Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset. TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi tällä verkkosivustolla sekä muut avustukseen liittyvät ohjeet sekä tiedottaa suoraan hanketoimijoille.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto käynnissä olevat työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetut hankkeet löydät kohdasta Paikalliset palvelut.

Hankkeet apuna työllistymiseen

Ajankohtaista

« Takaisin

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta vuodelle 2020

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta vuodelle 2020

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2020 työllisyyttä edistävään toimintaan. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa.

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palveluiden vaikuttavuuden kehittämiseen. Rahoitustoiminnassa tulee aina olla työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avustukset vuodelle 2020 kohdennetaan jatkohakemusten lisäksi uusiin hankkeisiin

Hakukriteereistä

Uuden hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2020 avustushakemuksissa arvostetaan niiden kohdentamista

- erityisryhmiin: osatyökykyiset, vaikeasti työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, erityistä tukea tarvitsevat

- välityömarkkinoiden kehittämiseen, edistetään erityisen tuen tarpeessa olevien pääsyä työllistymistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin, työvalmentajien saatavuutta parantaen

- kolmannen sektorin palkkatuen uudistamiseen, johon lisätään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että ne tukevat avoimille työmarkkinoille siirtymistä

- työllisyyspalveluiden kehittämiseen, erityisesti tukemaan nopeaa uudelleen työllistymistä, huomioiden yksilölliset tarpeet, parannetaan laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta, henkilökohtaista palvelua, kehitetään ura- ja ohjauspalveluja erityisesti pitkään perhevapailla olleille ja ikääntyneille työntekijöille

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota alueelliseen kattavuuteen, määrällisiin tavoitteisiin, hankkeen kokoon, riittäviin taloudellisiin toimintaedellytyksiin, kohderyhmälle tarjottavaan ohjaukseen, kehittämissuuntautuneisuuteen, innovatiivisuuteen ja työmarkkinoiden tuntemiseen, mahdollisesti edelleen sijoittamismallin vahventamiseen.

Verkostoyhteistyötä tehdään yrittäjäyhdistysten, kuntien, oppilaitosten, III sektorin  ja työpajojen kanssa.

Hankehenkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista työnhakijoiden ohjauksessa ja tukemisessa.

Hakulomake löytyy linkistä http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/tyollisyyspoliittinen-avustus.

Liitteenä toimitetaan

- väliraportti, toimintaa jatkavat hankkeet) ja suunnitelma vuodelle 2020

- asiakasseurantatiedot (käynnissä olevat hankkeet)

- palkkakustannukset eriteltyinä henkilöittäin

- mahdolliset muut asiantuntijakustannukset

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi (ei koske kuntaa ja kuntayhtymää),

- yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot ja yhdistyksen säännöt;

- säätiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot

 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää toimittamaan vuotta 2020 koskevat hakemukset työllisyyspoliittisesta avustuksesta 18.10.2019 klo 16.15 mennessä, sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi tai ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Asiointilomake löytyy : http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet.

Lisätietoja antaa asiantuntija Hannele Koivumäki, 0295 046 565 tai hannele.koivumaki@te-toimisto.fi


Oma
asiointi

Lomakkeet

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta TEM308Maksatushakemus työllisyyspoliittinen avustus TEM307Työllisyyspoliittisen avustuksen ennakkohakemus TEM306

>> Raportointipohja

Lisätietoa aiheestaTyöllisyyspoliittinen avustus

Lisätietoja antaa

Hannele Koivumäki, asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto (puh. 0295046565, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi)