Sysselsättningspolitiska understöd Nyland

Ansökan om sysselsättningspolitisk understöd för projektverksamhet för året 2023​​​​​​

Ansökande om sysselsättningspolitiskt understöd för året 2023 på Nylands AN-byrå har avslutat på fredagen den 7.10.2022. Allt som allt 9 ansökningar anlände inom utsatt tid.  Behandlingen av ansökningarna påbörjas den 11.10.2022. Understödsbesluten blir avklarade i slutet av november.

Parterna som ansökt om understöd, och projektens namn är:

 • Hyria säätiö: Työalusta
 • Kalliolan Setlementti ry: Jatkumoita
 • Kuntoutussäätiö: Askeleet töihin
 • Live-säätiö: Meistä on moneksi
 • MEH ry: Polku töihin
 • Monik ry: Uramax
 • Phoenix ry: Match Uusimaa
 • Vantaan kaupunki: Löytö
 • Vihdin Kunta: Työvoimala BOOST

Allmänt om understöd

Understödsmottagaren kan vara en förening, stiftelse, kommun eller samkommun. Understöd beviljas inte till kommuner som deltar i kommunförsök.

Understödet är avsett för projektverksamhet med vilken man förbättrar arbetsmarknadsberedskapen för arbetslösa arbetssökande och främjar deras sysselsättning. Projektets verksamhetsmodell får inte vara verksamhet som överlappar med AN-byråns lagstadgade tjänster eller tjänster som anskaffas som köptjänster.  

Understödet får täcka projektpersonalens lönekostnader och andra kostnader i anslutning till projektverksamheten. Eftersom understödet inte är ett allmänt understöd för gemenskapsverksamhet, kan det inte beviljas om projektverksamheten endast omfattar aktörens befintliga serviceverksamhet. Projektet får inte bedriva näringsverksamhet eller erbjuda tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet.

Utvecklingsprojekt endast för den egna verksamheten eller kundernas livshantering kan inte understödas. Aktören ska ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, eftersom Sysselsättningspolitiskt understöd betalas 1–3 månader retroaktivt.

Mål för projektverksamheten som understöds och förväntningar på projekten ur perspektivet för AN-byrån 

Målet är att projektaktörerna ska ordna och/eller utveckla också nya slags servicelösningar samt verksamhetsmodeller för att främja sysselsättning. 

I projektet ska personlig, lösningsorienterad service erbjudas minst 100 arbetslösa arbetssökande som konkret förbättrar deras möjligheter till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Projekten ska även främja identifiering och synliggörande av de arbetssökandes kompetens, bland annat med hjälp av godkännande av kunskaper.

Projektverksamheten ska förbättra kundernas digitala färdigheter och öka deras medvetenhet om arbetsmarknaden. Projektet ska samarbeta med företagsfältet och andra sysselsättande aktörer på övergångsarbetsmarknaden för att sysselsätta kunderna. Projektaktören ska i början av kundrelationen tillsammans med kunden utarbeta en skriftlig plan för hur man med tjänsterna i projektet svarar på kundens behov och vad målet med kundrelationen är under projektets gång.

Projektet ska generera resultat. Efter projektets tjänster ska de flesta av dess kunder hamna någon annanstans än tillbaka som kunder hos AN-byrån. I projektansökan ska en beskrivning anges av de åtgärder och mätare, med vilka projektet följer upp resultaten av dess verksamhet. Dessa mätare följs upp regelbundet i projektets styrgrupper.

I kundarbetet ska projekten tillämpa Kykyviisari eller ett annat motsvarande verktyg för kartläggning. Dessutom ska man i projektet investera i presentation av tjänsten, så att marknadsföringen av verksamheten för potentiella kunder är smidig.

Projektverksamhetens kundmålgrupper

För 2023 finns två kundmålgrupper för projektverksamheten:

 • långtidsarbetslösa eller personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa och
 • personer som har fyllt 50 år och som inte har någon definierad varaktighet för arbetslösheten.

Till projektets tjänster kan man hänvisa eller ta emot som kund arbetslösa arbetssökande både från Nylands AN-byrå och Nylands kommuner inom kommunförsöket som uppfyller förutom arbetslöshetsvillkoren, även ett eller båda ovan nämnda villkor.

Om projektens urvalskriterier

Vid projektens urval fäst uppmärksamhet bland annat vid följande saker:

 • den förslagna verksamhetsmodellen för projektet är konkret och kan enkelt omvandlas till verksamhet.
 • den föreslagna verksamhetsmodellen uppfyller AN-byråns förväntningar på projektverksamhet. AN-byrån bedömer också den föreslagna verksamhetens innehåll och mål i förhållande till målet att de flesta projektkunder efter projektets tjänster ska hitta en annan lösning än att återvända till en kundrelation hos AN-byrån. 
 • projektverksamheten riktas till den öppna arbetsmarknaden och utbildning.
 • antalet mottagna nya kunder i projektet uppgår till minst 100 personer under 2023.

Ansökningstiden för understödet: 12.9.–7.10.2022

Ansökningsblanketten för understödet finns endast tillgängligt och kan fyllas i elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst:
Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)

Komprimerad information om ansökningen:
www.taidonpolku.fi 

Mer information:
Eija Lappalainen, utvecklingschef, Nylands AN-byrå, Tjänster för matchning av sysselsättning och arbetsmarknad
tfn 029 504 0421
eija.lappalainen@te-toimisto.fi

Uppdaterad: 21.11.2022