Rekrytointitapahtumien rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki

kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Heli Peltoniemi
PL 156, 60101 Seinäjoki

3     Rekisterin nimi

Ilmoittautumisrekisteri yritysasiakkaille ja yhteistyökumppaneille rekrytointitilaisuuksia ja -messuja tai palveluita varten.

4     Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kootaan Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston järjestämiin tilaisuuksiin tai palveluihin ilmoittautuneiden yritysasiakkaiden tiedot. Tietoja käytetään tilaisuuden osallistujamäärän selvittämiseen ja mahdollisen lisäinformaation jakamiseen osallistujille ennen tilaisuutta sekä palautekyselyyn. Rekisterin tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5     Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja sekä tapahtuman tai palvelun järjestämisessä tarvittavia tietoja. Rekisteriin tallentuu asiakkaan ilmoittamat tiedot, kuten esimerkiksi ilmoittautujan nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä tapahtumakohtaisia lisätietoja (esim. avoinna olevien työpaikkojen määrä).

6 Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan, kuitenkin enintään 3 kuukautta.

7     Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot. Ilmoittautuminen tapahtumaan tai palveluun tapahtuu asiakkaan suostumuksella, joten kyselyssä ei ole käytössä taustatietoja säännönmukaisista tietolähteistä.

8     Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta millekään taholle. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9     Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä eikä luovuteta eteenpäin. Tietoja käsitellään Webropol-ympäristössä. Webropol-järjestelmään on rajatut käyttöoikeudet. Rekisterin tiedot voivat nähdä vain rekrytointitilaisuuksien järjestämiseen osallistuva TE-toimiston henkilökunta ja mahdollisesti TE-toimiston kanssa yhteistyössä tapahtumia tai palveluita järjestävät tahot.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

10 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoon, os. PL 156, 60101 SEINÄJOKI, kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty: 18.08.2023