Työllisyyspoliittinen avustus

Kainuun TE-toimisto ilmoittaa haettavaksi työllisyyspoliittisen avustuksen vuonna 2021 alkaviin uusiin hankkeisiin.

Hakuaika alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.3.2021 klo 16.00.

Kainuun TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta työllisyyttä edistäviin hankkeisiin vuodelle 2021. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvussa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa.

Vuoden 2021 haussa TE-toimisto hakee toteutettavaksi hankkeita, jossa toiminnan painopisteitä ovat alueen työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen, ammatillisen osaamisen kehittämisen tukeminen ja työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Rahoitettavalla hankkeilla muun muassa vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä sekä edistetään työvoiman saatavuutta Kainuun alueella. Rahoitettavassa toiminnassa tulee aina olla mukana työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä; pelkkiä kehittämishankkeita työllisyyspoliittisella avustuksella ei voida tukea.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää vuonna 2021 alkaviin hankkeisiin, joiden kohderyhmänä ovat ensisijaisesti:

 • osatyökykyiset ja
 • yli 55-vuotiaat, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä

Kainuussa alkaa 1.3.2021 Kainuun työllisyyden kuntakokeilu. Kuntakokeilussa kunnat järjestävät alueellaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuja palveluja TE-toimiston sijasta. Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeilun kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 42 §:n mukaan työllisyyspoliittista avustusta ei saa myöntää eikä sitä saa käyttää julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin eikä sellaisten palveluiden tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään. Kuntakokeilun aikana kokeiluun osallistuvat kunnat hoitavat lakisääteisesti TE-toimistolle säädettyjä tehtäviä TE-toimiston sijasta ja ovat velvollisia järjestämään asiakkailleen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetusta laissa (916/2012) tarkoitettuja julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Asetuksen 42 § sulkee näin ollen kuntakokeiluun osallistuvat kunnat työllisyyspoliittisen avustuksen piiristä pois.

Jos avustusta myönnetään kuntakokeilualueella toteutettavalle yhdistyksen hallinnoimalle hankkeelle, sekä TE-toimisto että kuntakokeiluun osallistuva kunta voivat ohjata asiakkaitaan avustuksella rahoitettuun hankkeeseen.

Hankehakemuksen arviointi pohjautuu hakemuksessa ja sen liitteissä hakijan esittämiin tietoihin. Arvioinnissa ja valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeiden alueelliseen kattavuuteen ja toiminnan vaikuttavuuteen, hankkeen kohderyhmään ja tavoitteisiin, tarjottaviin palveluihin ja yksilöohjaukseen, kehittämistavoitteisiin, toteutettavaan yhteistyöhön sekä hankkeen järjestämän toiminnan arviointiin. Hankkeiden tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja opastaa asiakkaita käyttämään työnhaun verkkopalveluja. Valinnassa kiinnitetään myös huomiota palvelujen tuottamiseen mahdollisessa poikkeuksellisessa toimintaympäristössä (esim. koronatilanne). Hankkeen tavoitteissa tulee näkyä, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi 

Hankehenkilöstöltä edellytetään hanketyön tuntemusta. Henkilöstöltä lisäksi odotetaan riittävää osaamista sekä koulutuksen että ohjaustyökokemuksen osalta asiakkaiden ohjaamisessa ja tukemisessa. On tärkeää, että avustusta hakevat tekevät aktiivista yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien etsimiseksi palveluissa oleville työnhakijoille. Lisäksi edellytetään tiivistä yhteistyötä asiakaskohderyhmien painotusten mukaisesti TE-toimiston ja Työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvien kuntien kanssa.

