Aktuellt

null TE-toimistojen sidosryhmätyytyväisyyskysely 2021: Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto koetaan hyväksi yhteistyökumppaniksi

TE-toimistojen toista kertaa toteutetun sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat TE-toimiston kanssa tehdyn yhteistyön hedelmälliseksi ja asenne yhdessä tekemiseen on hyvä. Yhteistyössä oli huomioitu asiakaslähtöisyys ja sen on koettu olleen joustavaa ja nopeaa. Kokonaisvastaajamäärä sidosryhmätyytyväisyyskyselyssä oli valtakunnallisesti 854, joista 8,9 % (77 vastausta) koski Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoa. Tyytyväisyyskyselyn toteutti Broad Scope Management Consulting Oy.

Valtakunnallisesti TE-toimistojen kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli tänä vuonna 3,87. Tyytyväisimpiä sidosryhmät ovat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan sekä Kainuun TE-toimistoihin, joiden osalta keskimääräinen kokonaistyytyväisyysarvio oli hyvällä tasolla. Sidosryhmillä tarkoitetaan viranomaiskumppaneita, palveluntuottajia ja muita kumppaneita.

Kokonaistyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston toimintaan kasvussa

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto sai sidosryhmiltään kokonaistyytyväisyysarvosanaksi 4,17 (asteikko 1–5). Sidosryhmien kokonaistyytyväisyys toimintaamme oli noussut verrattuna vuoden 2019 kyselyyn, jossa kokonaistyytyväisyysindeksimme oli 3,85. Vastaajista 85,7 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston toimintaan kokonaisuutena. Tyytymättömiä toimintaan puolestaan oli 1,3 % vastaajista.

Aktiivisimpia vastaajia olivat palveluntuottajat ja vähiten vastauksia saimme viranomaiskumppaneilta.

Sidosryhmien tyytyväisyys Eteläpohjanmaan TE-toimiston toimintaan kokonaisuutena. (keskiarvo on 4,17). Tilastoa. Vastaajista 0% oli erittäin tyytymättömiä, 1,3% tyytymättömiä, 13% ei tyytyväisiä eikä tyytymättömiä, 53,2% tyytyväisiä, 32,5% erittäin tyytyväisiä ja 0% ei osannut sanoa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto koetaan luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi. Vastaajat arvioivat Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston vaikuttavuuden alueella olevan 3,82 (asteikolla 1–5). Parhaiten vastaajien mielestä olimme onnistuneet työllisyyden hoidossa sekä yritysten työvoiman saatavuuden ja muun tuen tarjoamisessa. Lisäksi sidosryhmämme olivat tyytyväisiä muun muassa yhteistyön nopeuteen, toiminnan laatuun sekä kykyyn tehdä yhteistyötä ja kuunnella muita toimijoita.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston onnistuminen. Tilastotuloksien yhteenvetoa, asteikolla yhdestä viiteen. Näkyvyys alueen toimijana 3,77. Vaikuttavuus alueella 3,82. Työllisyyden hoito 3,93. Yritysten työvoiman saatavuus ja muu tuki 3,85. Valtakunnallisen politiikan jalkauttaminen 3,38.

Tilastotuloksien yhteenvetoa, asteikolla yhdestä viiteen. Sidosryhmien tyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston. Yhteistyön nopeuteen 4,16. Aloitteellisuuteen 3,86. Toiminnan laatuun 4. Toiminnan oikea-aikaisuuteen 3,84. Kykyyn tehdä yhteistyötä ja kuunnella muita toimijoita 4. Joustavuuteen muuttuneessa tilanteessa 3,92.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoa parhaiten kuvaavat adjektiivit olivat sidosryhmiemme mielestä aktiivinen, asiantunteva ja osaava, yhteistyötaitoinen sekä helposti lähestyttävä. Toimistoamme kuvailtiin avoimissa vastauksissa toisaalta myös organisaatiolähtöiseksi, etäiseksi ja byrokraattiseksi.

Kokonaisuutena arvioiden sidosryhmien tyytyväisyys TE-toimiston toimintaan ja yhteistyöhön on hyvällä tasolla ja kehittynyt myönteisesti huolimatta toimintaympäristön merkittävistä muutoksista. Tiedonjakamista yhteistyökumppaneille arvostettiin ja toivottiin jatkossakin. Sidosryhmien vastausten mukaan Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto on onnistunut asiakaspalvelussa ja asiantuntijat koettiin sekä osaaviksi että helposti lähestyttäviksi.

Tilastotuloksien yhteenvetoa, asteikolla yhdestä viiteen. Sidosryhmätyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntijoiden. Tavoitettavuuteen 4,21. Osaamiseen 4,31. Toimintatapoihin 4,01.

 

Lisää näkyvyyttä jalkautumalla

 

Huoli resurssien niukkuudesta nousi esille sidosryhmien antamissa avoimissa vastauksissa ja resurssien riittävyys nähtiinkin monilta osin toiminnan pullonkaulana. Kehityskohteita löydettiin myös toiminnan joustavuudesta ja yhtenäisyydestä sekä asiakaslähtöisyydestä. Muun muassa asiakasohjauksen kehittämistä toivottiin jatkettavan edelleen.

Sidosryhmämme toivoivat myös entistä enemmän jalkautumista verkostojen pariin ja avoimeen yhteistyöhön sekä lähemmäs asiakkaita. Avovastauksissa kehityskohteeksi nostettiin myös erilaisten tapahtumien järjestäminen. Sidosryhmämme toivoivat esimerkiksi erilaisia teematapahtumia sekä rekry- ja infotilaisuuksia.