null Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 1.4.-30.6.2020. Tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Yrityksiin ja työntekijöihin vaikuttavat väliaikaiset muutokset:

  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Siltä osin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvotteluaikoja, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja. Sama koskee myös työehtosopimusten määräyksiä takaisinotto-velvollisuusajoista. Suurimpaan osaan, noin 90 % työehtosopimuksista väliaikaiset, uusien säännösten mukaiset muutokset on jo tehty.

Lomautusten nykyistä nopeampi alkaminen vaikuttaa palkansaajien toimentuloon. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä, jolla turvataan muun muassa lomautetun työntekijän toimeentuloa. Esityksen antamisesta tiedotetaan erikseen. Lisäksi 1.4.2020 tulee voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 31.3.2020:

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti (tem.fi)