การเก็บเบอร์รีป่าและผลผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ ของชาวต่างชาติในประเทศฟินแลนด์

ในแต่ละปีจะมีผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศฟินแลนด์โดยเฉลี่ยแล้ว 2,500 – 4,300 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเดินทางมาเพื่อเก็บเบอร์รีป่า  ผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย   นอกจากนี้ ยังมีผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติประเทศอื่น ๆ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศฟินแลนด์ อาทิ ประเทศยูเครน ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุสและกลุ่มประเทศบอลติก  ผู้ช่วยและพนักงานซ่อมบำรุงจะเดินทางมาประเทศฟินแลนด์พร้อมกับผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติด้วยใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก

โดยทั่วไปแล้ว ผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติไม่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทที่แสดงจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าของพวกเขาหรือเป็นผู้ประกอบการ  
ผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติจะเก็บผลผลิตจากธรรมชาติในประเทศฟินแลนด์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม

กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ

 • เสริมสร้างสถานะทางกฎหมายของผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติและกำหนดหน้าที่ของบริษัทให้ละเอียดและผูกมัดมากขึ้น
 • ปรับปรุงโอกาสในการหารายได้ของผู้เก็บเกี่ยวให้ดีขึ้นและสร้างความเท่าเทียมให้กับโอกาสในการแข่งขันของบริษัท
 • เสริมสร้างเงื่อนไขของธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นสากล

กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2021 ได้กำหนดเรื่องสิทธิของผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติและการควบคุมการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมทั้ง บทลงโทษของการละเลย  หน้าที่ของบริษัทที่ซื้อผลผลิตจากธรรมชาติส่วนใหญ่เหมือนกับในหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับปัจจุบัน แต่มีความละเอียดและผูกมัดมากขึ้น

หน้าที่ของสำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa

สำนักงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพเขต Pohjois-Pohjanmaa จะติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ มาตรา 5 และ 7 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14.6.2021  นอกจากนี้ สำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa ยังดูแลภารกิจระดับชาติสำหรับผู้เก็บเบอร์รีป่าและผลผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ ชาวต่างชาติในประเทศฟินแลนด์อีกด้วย  สำนักงาน TE ร่วมกับหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจะให้คำแนะนำกับผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติและผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 4 – 7 ความรับผิดชอบของหน่วยงานเกี่ยวกับธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติของชาวต่างชาติและแนะนำให้ติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจ

สำนักงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพเขต Pohjois-Pohjanmaa จะให้คำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบ
ธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติ  สำนักงาน TE จะติดตามการปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการจ่ายรายได้และการหักค่าใช้จ่ายของผู้เก็บเกี่ยว รวมทั้ง ให้คำแถลงสำนักงานตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยตามคำขอของพวกเขา

สำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa จะให้คำแถลงตามคำขอของสำนักงานตัวแทนของประเทศฟินแลนด์และหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับบริษัทที่เชิญผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติมาที่ประเทศฟินแลนด์ ได้แก่

 • คำชี้แจงล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการทำธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติ
 • ความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

หน้าที่ของหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  หากการตรวจสอบนั้นไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจหน่วยงานอื่น  หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจะตรวจสอบการปฏิบัติตามสิทธิของผู้เก็บเกี่ยว การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติและดำเนินการตรวจสอบที่ฐานที่พักของผู้เก็บเกี่ยว

ผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติมีหน้าที่แจ้งสถานที่ของฐานที่พักของผู้เก็บเกี่ยวให้หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยทราบล่วงหน้า  หากฐานที่พักของผู้เก็บเกี่ยวมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างช่วงเก็บเกี่ยว จะต้องฐานที่พักใหม่ให้ทราบล่วงหน้าด้วย  ข้อมูลฐานที่พักสามารถแจ้งให้หน่วยงานดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยทราบได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยด้านล่างนี้

หรือสอบถามได้ที่อีเมล: luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.

แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทที่เชิญผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติ

พลเมืองที่อยู่นอกประเทศในกลุ่มเชงเก้นและประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะต้องมีวีซ่า เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติในประเทศฟินแลนด์ได้  วีซ่าของชาวต่างชาติที่มาเก็บผลผลิตจากธรรมชาติที่ประเทศฟินแลนด์ให้สิทธิในการเก็บเกี่ยวเท่านั้น  นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บผลผลิตจากธรรมชาติได้ในฐานะลูกจ้าง ซึ่งในกรณีนี้ จะไม่สามารถใช้กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติได้ แต่จะใช้กฎหมายแรงงานกับผู้เก็บเกี่ยวแทน

นอกจากผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติแล้ว ยังมีผู้ช่วยและพนักงานซ่อมบำรุง (คนขับรถ คนครัว คนหาที่เก็บเบอร์รี คนดูแลบ้าน ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยแคมป์ ช่างซ่อมรถและพนักงานคลังสินค้า) เดินทางมาประเทศฟินแลนด์ด้วย ซึ่งจำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อการทำงานหรือเพื่อการประกอบธุรกิจที่ประเทศฟินแลนด์

เมื่อคุณเชิญผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติมายังประเทศฟินแลนด์ คุณจะต้องดูแลเรื่องเหล่านี้:

 • ผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ หากไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือที่ยังมีอายุอยู่ มิเช่นนั้นจะโดนปรับ  ให้ขอคำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือจากสำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa ซึ่งจะออกให้ครั้งละหนึ่งปี
 • ให้ข้อมูลกับผู้เก็บเกี่ยวดังต่อไปนี้: การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติและเงื่อนไขในประเทศฟินแลนด์ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติและผู้เก็บเกี่ยว สิทธิและหน้าที่ของผู้เก็บเกี่ยวในประเทศฟินแลนด์ สิทธิของทุกคน หน่วยงานที่ให้คำแนะนำและให้การคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศฟินแลนด์ รวมทั้ง เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ
 • จ่ายรายได้ทั้งหมดของผู้เก็บเกี่ยวก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกนอกประเทศและจัดการติดตามรายได้ที่เป็นปัจจุบัน
 • โปรดทราบว่าการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เก็บเกี่ยวจากการจัดหางาน บริการการเดินทางเข้าและออกจากประเทศฟินแลนด์  การปฐมนิเทศ การติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยว หรือ การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการออกค่าเดินทางของผู้เก็บเกี่ยวนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม มิเช่นนั้นจะโดนปรับ
 • โปรดทราบว่าห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลจากที่พัก อาหาร ยานพาหนะ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว  ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้เก็บเกี่ยวจะต้องเหมาะสมกับบริการที่ได้รับและจะต้องสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการ

คำแนะนำเกี่ยวกับ COVID-19 สำหรับผู้เก็บเกี่ยวและบริษัท (THL)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามเรื่องผลประทบของโรคระบาดโคโรนาต่อการเคลื่อนที่และการกักตัวของแรงงานได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานและการประกอบอาชีพ

หนังสือแสดงเจตจำนงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติของชาวต่างชาติ

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล
marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

หมายเลขบริการ (อังคาร-พฤหัสฯ เวลา 9-11 น.)
+358 295 056 710
ผู้ที่โทรมาจากต่างประเทศจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการโทรมายังหมายเลขบริการ แต่ค่าบริการจากต่างประเทศจะเป็นไปตามระดับราคาของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ของผู้โทรเอง.

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Sepänkatu 20
90100 Oulu