Projekt - effektiva sysselsättningsfrämjande verktyg

Nylands TE-byrå är en aktiv aktör i olika projekt som har visat sig vara effektiva sysselsättningsfrämjande verktyg. Vi har projekt där vi agerar som organisatörer och verkställare, samt projekt där finansiering och genomförande kommer från andra källor (t.ex. från Europeiska socialfonden). Gemensamt för alla våra projekt är att de betjänar våra arbetslösa kunder och främjar deras inträde på arbetsmarknaden.

Frågor om arbetsförmåga och sysselsättning i centrum

Nylands TE-byrå är också starkt delaktigt i genomförandet av Program för arbetsförmåga som ingår i regeringsprogrammet. TE-byrån kartlägger och identifierar delvis arbetsföra arbetssökande, för vilka enskilda utbildningsvägar kan skräddarsys genom olika coachningar, med beaktande av deras färdigheter och befintliga arbetsförmåga. Projektet är Nylands TE-byråns eget projekt - och heter Työ Design - identifiera, designa och sysselsätt. Mer information om tjänster kan tillhandahållas av samordnare för arbetsförmågan vid Nylands TE-byrå, som bäst kan nås via e-post på tyokyky.uusimaa@te-toimisto.fi.

Dessutom genomför Nylands TE-byrå tillsammans med HUS utvecklingsprojektet IPS -Sijoita ja Valmenna (ung. Placera och Träna) I Nyland, som riktar sig till rehabiliteringspatienter i psykiatrisk vård. Kunderna hänvisas till detta projekt genom psykiatrimottagningar på HUS. Mer information finns på projektets hemsida. På Nylands TE-byrå kan mer information om detta projekt erhållas av teamledaren Henna-Marita Salmensuo, henna-marita.salmensuo@te-toimisto.fi.

Nylands TE-byrå finansierar i sitt område projekt som genomförs av aktörerna på övergångsarbetsmarknaden med sysselsättningspolitiskt understöd. Dessa TYPO-projekt organiserar ofta olika sysselsättningsfrämjande tjänster, såsom arbetsprövningar eller coaching, och stöder deltagarna att hitta arbete med lönesubvention (eller utan den). Olika sysselsättningsåtgärder genomförs också i ESF-projekt och åtföljs ofta av olika utbildningar för att öka yrkeskompetensen. Projekt som finansieras genom sysselsättningspolitiskt understöd och ESF-projekt finns i www.taidonpolku.fi och ytterligare information om dessa kan erhållas av utvecklingschefen Eija Lappalainen eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

Programmet Arbets-SIB är ett påverkansinvesteringsprojekt beställt av arbets- och näringsministeriet. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa tusentals långtidsarbetslösa att hitta arbete under 2020-2024. För projektets finansiering och administration ansvarar FIM. TE-byrån och de kommunala sysselsättningsförsöken ansvarar för att anvisa kunderna till projektet. Arbetssökande i projektet får hjälp av flera olika tjänsteleverantörer som är erfarna yrkesmänniskor inom sysselsättning. Mer information finns på www.tyosib.fi och presentationen av programmet finns också på TE-live. Via e-post kan frågor om projektet skickas till: tyosib.uusimaa@te-toimisto.fi.

 

 

Blev du intresserad?

Det säkraste sättet att komma med i något av de ovannämnda projekten eller tjänsterna kan vara att diskutera med din ansvariga sakkunnig på TE-byrån. Tillsammans med din sakkunnig är det fortfarande möjligt att bedöma projektets eller tjänstens lämplighet för din egen situation. Du kan kontakta din ansvariga sakkunnig genom att skicka in en kontaktförfrågan antingen i Mina e-tjänster eller via registratorskontoret kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi.