Työllisyyspoliittinen avustus

 

Kainuun TE-toimisto ilmoittaa haettavaksi

Työllisyyspoliittisen avustuksen vuonna 2022 alkavaan uuteen hankkeeseen

(Hakuaika päättyy 30.6.2022)

Kainuun TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta työllisyyttä edistävään hankkeeseen vuodelle 2022. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvussa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa.

Vuoden 2022 haussa TE-toimisto hakee toteutettavaksi hanketta, jossa toiminnan painopisteitä ovat alueen työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen, ammatillisen osaamisen kehittämisen tukeminen ja työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Rahoitettavalla hankkeilla muun muassa vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä sekä edistetään työvoiman saatavuutta Kainuun alueella. Rahoitettavassa toiminnassa tulee aina olla mukana työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä, pelkkiä kehittämishankkeita työllisyyspoliittisella avustuksella ei voida tukea.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää vuonna 2022 alkavaan hankkeeseen, jonka kohderyhmänä ovat ensisijaisesti:

  • henkilöt, jotka esimerkiksi pitkittyneen työttömyyden, työkyvyn tai vastaavan syyn vuoksi tarvitsevat tukea työ- tai koulutuspaikan hakemisessa, hankkeessa voidaan hyödyntää työllistymistä edistäviä palveluita (palkkatuki, työkokeilu, valmennukset) sekä
  • yhdistyksiin työllistymistä edistävillä palveluilla (työkokeilu, palkkatuki) työllistymässä olevat henkilöt, heidän jatkosuunnitelmien tukeminen ennen palvelun alkamista ja sen aikana

Kainuussa on alkanut 1.3.2021 Kainuun työllisyyden kuntakokeilu. Kuntakokeilussa kunnat järjestävät alueellaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuja palveluja TE-toimiston sijasta. Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeilun kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 42 §:n mukaan työllisyyspoliittista avustusta ei saa myöntää eikä sitä saa käyttää julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin eikä sellaisten palveluiden tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään. Kuntakokeilun aikana kokeiluun osallistuvat kunnat hoitavat lakisääteisesti TE-toimistolle säädettyjä tehtäviä TE-toimiston sijasta ja ovat velvollisia järjestämään asiakkailleen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetusta laissa (916/2012) tarkoitettuja julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Asetuksen 42 § sulkee näin ollen kuntakokeiluun osallistuvat kunnat työllisyyspoliittisen avustuksen piiristä pois.

Jos avustusta myönnetään kuntakokeilualueella toteutettavalle yhdistyksen hallinnoimalle hankkeelle, sekä TE-toimisto että kuntakokeiluun osallistuva kunta voivat ohjata asiakkaitaan avustuksella rahoitettuun hankkeeseen.

Hankehakemuksen arviointi pohjautuu hakemuksessa ja sen liitteissä hakijan esittämiin tietoihin. Arvioinnissa ja valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeiden alueelliseen kattavuuteen ja toiminnan vaikuttavuuteen, hankkeen kohderyhmään ja tavoitteisiin, tarjottaviin palveluihin ja yksilöohjaukseen, kehittämistavoitteisiin, toteutettavaan yhteistyöhön sekä hankkeen järjestämän toiminnan arviointiin. 

Hankkeen tulee edistää asiakkaiden sijoittumista työvoimapalveluista työhön avoimille työmarkkinoille tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, esim. koulutukseen. Hankkeen tulee lisäksi edistää asiakkaiden digiosaamista ja opastaa asiakkaita käyttämään työnhaun verkkopalveluja sekä lisätä heidän tietouttaan työmarkkinoista. Hankkeen tavoitteissa tulee näkyä, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi.

Hankkeen tulee tehdä kiinteää yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Hankkeen erityisenä tavoitteena on kehittää ohjauksen toimintamalli välityömarkkinoiden käyttöön. Toimintamallin avulla välityömarkkinoille työllistymistä edistävien palveluiden (palkkatuki/työkokeilu) avulla työllistyneiden jatko-ohjaus työhön tai koulutukseen tulee säännönmukaiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi työllistymisen edistämiseksi.

