia työehtosopimuksia.  Ulkomaalaisen työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta. Myös ulkomaisen työnantajan Suomeen lähettämiin työntekijöihin on sovellettava Suomessa suoritettavassa työssä vähintään Suomen työlainsäädännön ja alan palkkauksen tasoa.  Työsuhdetietoa ja tietoa eri alojen työehtosopimusten määräyksistä saa aluehallintoviraston työsuojelusta ja työmarkkinajärjestöiltä.

TE-toimisto arvioi, onko työnantajalla realistiset edellytykset ja tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan.  Näiden seikkojen selvittämiseksi TE-toimisto voi pyytää työnantajalta lisäselvityksiä, kuten verovelkatodistuksen, vakuutustodistuksen hoidetuista lakisääteisistä vakuutusmaksuista, palkkatodistuksia, tiedon työnantajan työkohteista Suomessa tai tilintarkastajan lausunnon yrityksen palkanmaksukyvystä. 

Työntekijän edellytyksiä arvioidessaan TE-toimisto varmistaa, että työntekijällä on työn mahdollisesti vaatima koulutus ja luvat (esim. hygieniapassi). TE-toimiston tulee myös vakuuttua siitä, että työntekijän toimeentulo Suomessa on turvattu ansiotyöllä.

Ennakkotieto työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä

Halutessaan työnantaja voi pyytää maksuttoman ennakkotiedon työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. Ennakkotietoa haetaan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella (TEM 0.54), ja sen saa noin kahdessa viikossa. Ennakkotieto ei ole osapäätös työntekijän oleskelulupa hakemukseen ja se eroaa varsinaisesta osapäätöksestä siten, ettei se sisällä mahdollisia osapäätöksen tekemiseksi tarvittavia lisäselvityksiä.

Työnantajan ja toimeksiantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisessa

Työnantajan ja toimeksiantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai työnteko-oikeus muun oleskeluluvan perusteella.

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa ulkomaalaisen, tulee myös viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle selvitys ulkomaalaisen työsuhteen ehdoista. Toimita työ- ja elinkeinotoimistoon

  • kopio työsopimuksesta tai TEM 0.54 -liitelomake (valitse "työntekijätietojen ilmoittaminen")
  • kopio henkilön passista tai oleskelulupakortista (henkilöllisyyden varmistamiseksi)

Lisäksi työnantajan pitää ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetuille ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Selvitystä ja ilmoituksia ei kuitenkaan tarvitse tehdä silloin, kun palvelukseen otettava ulkomaalainen on EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen tai jonkin edellä mainitun kansallisuuden edustajan perheenjäsen.

Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot kaikista palveluksessaan olevista ulkomaalaisista (myös EU-kansalaisista) ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi lomaketta, joka löytyy Aluehallintoviraston työsuojelun verkkosivuilta (ks. linkki alla). Työnantajan on säilytettävä nämä tiedot neljä vuotta ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä.

Toimeksiantajaa koskee myös tilaajavastuulaki sekä koti- että ulkomaalaista työvoimaa palkattaessa.

Muualla verkossa:

» Ulkomaalaislaki (Finlex)

» Laki lähetetyistä työntekijöistä (Finlex)

» Tilaajavastuulaki (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) (Finlex)

» Valtioneuvoston päätös ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista 11.10.2012 (pdf)

» Uudenmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus (pdf)

» Eteläsuomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue (tietoa työnantajan velvollisuuksista)