Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

 • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Ammattibarometri: Odotukset Kaakkois-Suomessa ovat edelleen varovaisen positiiviset.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomessa TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja elokuussa.

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Kaakkois-Suomi yleisesti

Odotukset Kaakkois-Suomessa ovat edelleen varovaisen positiiviset. Alueella on useampia hankkeita, joihin liittyy työvoiman suhteen kasvutoiveita. Lisäksi kausivaihtelu näkyy positiivisena tekijänä työvoimaodotuksissa kesää kohti mentäessä.

Työvoimapulaa on edelleen tekniikan puolen erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista. Myös erityisammateissa kuten esim. bioanalyytikot, farmaseutit, psykologit, on jatkuvasti pulaa. Samoin terveys- ja sosiaalialan ammattilaisista kuten lääkäreistä ja sosiaalityön eritysasiantuntijoista sekä IT-alan erityisosaajista on jatkuvasti kysyntää. Metalli- ja rakennusalan ammattitaitoisista osaajista kuten hitsaajista, koneistajista ja talonrakentajista alkaa olla pulaa. Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät ja myyntiedustajat ovat jatkuva pullonkaulaongelma.

Selvää ylitarjontaa työmarkkinoilla on edelleen paperiprosessiteollisuuden ammattilaisista. Myös toimistotyöntekijöitä, sihteereitä ja myyjiä on edelleen liikaa kysyntää nähden.

 

Imatran seutu

Imatran seutukunnan alueella yritykset ovat alkaneet investoimaan ja suunnittelevat investointeja pitkään kestäneen taantuman jälkeen.

Teollisuudessa ja rakennusalan yrityksissä on hyvät näkymät. Rakennusala on tasaisessa nousussa. Koulurakennusten uusiminen ja muu julkinen rakentaminen sekä asuntokaupan vilkastuminen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ovat lisänneet alan työvoiman kysyntää.

Ruplan kurssin vahvistumisesta johtuen venäläisturismin lisääntyminen vaikuttaa kaupan ja matkailun alalla.

Konepajoilla on hyvä työllisyystilanne.

Monella alalla yrityksillä on tarvetta lisätä henkilöstä, mutta pula ammattitaitoisista työntekijöistä jarruttaa kasvua. Pula-ammatit ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Tarvittavaa osaamista ei tule valmiina vaan yritysten tulisi investoida kouluttamiseen. Nyt on tilanne, että vanhentuvaa osaamista kyllä on, mutta tarvittavasta osaamisesta on pulaa.

Kotkan-Haminan seutu

Ammatit, joissa on pulaa hakijoista, näyttävät pysyvän varsin ennallaan: lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityön erityisasiantuntijat, opettajat sekä peruskouluissa että lukioissa.

Ammattitaitoisista sähköasentajista on myös pulaa.

Ylitarjontaa on rakennusalalla mm. kirvesmiehistä ja rakennuspuusepistä, teollisuudessa prosessinhoitajista sekä informaatioteknologian alalla tietoliikenteen ja tietotekniikan insinööreistä.

Monissa ammattiryhmissä näyttäisi olevan ylitarjontaa suhteessa tarjolla oleviin työpaikkoihin, mutta useimmiten kysymys on siitä, että rekrytoinnin edellytykset eivät täyty. Syynä on mm. työkokemuksen puute, kielitaidon puute, vanhentunut koulutus tai ammattitaito.

Tehdyn ammattibarometrin perusteella rekrytoitavien henkilöiden pula näyttäisi johtuvan osittain samoista syistä kuin ylitarjonnan kohdalla.

Kouvolan seutu

Kesää kohti mentäessä työvoiman kysyntä kasvaa sekä palvelualoilla että teollisuudessa ja rakentamisessa. Kesätöiden kysyntä kohdistuu enemmälti opiskelijoihin ja koululaisiin. Suurimpina yksittäisinä työllistäjinä ovat paperiteollisuuden UPM ja StoraEnso. Muita suuria työllistäjiä ovat esimerkiksi Lumon, Tykkimäki, Kymen Seudun Osuuskauppa ja Kouvolan kaupunki.

Muutoin ennusteet ovat odottavan optimiset ja tilannetta voisi kuvailla, että päätöksiä odotetaan erityisesti Kymi Ringin ja Matkakeskus –hankkeiden osalta.

Ammattinimikkeiden osalla ei suuria muutoksia ole viime syksyn barometristä tapahtunut. Teollisuuden ja rakentamisen erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista (varsinkin osaavista) on jo pulaa. Sama tilanne metalliteollisuuden ja rakentamisen osaavista ammattiosaajista kuten hitsaajat, asentajat, putkiasentajat ja lvi-asentajat esimerkkeinä.

Sote-alalla on tilanne osittain ristiriitainen. Jatkuvaa kysyntää on sekä terveys- että sosiaalialan ammattilaisista. Mutta toisaalta lähinnä kilpailutuksesta johtuen on yt-neuvotteluja alalla jatkuvasti käynnissä.

Palvelualoilla pankkisektorilla on tällä hetkellä yt-buumi menossa.

 

Lappeenrannan seutu

Metalli-, sähkötekniikan- ja prosessiteollisuuden ammattilaisia eläköityy lähivuosina runsaasti. Etelä-Karjalassa erityisesti metallialan alihankintakonepajoille osaavan työvoiman saatavuuden vaikeudet ovat olleet kasvun esteenä. Koneistajista ja levyseppähitsaajista on paljon pulaa. Alan työnantajien mielestä ammatillisen koulutustarjonnan riittämättömän määrän lisäksi koulutuksen laatua pidetään heikkona.

Myös ICT-alalla osaavan työvoiman tarpeen kasvun oletetaan jatkuvan. Etelä-Karjalassa toimialan rekry-tarpeen arvioidaan olevan 100-200 henkilöä vuodessa. Paikallista alan koulutustarjontaa pidetään riittämättömänä 

Myös puun korjuun ja kuljetuksen työvoiman saatavuudesta tulisi huolehtia.

Rakennusalan työllisyys Lappeenrannan seudulla on jatkunut valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen hyvänä. Toisaalta omakotitalojen rakentaminen on ollut edelleen vähäistä. Ilmiö vaikuttaa alan kaupan toimintaedellytyksiin.

Palvelualan ammateissa eniten pulaa on puhelin- ja asiakaspalvelukeskuksien työntekijöistä. Ammattitaitoisia kokkeja on vaikea löytää.

Yleis- ja erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, röntgenhoitajista ja bioanalyytikoista on paljon pulaa.

Digitalisoituminen on muutamassa eri tehtävien osaamisvaatimuksia nopeasti.

Työvoimapula-alojen vetovoimaisuus on pitkään heikentynyt työehtojen- ja olojen huonontumisen sekä alojen arvostuksen vähenemisen myötä. Eräänä selittävänä tekijänä on, että matalapalkka-aloilla myös työnantajien toiminnan kannattavuus on  heikkoa kovan kilpailun takia.   

Lisätietoja:

 • Imatran seutu:
  Arja Siitonen, puh. 0295 042 210
 • Kotkan-Haminan seutu:
  Mervi Rossi, puh. 0295 042 196
 • Kouvolan seutu:
  Anita Kirkkopelto-Marttila, puh. 0295 042 087
 • Lappeenrannan seutu:
  Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036

 

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271