Hankehenkilöstöltä edellytetään hanketyön tuntemusta. Henkilöstöltä lisäksi odotetaan riittävää osaamista sekä koulutuksen että ohjaustyökokemuksen osalta asiakkaiden ohjaamisessa ja tukemisessa. On tärkeää, että avustusta hakevat tekevät aktiivista yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien etsimiseksi palveluissa oleville työnhakijoille. Lisäksi edellytetään tiivistä yhteistyötä asiakaskohderyhmien painotusten mukaisesti TE-toimiston ja Työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvien kuntien kanssa.

Hakeminen

Työllisyyspoliittista avustusta voivat hakea yhdistykset, säätiöt, kunnat tai kuntayhtymät. Poikkeuksena jo aiemmin mainitut työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat, joille ei voida myöntää työllisyyspoliittista avustusta.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat tuettavasta toiminnasta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Avustusta voidaan myöntää hankehenkilöstön palkkaus- ja matkakustannuksiin, lyhytkestoiseen henkilöstökoulutukseen, puhelin-, posti- ja sähköisen viestinnän kuluihin, kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottamiseen, kirjanpito- ja tilintarkastuskuluihin ja ohjausryhmän toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Lisäksi avustusta voidaan myöntää tuella palkatuille ja työkokeilua suorittaville ostopalveluina hankittuihin työllistymistä tukeviin palveluihin (esim. työhönvalmennus ja lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus).

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin (esim. toimistokalusteiden ja -laitteiden hankintaan) tai vuokrakustannuksiin.

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamaa erityisavustusta, jolla ei voida tukea organisaation perustehtävää. Jos avustuksen hakijan palveluksessa olevan henkilön toimenkuvaan sisältyy palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien palvelujen järjestämisen lisäksi esimerkiksi avustuksen hakijan oman toiminnan organisointia, kehittämistä tai markkinointia, työllisyyspoliittisella avustuksella voidaan kattaa vain niitä kustannuksia, jotka liittyvät välittömästi avustettavaan toimintaan. Toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1–2 kuukautta takautuvasti.

Yhdistyksille ja säätiöille avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. TE-toimisto harkitsee avustuksen määrän tapauskohtaisesti toiminnan kohderyhmän ja sisällön pohjalta.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää avustettavaan toimintaan enintään 30.9.2024 saakka. Päätöksellä sitoudutaan rahoittamaan toimintaa ajaksi, jota TE-toimisto pitää tarkoituksenmukaisena. Päätös myönnettävän avustuksen määrästä tehdään aina kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Hakemus

Työllisyyspoliittista avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi-tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.
Avustuksen hakemiseksi tarvitaan Suomi.fi-valtuutus. Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää avustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Valtuus tarkennetaan tunnisteella TYPO. Sen avulla valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen valtuuttajan puolesta.

Erillistä Suomi.fi-valtuutta ei tarvita, jos käyttäjä on asiointipalvelun tietojen mukaisesti yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen ja rooli on määritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joille on merkitty Suomen kaupparekisterissä, yhdistysrekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:ssä jokin yksin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Henkilölle löytyvät asiointivaltuudet haetaan rekistereistä, tietojärjestelmä YTJ:stä sekä valtuutukset suomi.fi-palvelusta aluehallinnon asiointipalveluun kirjautumisen yhteydessä. Asiointipalvelun Omat tiedot-sivulta näet ne yritykset ja yhteisöt, joissa sinulla on asiointivaltuuksia.

TE-toimisto edellyttää ohjausryhmien perustamista hankkeille.

Hakemuksen toimittaminen

Avustushakemus kaikkine liitteineen tulee tehdä Aluehallinnon asiointipalvelun kautta 30.6.2022 mennessä. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.


Lisätietoja työllisyyspoliittisen avustuksen hakemisesta antaa tarvittaessa asiantuntija Heikki Romppainen puh. 0295 039 094 23.6.2022 saakka, sähköposti heikki.romppainen@te-toimisto.fi  
 

 

Päivitetty: 18.08.2023