null Sysselsättningsöversikt: Nu ökar också antalet långtidsarbetslösa i Nyland

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökandesammanlagt 72 025 i kommunerna på området för Närings­,trafik­ och miljöcentralen i Nyland (NTM­centralen). Det är 446(0,6 %) fler än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flestarbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (16 781) ochspecialister (11 790). Antalet arbetslösa utan yrke fortsatte attöka märkbart. I slutet av januari uppgick andelen arbetslösaarbetssökande av arbetskraften till 8,4 %.

Det fanns sammanlagt 6 525 arbetslösa arbetssökandeunder 25 år i området, vilket är 122 (­1,8 %) färre än åretinnan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 543, vilketär 278 (1,2 %) fler än i slutet av januari 2019. Antaletutländska arbetslösa i området var 12 931, vilket är 520(­3,9%) färre än året innan. Det kan noteras att antaletutländska arbetslösa har minskat allt mer under de senastemånaderna.

I januari fanns det 33 496 nya lediga jobb att söka, dvs. 5 179(18,3 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya ledigajobb bl.a. inom titlarna försäljare (2 469 ), godshanterare ochlagerarbetare (1 764), närvårdare (1 491), kontors­ ochhotellstädare (1 371) samt medhjälpare,byggnadsverksamhet (1 095).

Uppgifterna framgår av arbets­ och näringsministerietsArbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 72 025
  • 446 (0,6 %) arbetslösa fler än i fjol
  • Efterfrågan på arbetskraft ökar alltjämt
  • Antalet utländska arbetslösa minskar
  • Antalet arbetslösa utan yrke fortsätter att öka
  • Användningen av service fortsätter att minska

Läs Nylands sysselsättningsöversikt i januari (pdf) på NTM-centralens webbsidor.