Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoiminta Suomessa

Koronapandemian vaikutuksiin työvoiman liikkuvuuteen ja karanteeniin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja löydät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulta.Kysymyksiä ja vastauksia: Korona ja työvoiman liikkuvuus (tem.fi)
Suomeen saapuu vuosittain noin 4000 ulkomaalaista luonnonmarjanpoimijaa, suurin osa Thaimaasta. Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden mukana Suomeen oleskeluluvalla saapuvia työntekijöitä (esim. marjapaikanetsijöitä ja kokkeja) on n. 300. Ukrainasta, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Perusta arvioidaan saapuvan yhteensä joitakin satoja luonnonmarjanpoimijoita.

Poimijat eivät ole työsuhteessa marjanostajiin eivätkä he myöskään ole yrittäjiä. Ulkomaiset luonnonmarjanpoimijat poimivat Suomessa marjoja heinäkuusta syys-lokakuuhun.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) hoitaa Suomessa ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden poimintaan liittyviä neuvonta- ja lausuntoasioita. 

TE-toimisto neuvoo muun muassa ulkomaalaisia luonnonmarjanpoimijoita ja marjanpoimijoita kutsuvia yrityksiä seuraavissa asioissa:

 • ohjaaminen oikean viranomaisen luo
 • asiointi eri viranomaisten kanssa
 • työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävät

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa Suomen ulkomaan edustustoille pyynnöstä lausuntoja marjanpoimijoita maahan kutsuvien yritysten

 • ennakkoselvityksistä
 • liiketoimintaedellytyksistä marjateollisuuden alalla
 • kyvystä vastata maahan kutsumiensa ulkomaalaisten marjanpoimijoita koskevista velvoitteista ennen viisumien myöntämistä
 • kyvystä hoitaa ulkomaalaisia poimijoita koskevia velvoitteita poimintakauden jälkeen

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

Käytäntöjä ulkomaalaisia luonnonmarjanpoimijoita kutsuville yrityksille

Schengen-valtioiden ulkopuolisista maista tulevat luonnonmarjanpoimijat tarvitset kausityöntekoon Suomessa viisumin. Oleskelulupaa ei tarvita. Luonnonmarjanpoimintaan tulevat ulkomaalaiset eivät saa tehdä muuta työtä Suomessa.

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden lisäksi Suomeen saapuu poimijoiden tuki- ja huoltohenkilöstä (autonkuljettajia, kokkeja, marjapaikanetsijöitä, talonmiehiä, koordinaattoreita, leiriavustajia, automekaanikkoja ja varastotyöntekijöitä), jotka tarvitsevat oleskeluluvan joko työntekoon Suomessa tai elinkeinonharjoittamiseen Suomessa.

Kun kutsut ulkomaalaisia luonnonmarjanpoimijoita Suomeen, huolehdi:

 • lupa-asioista (esim. viisumit) ulkomaalaisten marjanpoimijoiden lähtömaassa
 • ulkomaalaisten marjanpoimijoiden perehdyttämisestä
 • poimintakauden aikana ja jälkeen aiesopimuksessa sovituista asioista, kuten majoituksesta

Mikäli työnantajana käytät vuokratyötä ja/tai alihankintaa, muistathan työnantajan lakisääteiset velvollisuudet.

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimintaan liittyvä aiesopimus

Ulkomaalaisia luonnonmarjanpoimijoita kutsuvien vastuuyritysten, työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasianministeriön välille on solmittu aiesopimus, jonka tavoitteena on

 • parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, joita sovelletaan luonnontuotteita poimimaan ja toimintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tuleviin viisumivelvollisten maiden kansalaisiin
 • parantaa luonnonmarjanpoimijoiden ja liitännäistehtäviä hoitavien henkilöiden asemaa ja ansaintamahdollisuuksia
 • yhtenäistää kutsuvien vastuuyritysten toimintatapoja.

Aiesopimus viisumivelvollisten maiden kansalaisten luonnontuotteiden poimintaan liittyvistä toimintatavoista

Letter of Intent on policies related to wild-produce picking by citizens of countries subject to and exempted from visa requirements
หนั งสื อแสดงเจตจำนงเกี่ ยวกั บวิ ธีปฏิ บั ติ ของผู้ เก็บผลผลิ ตจำกธรรมชำติ ที่ มี สั ญชำติ ต่ำงๆ ที่ จำเป็ นต้ องยื่ นขอวี ซ่ำ และผู้ ที่ ถื อสั ญชำติ ที่ ไม่จำเป็ นต้ องขอวี ซ่ำ

Oma
asiointi