Hakeminen

Työllisyyspoliittista avustusta voivat hakea yhdistykset, säätiöt, kunnat tai kuntayhtymät. Poikkeuksena jo aiemmin mainitut työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat, joille ei voida myöntää työllisyyspoliittista avustusta.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat tuettavasta toiminnasta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Avustusta voidaan myöntää hankehenkilöstön palkkaus- ja matkakustannuksiin, lyhytkestoiseen henkilöstökoulutukseen, puhelin-, posti- ja sähköisen viestinnän kuluihin, kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottamiseen, kirjanpito- ja tilintarkastuskuluihin ja ohjausryhmän toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Lisäksi avustusta voidaan myöntää tuella palkatuille ja työkokeilua suorittaville ostopalveluina hankittuihin työllistymistä tukeviin palveluihin (esim. työhönvalmennus, palvelutarvetta ja osaamista kartoittavat arvioinnit ja lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus).

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin (esim. toimistokalusteiden ja -laitteiden hankintaan) tai vuokrakustannuksiin.

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamaa erityisavustusta, jolla ei voida tukea organisaation perustehtävää. Jos avustuksen hakijan palveluksessa olevan henkilön toimenkuvaan sisältyy palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien palvelujen järjestämisen lisäksi esimerkiksi avustuksen hakijan oman toiminnan organisointia, kehittämistä tai markkinointia, työllisyyspoliittisella avustuksella voidaan kattaa vain niitä kustannuksia, jotka liittyvät välittömästi avustettavaan toimintaan.

Yhdistyksille ja säätiöille avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. TE-toimisto harkitsee avustuksen määrän tapauskohtaisesti toiminnan kohderyhmän ja sisällön pohjalta.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää avustettavaan toimintaan enintään 30.6.2023 saakka. Päätöksellä sitoudutaan rahoittamaan toimintaa ajaksi, jota TE-toimisto pitää tarkoituksenmukaisena. Päätös myönnettävän avustuksen määrästä tehdään aina kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Hakemus

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Kainuun TE-toimiston verkkosivuilta.

Avustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella

Hakemuksen liitteeksi täytetään liitteet:

Hakulomakkeen täyttäminen

 • hakulomakkeen (TEM308) jokainen kohta on täytettävä (merkitse viiva, jos kohtaan ei ole ilmoitettavaa)
 • hankkeen kustannusarvio (kohta 5–7): arvio kaikista hankkeen kustannuksista
 • hankkeen rahoitussuunnitelma (kohta 8): merkitään kaikki suunnitellut rahoitukset, vaikka eivät olisi vielä varmistuneet
 • arvio hankkeesta saatavista tuloista (kohta 9): arvio palkkatuella ja työkokeilussa olevien työpanoksella saatavista tuloista, merkitään vaikka käytettäisiin kohderyhmän työllistymisen edistämiseen tai yleishyödylliseen toimintaan

Hakulomakkeen allekirjoittaminen

 • rekisteritietojen mukainen allekirjoitus, allekirjoittajana ei kuitenkaan voi olla henkilö, jonka palkkauskustannuksiin avustusta haetaan.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä

 • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi (ei koske kuntaa ja kuntayhtymää)
 •  kopiot muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rahoituspäätöksistä
 • tarvittaessa selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta
 • yrityksen kaksi viimeisintä tasetta ja tuloslaskelmaa sekä yhtiöjärjestys
 • yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot (allekirjoitettu tilinpäätös) ja yhdistyksen säännöt
 • säätiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 • osuuskunnan perustamiskirja

Rahoittajalle tai sen edustajalle on varattava mahdollisuus osallistua hankkeen henkilöstön rekrytointiin. TE-toimisto edellyttää ohjausryhmien perustamista hankkeille.

Hakemuksen toimittaminen

Allekirjoitettu avustushakemus kaikkine liitteineen tulee toimittaa pdf-muodossa viimeistään 31.3.2021 klo 16:00 Kainuun TE-toimiston kirjaamoon sähköpostitse (yhteys ei ole suojattu):

 • kirjaamo.kainuu@te-toimisto.fi

Luottamuksellisella turvapostilla tai ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä:

Sähköpostin aihekenttään tulee merkitä tunnus "Työllisyyspoliittinen avustus 2021". Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja työllisyyspoliittisen avustuksen hakemisesta antaa tarvittaessa asiantuntija
Heikki Romppainen
puh. 0295 039 094
heikki.romppainen@te-toimisto.fi