Tietosuojaseloste: Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kysely ICT- alan yrityksille työvoiman- ja osaamistarpeista

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu

kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja.keha ( a ) ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kysely ICT-alan yrityksille työvoima- ja osaamistarpeista.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto käyttää vastaajan yhteystietoja ja yhteydenottoaihetta (kysymykset 21. ja 22.) ottaessaan yhteyttä vastaajaan. Yhteydenotto kirjataan Työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmään. Mahdollisen yhteydenoton yhteydessä vastaajan kanssa sovittaessa voidaan kysymysten 1.-20. sisältämiä vastauksia kirjata Työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmään henkilön omiin tietoihin. Kysymyksistä 1.-20. laaditaan yhteenveto kehittämistyötä varten. Yhteenveto laaditaan siten, ettei vastaajia tunnisteta.Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely TE-toimistojen tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää osaamiskartoitustietoja, palvelu- ja koulutustarvetietoja sekä mahdollisesti vastaajan yhteystiedot. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista.

6. Tiedon säilytysaika

Vastaajan antamia tietoja säilytetään rekisterissä mahdollisen yhteydenoton ajan ja yhteenvedon koonnin ajan, enintään 3 kuukauden ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Vastaajan antamat tiedot. Vastaajan nimi- ja osoitetiedot työ- ja elinkeinohallinnon asiakasrekisteri.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevien lakien mukaisesti.

Yhteenvetotietoa käytetään kehittämistyössä ja julkaistaan siten, ettei vastaajia tunnista.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselylomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietoja säilytetään palvelu- ja koulutussuunnittelun sekä kehittämisen ajan.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen. Webropol Oy:n tietosuojaseloste

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu.

TE-palvelujen henkilö- ja yritysasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston Oma asiointi -verkkopalvelun kautta: Omien tietojen tarkistaminen. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen pyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

13. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi. Lisää tietoa viraston tietosuojakäytänteistä löydät Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely TE-toimistojen tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa (te-palvelut.fi).