Startti Plus 2.0 -palvelu


​​​Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

2. Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Startti Plus

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 6

Rekisteriä käytetään Startti Plus -palveluun ilmoittautumiseen ja asiakaspalautteen keräämiseen. Tietojen avulla tarkistetaan myös, soveltuuko asiakas palvelun kohderyhmään. Rekisterissä olevia tietoja käytetään lisäksi palvelun tuloksellisuuden mittaamiseen, raportointiin ja kehittämiseen.

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Asiakkaan itsearvio omasta osaamisestaan
  • Asiakkaan arvio palvelun hyödyllisyydestä ja muu asiakaspalaute

6. Tiedon säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään vuoden 2023 loppuun.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan palveluun hakeneiden asiakasyrittäjien itse ilmoittamista tiedoista. Jos asiakas löytyy TE-palvelujen tietojärjestelmä URAsta, käytetään myös URAsta löytyviä tietoja tietolähteenä sen varmistamisessa, että asiakas soveltuu palvelun kohderyhmään.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan sähköisellä järjestelmällä palveluntuottajalle palvelun toteuttamista varten. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

Nimettöminä kerättyjä asiakaspalautteita voidaan luovuttaa palveluntuottajille anonyymisti.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot kerätään Webropol-tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Webropol-tietokannasta tiedot siirretään Startti Plus -palvelun rekisteriin. Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa rekisteri sijaitsee, pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne TE-palvelujen ja ELY-keskusten työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Palveluun osallistuminen kirjataan myös URA-tietojärjestelmään, joka on työ-ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteri, ja sen rekisterinpitäjänä toimii työ-ja elinkeinoministeriö sekä työ-ja elinkeinotoimistot. Rekisteristä on oma tietosuojaseloste (KEHA/1516/2017).

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Uudenmaan TE-palvelujen kirjaamoon, jonka osoite on alla.

Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan 10 vuotta yrittäjän tekemästä ilmoittautumisesta.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ja tietojen poistamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen:

Uudenmaan TE-palvelut
Kirjaamo, PL 1003
00521 Helsinki

13. Muut mahdolliset oikeudet

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Uppdaterad: 18.08.2023