null Uudet työllisyyspoliittiset avustukset kohdistuvat osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto myönsi 1,99 milj. euroa työllisyyspoliittisiin avustuksiin vuodelle 2020. Hyväksytyistä hankkeista uusia oli kaksi ja jatkavia 16. Hankkeisiin arvioidaan kiinnittyvän asiakkaita noin 1000 henkilöä.

Hanketyössä korostuu etenkin TE-toimiston yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Työllisyyspoliittisten hankkeiden tavoitteena on asiakkaiden työllistymisen edistäminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin alueelliseen kattavuuteen, toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen, tarjottavaan ohjaukseen sekä hankkeessa tarjottaviin työtehtäviin. Kolmannen sektorin toimijat tekevät Kaakkois-Suomen TE-toimiston palveluesimies Kai Greijulan mukaan hankkeissaan tärkeää työtä: "Hankkeiden valinnoissa on otettu huomioon hallitusohjelman tavoitteet. Vaikuttavuutta pyritään lisäämään palkkatuetussa työssä, erityisesti tavoitellaan asiakkaiden etenemistä avoimille työmarkkinoille."

Uudet hankkeet on kohdennettu osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen. Hallituksen linjausten mukaan osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään. Osatyökykyiset ovat tällä hetkellä liian vähän hyödynnetty voimavara myös Kaakkois-Suomen alueella. Uusien hankkeiden avulla pyritään kannustamaan ja rohkaisemaan yrityksiä työllistämään osatyökykyisiä tulevaisuudessa. Kaikki työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2020

 

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:n Osaksi työhön –hanke tarjoaa tukea osatyökykyisten työllistymiseen

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry eli KVY toimii 39 paikallisen vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestön kattoyhdistyksenä. KVY:llä on vahva verkosto ja osaaminen eri vamma- ja sairausryhmien erityistarpeista, kun puhutaan työllistymisen mahdollisuuksista tai esteistä. KVY etsii ratkaisukeskeisesti mahdollisuuksia parantaa vammaisten- ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänlaatua ja osaamista mahdollistamalla työkokeiluja ja tarjoamalla henkilökohtaista palvelua kohderyhmälle. Palvelu voi olla vertaistukiryhmiä, yksilöllisiä suunnitelmia ja tilanteen kartoitusta, työkokeilupaikan järjestämistä sekä puhelinneuvontaa. KVY:llä on myös käytössään yli 20 kokemustoimijaa, jotka jakavat kokemuksiaan elämästä.

KVY haluaa edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä. KVY:ltä kuntalaisten on mahdollista saada tietoa ja käytännön neuvoja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen sekä asioissa, jotka liittyvät mahdollisuuteen jatkaa työntekoa. Oikeat tukitoimet ja työympäristön esteettömyys ovat avaintekijöitä, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen mahdollisuus tehdä työtä.
 

KAMU –hanke pyrkii työllistämään osatyökykyisiä Lappeenrannassa

Laptuote-säätiön KAMU -hankkeen kohderyhmänä ovat haastavassa työllisyystilanteessa olevat osatyökykyiset henkilöt Lappeenrannan seudulla, jotka tarvitsevat työelämäosallisuutta tukevia palveluja työllistymisensä tueksi. Työllistymistä tukevia palveluja ei alueella osatyökykyisten kohderyhmälle suoranaisesti tällä hetkellä ole.

Laptuotteen KAMU -hanke on työllistävä hanke, joka täydentää työelämäosallisuuden palvelukokonaisuutta luomalla kohderyhmälle yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua työelämään. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaaminen, työmarkkinavalmiudet ja työnhakutaidot paranevat. Työllistymisjakson aikana saadaan konkreettista lisätietoa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työkyvystä, työelämätaidoista ja osatyökykyä aiheuttavista tekijöistä, joilla on vaikutusta henkilön työllistymiseen tai koulutusmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, palveluesimies Kai Greijula, puh. +358 295 042 271, kai.greijula@te-toimisto.fi

 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa Työ- ja elinkeinopalveluja työnhakijoille, työnantajille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. TE-palvelujen tehtävänä on turvata osaavan työvoiman saatavuus, työllistää työnhakijat nopeasti sekä parantaa yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajien toimintaedellytyksiä. TE-palvelujen asiakkaina ovat työtä ja koulutusta hakevat henkilöt, yritykset, yhteisöt ja muut työnantajat. Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimipaikat sijaitsevat Imatralla, Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. www.te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja TE-toimiston asiakkaille. Hankkeiden rahoittamisen lähtökohtina ovat alueen TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne ja alueelliset linjaukset edistäen työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Tavoitteena kaikissa hankkeissa on, että hankkeisiin kiinnitetyistä henkilöistä 50 prosenttia työllistyisi avoimille työmarkkinoille tai aloittaisi koulutuksen.