Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Toimintaohje koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen voimassaoloajalle TE-palveluiden palveluntuottajille ja koulutuksenjärjestäjille

Saate

Tällä ohjeella Hämeen ELY-keskus päivittää 13.3.2020 antamaansa toimintaohjetta
ELY-keskuksen hankkimista ja yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa toteuttamista
ostopalveluista. Seuraavassa käydään läpi pääperiaatteet koulutus- ja valmennuspalveluiden
toteuttamisesta Valtioneuvoston 4.5.2020 poikkeustilanteesta antamat ohjeet
huomioiden.

ELY-keskus tarkentaa toimintaohjeita edelleen tarvittaessa. Tämän ohjeen lisäksi tulee
huomioida muiden viranomaisten valtakunnalliset palvelujen toteuttamista koskevat
ohjeet. Tämä toimintaohje on laadittu noudattaen Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaiseman
Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi -
raportin rajoituksia ja suosituksia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kanssa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille
antamaa ohjetta https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+040520
20.pdf.

Palveluiden toteuttamista voidaan jatkaa etä-/verkkovalmennuksina heinäkuun loppuun asti

URAVALMENNUS
Uravalmennusta toteutetaan etä-/verkkovalmennuksina heinäkuun loppuun asti. Etäyhteyksin
toteutettavat valmennukset on sovittu erikseen palveluntuottajien kanssa.
Etäyhteydellä toteuttaminen rajaa uravalmennuksen kohderyhmää ja sisältöä aiempaan
verrattuna.

TYÖNHAKUVALMENNUS
Työnhakuvalmennukset toteutetaan etä-/verkkovalmennuksina heinäkuun loppuun asti.
Etäyhteyksin toteutettavat valmennukset on sovittu erikseen palveluntuottajien kanssa.
Valmennuksen siirtyminen verkossa/etäyhteyksin toteutettavaksi, ei vaikuta
osallistujille maksettavaan kulukorvaukseen. Valmennukseen etänä osallistuvat
saavat normaalisti kulukorvauksen palvelun ajalta.

Ura- ja työnhakuvalmennuksissa voidaan aloittaa lähiopetus 14.5. käynnistäen
valmennusryhmiä TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kasvokkain
tapahtuvissa kohtaamisissa noudatetaan toimintaohjeita, joihin on jo aiemmin tässä
toimintaohjeessa viitattu.

YKSILÖLLISET PALVELUT (TYÖHÖNVALMENNUS, ASIANTUNTIJA-ARVIOINNIT,
FORSSAN TYÖLLISYYSPALVELUT, URA- JA AMMATINVALINNANOHJAUS)
Valtioneuvoston 4.5.2020 antamiin suosituksiin sisältyi etätyön jatkaminen toistaiseksi.
Tähän viitaten yllä mainittujen palvelujen asiakkaita palvellaan pääsääntöisesti
puhelinta, sähköpostia tai muita etäohjauksen välineitä käyttäen heinäkuun loppuun asti.
14.5.2020 alkaen asiakkaita voidaan kuitenkin palvella ja tavata etäohjauksen ohella
myös kasvokkain, jos asiakkaan tilanne sitä vaatii. Kasvokkain tapahtuvissa
kohtaamisissa noudatetaan toimintaohjeita, joihin on jo aiemmin tässä toimintaohjeessa
viitattu.

Uusien asiakkaiden ohjaaminen palveluihin jatkuu siinä määrin ja niiden asiakasryhmien
osalta, joiden kanssa ohjaus onnistuu palvelussa. Poikkeusajan toiminnasta on sovittu
erikseen palvelujen palveluntuottajien kanssa.

KOTOUTUMISKOULUTUKSET
Kotoutumiskoulutusta Hämeessä suositellaan jatkettavan etäjärjestelyinä 31.7.2020
saakka. Kouluttaja voi tarpeen vaatiessa ja harkintaa käyttäen järjestää jo ennen tätä
päivämäärää lähiopetusta. Tästä on sovittava TE-toimiston kanssa.

AMMATILLINEN TYÖVOIMAKOULUTUS ml. YHTEISHANKINAKOULUTUKSET
Hämeen ELY-keskuksen hankkimaa ammatillista työvoimakoulusta suositellaan
jatkettavan etäjärjestelyinä 31.7.2020 saakka. Kouluttaja voi tarpeen vaatiessa ja
harkintaa käyttäen järjestää jo ennen tätä päivämäärää lähiopetusta. Tästä on sovittava
TE-toimiston kanssa.

Työssäoppimisjaksot voidaan toteuttaa sovitulla tavalla, mikäli se työssäoppimispaikan
osalta on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. VOS-työvoimakoulutuksen osalta noudatetaan Valtioneuvoston 4.5.2020 antamia ohjeita sekä opetushallinnon antamia ohjeita.
Opiskelijavalinnat koulutuksiin suoritetaan hakemusten perusteella, etäyhteyksiä hyödyntäen
tai puhelimitse.

Asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta tai keskeyttää palvelun poikkeustilanteessa

Koronavirukseen sairastuminen ei lähtökohtaisesti eroa yksittäisen työnhakija
näkökulmasta muista työnhakijan sairastumiseen liittyvistä tilanteista sen osalta, kuinka
asiat ratkaistaan työttömyysturvalain (1290/2002), annetun ohjeistuksen ja vakiintuneen
soveltamiskäytännön perusteella. TE-toimiston käyttöön hankitut JTYP-lain mukaiset
ostopalvelut tai niihin kohtuullisesti verrattavat ostopalvelut ovat lähtökohtaisesti
asiakkaalle velvoittavia työttömyysturvalain perusteella.

Palvelun aloittamatta jättämisiä, poissaoloja ja keskeyttämisiä varten on olemassa
menettelytapaohjeet, joita noudatetaan myös nykytilanteessa. Asiakkaalla voidaan
katsoa olleen pätevä syy menettelyynsä, jos hänen menettelynsä johtuu TE-toimiston,
palvelun järjestäjän tai terveydenhuoltoviranomaisten antaman ohjeistuksen
noudattamisesta.

Hyväksyttäviä syitä palvelusta poissaololle tai sovittujen tehtävien tekemättä jättämiselle
ovat oma työkyvyttömyys, alle 10 v. sairaan lapsen hoitaminen (kuitenkin kerrallaan
enintään 4 työpäivän ajan), työhaastattelu tai siihen rinnastettava poissaolo sekä
julkisen luottamustoimen hoitaminen. Palvelusta poissaolon tai esimerkiksi sairaalassa
tapahtuvan hoidon ajalta toimivalta kuuluu työttömyysetuuden maksajille, jotka antavat
tarvittaessa lisätietoja omien asiointikanaviensa kautta.

Jos asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta (esimerkiksi karanteenin
tai eristyksen takia) tai keskeyttää palvelun, tulee palveluntuottajan tämän ohjeen
voimassa olon aikana ilmoittaa näistä viipymättä TE-toimistolle. Asialla voi olla
merkitystä työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Palveluntuottajan ilmoituksen
perusteella TE-toimistolla on mahdollisuus harkita palvelun keskeyttämistä
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ja asiakkaan etuusoikeuden säilymiseksi.

Palvelun laskutus- ja maksuehdot poikkeustilanteessa

Koulutus- ja valmennuspalveluitten laskutus- ja maksuehdot on määritelty
palvelukohtaisissa hankintasopimuksissa. Poikkeustilanteessa palvelun tai koulutuksen
toteutus etäopintoina ja -opetuksena rinnastetaan toteuttamistavaltaan
sopimuksenmukaisena, vaikka palvelulta normaalitilanteessa edellytettäisiinkin esim.
kasvokkain toteutettavaa palvelua (tai sen osuutta) tai läsnäolopäiviä, ja etäpäivät
olisivat kiellettyjä. Palvelun sisältöön toteutustapa ei kuitenkaan saa vaikuttaa, vaan
palvelu toteutetaan muuten sopimuksessa määritellyllä tavalla siten kuin etäopetus sen
käytännössä mahdollistaa. Tarvittaessa ELY-keskuksen sopimusyhteyshenkilö ohjeistaa
asiassa tarkemmin.

Koronavirusinfektiota koskevia yleisiä ohjeita THL:n sivuilta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja päivittää tilannekuvaa Suomessa ja
maailmanlaajuisesti (ks. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhaninkoronavirus).
Suositus epidemia-alueilta (ml. lomamatkat) palaaville ja oireettomille on
jäädä matkan jälkeen etätyöskentelyyn tai -opiskeluun kahdeksi viikoksi. Ulkoministeriön
ohjeen mukaan kaikkea matkustamista ulkomaille tulee välttää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan COVID-19 –virus (koronavirus) tarttuu
ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika
altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin
noin 4-5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.
Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

THL:n tai TTL:n sivuilta löytyvät myös mm. seuraavat ohjeet

  • Toimintaohje työntekijöille uuden koronaviruksen ehkäisyyn (ks. https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnanehkaisyyn/)
  • Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi (ks. https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19/)
  • Toimintaohje yrityksille (ks. https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohjeyrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/)
  • Ohje ulkomailta saapuvalle (ks. https://thl.fi/fi/-/suomeen-saapuva-matkustaja-valtalahikontakteja-14-vuorokauden-ajan )
  • Tiedotteita ja ohjeita eri kielillä (ks. https://aineistopankki.thl.fi/l/TCBbp-75_d69)

Palveluntuottajan tulee opastaa asiakkaita tutustumaan edellä mainittuihin ohjeisiin ja
tarvittaessa käytävä ohjeita yhdessä läpi asiakkaiden kanssa. Vieraskielisten
asiakkaiden osalta sovellettavaa tiedotusmateriaalia eri kielillä on esimerkiksi THL:n
sivuilla. Mikäli palvelun osallistuvissa ryhmissä tai asiakkailla on todettu
koronavirustartuntoja tai -altistuksia, palveluntuottajan on viipymättä ilmoitettava asiasta
myös ELY-keskukselle.