Työllisyyspoliittiset avustukset Uusimaa 

 

Työllisyyspoliittinen avustusten haku vuodelle 2021 on päättynyt

 

Uudenmaan TE-toimisto myönsi avustuksen kahdeksalle toimijalle:

 • Apuomena ry, Taidolla töihin 2 (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko)
 • Espoon Järjestöjen yhteisö EJY ry, Avain työhön (Espoo)
 • Helsingin työkanava HeTy ry, Evästeitä (pääkaupunkiseutu)
 • Hyria säätiö sr, Työalusta (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi)
 • Kris-Etelä-Suomi ry, Heti töihin (pääkaupunkiseutu)
 • Kuntoutussäätiö, Näty-hanke (pääkaupunkiseutu)
 • Mäntsälän kunta, hankkeella ei ole vielä nimeä (Mäntsälä, Pornainen)
 • Suomen Kylätoiminta ry, Työtä kaikille - jobb för alla (Uusimaa)


Hankekriteerit ja avustuksen haku vuodelle 2021

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Poikkeuksena edelliseen avustusta hanketoimintaan ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle kunnalle, joka osallistuu kuntakokeiluun.  
 
Avustuksella tulee järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia ja/tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Toimintamallissa on huomioitava se, ettei se ole päällekkäistä toimintaa TE-toimiston tehtävien kanssa.
   
Avustuksella voidaan kattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat TE-toimiston työttömien työnhakijoiden ammatillisen osaamisen ja yleisten työmarkkinavalmiuksien kehittämiseksi tarvittavasta, normaalia työnjohtoa ja ohjausta suuremmasta ohjauksesta. Normaalista työnantajalle kuuluvasta työnjohdosta ja perehdyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ei voida kattaa avustuksella. Avustuksella voidaan kattaa myös kustannuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi lyhytkestoisesta työtehtäviin liittyvästä koulutuksesta, mikäli sellaista ei ole järjestettävissä TE-toimiston toimesta sekä palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien koulutus- ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsimisestä ja niihin siirtymisen tukemisesta.

Avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan, eikä hanke voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

Pelkkiä kehittämishankkeita tai vain asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Lisäksi toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1–2 kuukautta takautuvasti.

Hanketoiminnan tavoitteet ja odotukset hankkeille TE-toimiston näkökulmasta

Avustuksen tavoite on tuottaa työttömille työnhakijoille palveluita, jotka parantavat konkreettisesti heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille. Hankkeiden tulee tarjota hankeasiakkaille henkilökohtaista, ratkaisukeskeistä palvelua sekä edistää toiminnallaan työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä opinnollistamista hyödyntäen.

Hanketoiminnan tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja tietoutta työmarkkinoista sekä tehdä asiakkaita työllistävää yhteistyötä yrityskentän ja muiden välityömarkkinoiden toimijoiden kanssa. Hanketoimijan tulee laatia yhdessä asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla asiakas saa palvelua hankkeessa.

Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimman osan hankkeen asiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin TE-toimiston asiakkuuteen. Hankkeen tulee kirjata hankehakemuksen toiminnan kuvauksessa ne toimenpiteet ja mittarit, joilla hanke seuraa toimintansa tuloksellisuutta. Toiminnan tulokset raportoidaan myös toiminnan väli- ja loppuraportteihin.
   
Hankkeiden tulee käyttää Kykyviisaria tai jotakin muuta vastaavaa kartoitustyökalua asiakastyössä. Lisäksi hankkeen tulee panostaa palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on vaivatonta markkinoida kohderyhmälle.

Hankkeiden asiakaskohderyhmät

Vuonna 2021 avustus kohdennetaan kuntakokeilujen alkaessa ainoastaan TE-toimistoon jääviin työttömiin. Kohderyhmää ovat Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.  

Valintakriteereistä

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita mm. seuraaviin asioihin:

 • Onko esitetty hankkeen toimintamalli konkreettinen ja siirrettävissä helposti toiminnaksi.
 • Vastaako esitetty toimintamalli TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta. TE-toimisto arvioi myös esitetyn toiminnan sisältöä ja tavoitteita suhteessa siihen, että suurimman osan hankeasiakkaista tulisi päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen.
 • Hanketoiminnan tulee olla avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen suuntaavaa.
 • Hankkeen uusien asiakkaiden vastaanottomäärän tulee olla vähintään 90 henkilöä vuonna 2021.
 • Avustuksen haun hallinnollisten kriteereiden tulee myös täyttyä sen suhteen, missä ajassa hakemus jätetään/vastaanotetaan TE-toimiston Kirjaamoon.

Sivu päivitetty 31.12.2020