Sysselsättningspolitiska understöd Nyland

Ansökningstid: 18.10–12.11.2021 före kl. 16.15. Blanketten för ansökan om understödet är tillgänglig och kan fyllas i endast elekroniskt i regionförvaltningens e-tjänst.

Sysselsättningspolitiskt understöd: Projektkriterier för 2022

Allmän information om beviljande av understöd

Mottagaren av understöd kan vara en förening, stiftelse, annan gemenskap, kommun eller samkommun, men med undantag från ovan beviljas inget understöd för projektverksamhet till en kommun som deltar i kommunförsöket.

Understödet är avsett för ny projektverksamhet som används för att förbättra arbetsfärdigheterna av arbetslösa arbetssökande och främja deras sysselsättning.  Understödet ska användas för att ordna och/eller utveckla nya tjänster och verksamhetsmodeller. I projektets verksamhetsmodell ska det observeras att den inte får överlappa med arbets- och näringsbyråns tjänster eller köptjänster.

Understödet kan täcka projektpersonalens lönekostnader och andra kostnader i anslutning till projektverksamheten. Eftersom understödet inte är ett allmänt understöd för gemenskapsverksamhet, kan det inte beviljas om projektverksamheten endast omfattar aktörens befintliga serviceverksamhet. Projektfinansiering kan inte användas för att bedriva näringsverksamhet eller erbjuda arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Projekt för att utveckla den egna verksamheten eller kundernas livshantering kan inte understödas. Aktören ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet, eftersom Sysselsättningspolitiskt understöd betalas med 1–2 månaders fördröjning.

Mål och förväntningar för stödd projektverksamhet ur arbets- och näringsbyråns perspektiv 

Understödets syfte är att erbjuda arbetslösa arbetssökande tjänster som konkret kommer att förbättra deras utsikter till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Projektens kunder ska få personlig, lösningsinriktad service som ska främja identifiering och synliggörande av arbetssökandes kompetens med hjälp av bl.a. godkännande av kunskaper som visats på annat sätt. Arbets- och näringsbyrån förväntar sig att projekten också ska erbjuda den i förhand fastställda målgruppen helt nya och innovativa verksamhetsmodeller och tjänster.

Projektverksamheten ska förbättra kundernas digitala kunskaper och öka deras medvetenhet om arbetsmarknaden. Projektet ska samarbeta med företagsfältet och andra sysselsättande aktörer på övergångsarbetsmarknaden för att sysselsätta kunderna.

Projektet måste generera resultat. Efter projektets tjänster måste de flesta av dess kunder (över 50 %) hitta en annan lösning än att återvända som arbetslösa arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. I beskrivningen av projektets aktiviteter i ansökan måste projektet ange åtgärder och mått för uppföljning av verksamhetens effektivitet.

Projektet måste använda Talangvisum eller någon liknande kompetensmätare i sitt kundarbete. Dessutom ska man i projektet investera i presentation av tjänsten, så att marknadsföringen av verksamheten för potentiella kunder är smidig.

Kundmålgrupper för projektet

År 2022 allokeras understödet till arbetslösa arbetssökande hos Nylands arbets- och näringsbyrå, dvs. inte kunder i kommunförsöket.  Det finns fyra kundmålgrupper:

 • arbetslösa till följd av covid-19-pandemin
 • arbetssökande som riskerar långvarig arbetslöshet
 • arbetssökande över 55 år, oberoende av arbetslöshetens varaktighet
 • arbetssökande inom social- och hälsovården, oberoende av arbetslöshetens varaktighet

Projektet kan strukturera sina tjänster med beaktande av alla fyra målgrupper eller välja en eller flera av dem.

Om projektvalskriterier

Vid val av projekt kommer man bl.a. att beakta följande:

 • den föreslagna projektarbetsmodellen är konkret och lätt att organisera som verksamhet
 • den föreslagna verksamhetsmodellen uppfyller arbets- och näringsbyråns förväntningar på projektverksamhet
 • innehållet och målsättningarna med den föreslagna verksamheten är i linje med projektkriterierna  
 • efter projekttjänsterna hamnar majoriteten av projektkunderna någon annanstans än hos arbets- och näringsbyrån som arbetslösa arbetssökande
 • projektverksamheten är för den öppna arbetsmarknaden och/eller utbildning
 • antalet nya kunder i projektet är minst 100 personer 2022
 • ansökan har lämnats in inom tidsfristen till arbets- och näringsbyråns registratorskontor

Nylands TE-byrå ordnar fyra tillställningar om att ansöka understödet. I tillställningarna presenteras bland annat understödets kriterier och förväntningar på projektens innehåll. Tillställningarna är på finska och de ordnas som Teams-möten. Du kan delta i dem via länkarna nedan.
 

Mer information: Eija Lappalainen, utvecklingschef, Nylands arbets- och näringsbyrå,
Tjänster för att främja matchning på arbetsmarknaden, tfn 029 504 0421

Understödda projekt 2021

Nylands arbets- och näringsbyrå beviljade åtta aktörer understöd:

 • Apuomena ry, Taidolla töihin 2 (Lojo, Victis, Högfors, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö)
 • Espoon Järjestöjen yhteisö EJY ry, Avain työhön (Esbo)
 • Helsingin työkanava HeTy ry, Evästeitä (huvudstadsregionen)
 • Hyria säätiö sr, Työalusta (Hyvinge, Träskända, Tusby och Nurmijärvi)
 • Kris-Etelä-Suomi ry, Heti töihin (huvudstadsregionen)
 • Kuntoutussäätiö, Näty-hanke (huvudstadsregionen)
 • Mäntsälän kunta, hankkeella ei ole vielä nimeä (Mäntsälä, Borgnäs)
 • Suomen Kylätoiminta ry, Työtä kaikille - jobb för alla (Nyland)