Tietosuojaseloste

Päivitetty 19.10.2020

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Satakunnan ELY-keskus, PL 266, Yrjönkatu 20, 28101 Pori

2. Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiakaskyselyrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 6

Rekisteriä käytetään Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiakaskyselyihin. Asiakaskyselyissä kerätään vain ne välttämättömät tiedot eri kyselyihin liittyen. Rekisteriin kerättyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Yksittäinen kysely saattaa sisältää seuraavia käsittelytarkoituksen mukaisia tietoja rekisteröidystä: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset esim. tietojen siirtoon kolmannelle osapuolelle, sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, tiedot voivat olla myös anonyymisti kerättyjä ilman henkilötietoja.​​​​

6. Tiedon säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Kyselylinkki on esillä ely-keskus.fi/satakunta verkkosivuilla, some-kanavissa tai palvelutuottajien nettisivuilla. Kyselyissä voidaan käyttää myös Webropol-kyselyjärjestelmää.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyjen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskuksen sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Joissakin tilanteissa ilmoittautumislomakkeella kysytyt tiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Luovuttaminen perustuu lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (kohta: luku 12, 6 §:n 2 momentti).

Mahdolliset kolmannet osapuolet on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32

Henkilötietoihin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät. joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojauttu palomuurilla ja tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

13. Muut mahdolliset oikeudet

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä.

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Uppdaterad: 02.01.2023