Ajankohtaiset

<< Takaisin

null HÄMEEN ELY-keskuksen toimintaohje koronaviruksen aiheuttamien poikkeustoimien purkamisesta TE-palveluiden palveluntuottajille ja koulutuksenjärjestäjille – OHJEEN PÄIVITYS

Tällä ohjeella Hämeen ELY-keskus päivittää 7.5.2020 antamaansa toimintaohjeita,
joka koskee ELY-keskuksen hankkimia ja yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa
toteuttamia ostopalveluita.

Suomen hallitus on todennut, että poikkeusolot koronapandemia johdosta ovat päättyneet
ja poikkeuslain kumoamisasetukset ovat tulleet voimaan 16.6.2020. Tämän takia
myös hankinnoissa siirrytään kohti normaalia palvelutuotantoa.

Poikkeusolojen järjestelyt työvoimapalvelujen tuottamisessa päättyvät 1.8.2020
alkaen ja niissä siirrytään hankintasopimuksen mukaiseen toteutukseen. Tämä
tarkoittaa sitä, että yksilöllisiä palveluja voidaan toteuttaa jälleen kasvokkain. Myös
ryhmämuotoiset palvelut järjestetään lähitoteutuksena, ellei niistä muuta sovita tai ole
jo sovittu tai ne ovat alun perinkin verkkopalveluja. TE-toimisto ja palveluntuottajat
suunnittelevat palvelujen toteutustavat yhdessä hankintasopimuksessa sovitun mukaisesti.
Mikäli palveluun on hakeutunut riskiryhmään kuuluva henkilö, hänen osaltaan
voidaan sopia etäosallistumisesta tapauskohtaisesti.

Toimintaohjeessa on otettu huomioon Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaiseman Koronakriisin
vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi - raportin
rajoituksia ja suosituksia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä Terveyden
ja hyvinvointilaitoksen kanssa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille antamaa
ohjetta
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+040
52020.pdf
.

Käynnissä olevat ja uudet alkavat työvoimakoulutukset ja palveluhankinnat
 

Valmennukset, kartoitukset, asiantuntija-arvioinnit, ura-ja ammatinvalinnan ohjaus,
Forssan työllisyyspalvelut

Uudet alkavat ryhmät sekä yksilövalmennukset, arvioinnit ja palvelut toteutetaan
1.8.2020 alkaen hankintasopimuksessa sovitun mukaisesti.

Kotoutumiskoulutus
1.8.2020 alkaen kotoutumiskoulutuksen moduulit käynnistyvät hankintasopimuksessa
sovitun mukaisesti lähitoteutuksena.

Ammatillinen työvoimakoulutus
Meneillään olevat ammatilliset työvoimakoulutukset siirtyvät lähitoteutukseen
1.8.2020 alkaen, mikäli koulutus on poikkeusaikana toteutettu pelkästään verkossa.
Uudet alkavat ammatilliset työvoimakoulutukset voivat käynnistyä lähitoteutuksena
tämän kirjeen päiväyksestä lähtien. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon Tartuntatautilain
mukaiset säädökset.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot toteutetaan osana normaalia koulutuksen
toteutusta ja niistä sovitaan palveluntuottajan ja työssäoppimispaikan kesken.

VOS-työvoimakoulutuksen osalta noudatetaan Valtioneuvoston 6.5.2020 antaman
periaatepäätöksen suosituksia ja sekä opetushallinnon antamia ohjeita. Paluusta oppilaitoksen
koulutustiloihin ohjeistavat koulutuksen järjestäjät.

Yhteishankintakoulutuksena toteutettavat koulutukset
Yhteishankintakoulutuksena toteutettava Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus voidaan
toteuttaa lähitoteutuksena tämän kirjeen päiväyksestä lähtien. Yhteishankintakoulutuksen
toteutuksessa tulee ottaa huomioon Valtioneuvoston 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen
suositukset ja Tartuntalain säädökset.

Jos asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta tai keskeyttää palvelun

TE-toimiston käyttöön hankitut JTYP-lain mukaiset ostopalvelut tai niihin kohtuullisesti
verrattavat ostopalvelut ovat lähtökohtaisesti asiakkaalle velvoittavia työttömyysturvalain
(1290/2002) perusteella. Jatkossakaan mahdollinen koronaviruksen aiheuttama
sairaus ei lähtökohtaisesti eroa yksittäisen työnhakijan näkökulmasta muista
työnhakijan sairastumiseen liittyvistä tilanteista sen osalta, kuinka asiat ratkaistaan
työttömyysturvalain annetun ohjeistuksen ja vakiintuneen soveltamiskäytännön perusteella.


Yksikön päällikön sijaisena,


työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen

Koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen