Ajankohtaiset

<< Takaisin

Palkkatuki vuonna 2020 Etelä-Savon TE-toimistossa

 

Palkkatukipaikkojen ilmoittaminen sekä paikkojen selailu onnistuu nyt verkossa 24/7 TE-palvelujen Oma asiointi -palvelun uudistuttua. Oma- asiointi-palvelussa työnantajat voivat ilmoittaa Yrityksen ja työnantajan palvelussa avoimet palkkatukityöpaikat, ja työnhakijat, joiden työllistymissuunnitelmassa on palkkatuesta sovittu, voivat selailla niitä Henkilöasiakkaan palvelussa.

Palkkatukien kohdentaminen ja tukijakson kesto vuodelle 2020 Etelä-Savossa

Palkkatukea myönnetään ensisijaisesti yrityksiin.

Tukijaksojen kesto on 1-24 kuukautta julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain (916/2012) ja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti harkiten. Jos palkkatukea myönnetään oppisopimukseen, tuen kesto Etelä-Savossa on enintään 24 kuukautta.

Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset julkisen työvoima-ja yrityspalvelulain mukaan

Palkkatuen myöntämisen lähtökohtana on TE-toimiston arviointi työnhakija-asiakkaan palvelutarpeesta.

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista, ja että palkkatuettu työ parantaisi henkilön ammatillista osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuen myöntäminen alle vuoden työttömänä olleiden palkkaamiseen edellyttää lisäksi, että TE-toimiston arvion mukaan henkilöllä olisi pitkäaikaistyöttömyyden riski.

Poikkeuksen edellä kuvattuun tekevät henkilöt, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta ja ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Heidän kohdallaan palkkatuki voidaan myöntää, vaikka tuella palkattavan ammatillisessa osaamisessa ei ole puutteita.

Osaamisen puutetta ei edellytetä myöskään silloin, jos palkkatukea haetaan palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi vamman tai sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentavan työttömän työnhakijan tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Palkkatukihakemukseen tarvitaan työnantajan näkemys siitä, miten vamma tai sairaus vaikuttaa tuottavuuteen tarjolla olevassa tehtävässä.

Palkkatuen määrä

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä. Työnantajalle maksettavan palkkatuen määrä on enintään 30, 40 tai 50 prosenttia työntekijän palkkauskustannuksista.

Palkkatuen euromääräinen katto valtion talousarviossa vuodelle 2020 on 1400 e/kk (lisäksi enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta). Yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien enintään 65 prosentin työaikaan maksettava 100 prosenttisen palkkatuen enimmäismäärä vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa on 1 800 e/kk (lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha).

Työssäoloehdon kertyminen palkkatuetussa työssä ja työllistymistä edistävässä palvelussa

Palkkatuetussa työssä työntekijän työssäoloehtoon luetaan 75 % niistä kalenteriviikoista, jotka henkilö on ollut työttömyysturvalain mukaisessa palkansaajan työssäoloehtoon luettavassa työssä.

Kunnan järjestämä velvoitetyö kerryttää työssäoloa täysimääräisesti. Myös TE-toimiston työttömälle järjestämä ikävelvoitteen mukainen työllistymistä edistävä palvelu kerryttää työssäoloa täysimääräisesti. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettua omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.

Työnantajaan ja työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytykset

Työnantaja hakee palkkatukea Oma asiointi-palvelussa Suomi.fi-tunnistuksella. Palkkatuen myöntämisestä tulee olla TE-toimiston päätös ennen työsuhteen alkamista. Työntekijän kanssa tehtävän työsopimuksen (tai oppisopimuksen) tulee vastata palkkatukihakemusta ja palkkatukipäätöstä.

Palkkatukea ei voida myöntää, jos elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä siten, että työntekijän irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ellei irtisanottua työntekijää ole otettu takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä. TE-toimisto ei arvioi kuinka tuella palkkaaminen vaikuttaa jo olemassa oleviin työsuhteisiin. Vastuu työsopimuslain noudattamisesta on työnantajalla.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt verojen, lakisääteisten maksujen tai palkan maksuvelvollisuuttaan.

Siirrettäessä tuella palkattu toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) tehtäviin, siirrosta tulee ilmoittaa TE-toimistoon ennen siirtoa TEM323 lomakkeella.

Palkkatuen määrä ja kesto Etelä-Savossa 2020

Kohderyhmä   Kesto enintään  Tuen määrä

Työtön alle 12 kk          6 kk                            30%

Työtön väh.12kk
14 kk. aikana              12 kk                            40%

Työtön väh.24 kk
28 kk aikana               12 kk                            50%

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat muuhun kuin elinkeinotoimintaan suositus kesto enintään 6 kk ja määrä 100%

 

60-v., työtön
yhdenjaksoisesti
väh. 12 kk                    24 kk  Työttömyyden keston
                                               mukaan, jonka jälkeen
                                               30 %

Oppisopimus               24 kk  Työttömyyden keston
                                               mukaan, jonka jälkeen
                                               30 %

Kunnan velvoitetyö       6 kk                              50 %

Vamma/sairaus           24 kk                              50 %

Työnsuunnittelija          24 kk Työttömyyden keston
                                              mukaan, jonka jälkeen
                                              30 %

Linkkejä lisätietoihin:

Uutinen te-palvelut verkkosivulla: Palkkatukipaikkojen ilmoittaminen sekä paikkojen selailu onnistuu nyt verkossa 24/7

Finlex verkkosivu: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 916/2012 luku 7 palkkatuki

Ohje te-palvelut verkkosivulla: Työnantajalle/yrittäjälle>Löydä työntekijä>Työllistä palkkatuella

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi palvelu te-palvelut verkkosivulla

Suomi.fi verkkosivulla Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan työtehtäviin lomake TEM323:

https://bit.ly/36BmoXJ(pdf, täytettävä lomake)


Oma
asiointi