null Ammattibarometri III/2015: Näkymät hyvin samansuuntaiset kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen vuoden 2015 kolmannen ammattibarometrin mukaan työvoiman kysynnän ja saatavuuden näkymät ovat yleisen työmarkkinatilanteen ja normaalin kausivaihtelun vuoksi melko negatiiviset, mutta eri ammattiryhmien osalta hyvin samansuuntaiset kuin vuosi sitten.

Imatran seutu

Imatran seudulla on pulaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista kuten lääkäreistä, hammaslääkäreistä, psykologeista, puheterapeuteista, sairaanhoitajista, lähihoitajista, hammashoitajista, farmaseuteista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista. Lisäksi siivousala kärsii ammattitaitoisten työntekijöiden puutteesta.

Metsäteollisuuden, kaupan ja taloushallinnon tehtäviin olisi tarjolla työntekijöitä enemmän kuin paikkoja on avoinna. Myös metalliteollisuuden on vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä, koska isolta osalta työnhakijoista puuttuu joko riittävä työkokemus tai työtehtävissä vaadittava osaaminen on vanhentunutta.

Kotkan-Haminan seutu

Kotkan-Haminan seudulla on jatkunut jo pitkään mm. lääkärien, hammaslääkärien, suuhygienistien ja puheterapeuttien työvoimapula. Tilanne on sama psykologien, farmaseuttien ja sosiaalialan erityisasiantuntijoiden kohdalla. Ammattitaitoisten ja pätevien työntekijöiden pula näkyy useilla aloilla, mutta erityisesti metalliteollisuudessa, kaupan alalla, erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä ja opetusalalla.

Työvoiman ylitarjontaa on samoilla aloilla kuin pulaakin, koska työnhakijoiden ammattitaito ei vastaa työtehtävien vaatimuksia. Työnhakijoilta saattaa puuttua ammattipätevyys kokonaan tai osaaminen on vanhentunutta tai kapea-alaista. Myös vähäinen tai olematon työkokemus saattaa estää työllistymisen.

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla on edelleen pulaa samoista ammattilaisista kuin aiemminkin: lääkärit, hammaslääkärit, lähihoitaja, puheterapeutit, sosiaalityön erityisasiantuntijat ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.

Kevään odotuksiin nähden opettajien ja erityisopettajien tilanne näyttää kääntyneen tasapainoon.

Työvoiman ylitarjonnassakaan ei ole suuria muutoksia. Teollisuudessa ja rakentamissa työnhakijoita on työmahdollisuuksia enemmän prosessityöntekijöissä, kirvesmiehissä, rakennuspuusepissä, hitsaajissa ja asentajissa. Myös toimistotyöntekijöistä ja kausiluontoisuudesta johtuen puutarhatyöntekijöistä on ylitarjontaa.

Lappeenrannan seutu

Lappeenrannan seudulla eniten pulaa on lääkäreistä, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, lastentarhanopettajista ja psykologeista.

Työvoiman ylitarjonta on edelleen yleisintä toimistotyössä. Ylitarjontaa on myös kemian-, fysiikan- ja prosessitekniikan asiantuntijoista, puutarhureista, kauneudenhoitoalan ammattilaisista, eräistä myyjistä, matkatoimistovirkailijoista ja toimittajista.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja: www.ammattibarometri.fi

Lue myös työllistymistarina:
Löysin puhtauspalveluista oman alani