Työllisyyspoliittiset avustukset Uusimaa 

Työllisyyspoliittiset avustukset Uusimaa vuonna 2020

Työllisyyspoliittinen avustus on myönnetty 13 toimijalle 1.1.2020 alkaen. Toimijat ovat:

1. Apuomena ry, Taidolla töihin 2-hanke

2. Ejy ry, Avain työhön- projekti

3. Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry, Kartalla-hanke

4. Helsingin kaupunki, Digirasti-hanke

5. Helsingin Työkanava HeTy ry, Evästeitä -hanke

6. Invalidisäätiö sr, Future Pro-hanke

7. Kris-Etelä-Suomi ry, Heti töihin -hanke

8. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry, Rekryboosteri-hanke

9. Sotek-säätiö sr, Työn suuntaan -hanke

10. Suomen Kylät ry, Työtä kaikille Jobb för alla -hanke

11. Suomen Punainen Risti, Digitaidot kuntoon- hanke

12. Työmajakka ry, Lautta työttömyydestä työhön- hanke

13. Vantaan kaupunki, Luotsi-hanke
 

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2020 on päättynyt. Määräaikaan saapui 13 hakemusta.

Hakijat ovat:

1. Apuomena ry, Taidolla töihin 2-hanke

2. Ejy ry, Avain työhön- projekti

3. Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry, Kartalla-hanke

4. Helsingin kaupunki, Digirasti-hanke

5. Helsingin Työkanava HeTy ry, Evästeitä -hanke

6. Invalidisäätiö sr, Future Pro-hanke

7. Kris-Etelä-Suomi ry, Heti töihin -hanke

8. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry, Rekryboosteri-hanke

9. Sotek-säätiö sr, Työn suuntaan -hanke

10. Suomen Kylät ry, Työtä kaikille Jobb för alla -hanke

11. Suomen Punainen Risti, Digitaidot kuntoon- hanke

12. Työmajakka ry, Lautta työttömyydestä työhön- hanke

13. Vantaan kaupunki, Luotsi-hanke

       
Rahoituksen myönnön yleisiä ehtoja

Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettavan hanketoiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. Avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan. Pelkkiä kehittämishankkeita ei voida tukea eli hankkeessa on aina oltava asiakkaina työttömiä työnhakijoita.
Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hanketoiminnalle. Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Avustuksella voidaan kattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat kohderyhmän ammatillisen osaamisen ja yleisten työmarkkinavalmiuksien kehittämiseksi tarvittavasta normaalia työnjohtoa ja ohjausta suuremmasta ohjauksesta silloin kun avustuksen hakijalla on useita ko. tuen tarpeessa olevia työntekijöitä.

Normaalista työnantajalle kuuluvasta työnjohdosta ja perehdyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ei voida kattaa avustuksella. Avustuksella voidaan kattaa myös kustannuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi lyhytkestoisesta työtehtäviin liittyvästä koulutuksesta sekä palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien koulutus- ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsimisestä ja niihin siirtymisen tukemisesta.

TE-toimiston hankerahoituksen tavoite sekä odotukset hankkeille  

Hankerahoituksen tavoite on löytää asiakkaille palveluita, jotka katkaisevat työttömyyden. Hankkeiden odotetaan tarjoavan työttömille asiakkaille henkilökohtaista, kasvokkain tapahtuvaa, räätälöityä ratkaisukeskeistä palvelua. Hankkeiden tulee edistää asiakkaiden digiosaamista, hyödyntää opinnollistamista sekä tehdä yhteistyötä yrityskentän kanssa. Hankkeiden tulee laatia yhdessä asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma siitä, miten hanketoimintaa asiakkaan kanssa toteutetaan.

Hankkeiden asiakaskohderyhmät

TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät (vähintään 12 kk työttömänä olleet) ja toistuvaistyöttömät (12 kk/16 kk aikana) asiakkaat.

Valintakriteereistä

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita toiminnan innovatiivisuuteen ja siihen, onko hankkeen tarjoamalle palvelulle asiakastarve ja miten asiakasohjauksen arvioidaan onnistuvan TE-toimiston asiakaskohderyhmäehto huomioiden. Valinnassa vaikuttaa myös se, onko hankkeen toimintamalli ja tavoitteet selkeät ja voidaanko tuloksia mitata. Hankkeiden tulee olla työmarkkinoille tai koulutukseen suuntaavia. Vain elämänhallinnan parantamiseen keskittyviä hankkeita ei voida tukea. Hankkeen asiakkaista vähintään 60 %:n tulee päätyä muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen hankkeen palvelun jälkeen.

Mikäli hankkeen uusien asiakkaiden vastaanottomäärä on alle 90 henkilöä, ei avustusta myönnetä. Hanke ei voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai olla osa elinkeinotoimintaa. Hanke ei saa tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita.  
Haun hallinnollisten kriteereiden tulee myös täyttyä sen suhteen, missä ajassa hakemus jätetään TE-toimiston kirjaamoon.

Hankkeella tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen hanke-avustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti.

Kaikki palkkatuen muodot ovat käytössä hanketyössä; ei pelkästään 100 % palkkatuki.

Hakuaika: 2.-23.9.2019

Hakulomakkeet ja hankekriteerit löytyvät: www.te-palvelut.fi sivustolta kohdasta: paikalliset TE-palvelut - Uusimaa -Yhteistyökumppaneille - Työllisyyspoliittiset avustukset. Tiivistelmä hausta löytyy lisäksi osoitteesta: www.taidonpolku.fi

Hakemukset liitteineen toimitetaan 23.9. kello 16.15 mennessä osoitteella:

Uudenmaan TE-toimiston kirjaamo
PL 1003
00521 Helsinki.

Kuoreen on merkittävä tunnus: Työllisyyspoliittinen avustus 2020.

Ajallaan saapuneeksi katsotaan myös hakemus, joka tulee määräajan jälkeen, mutta siinä on postileima viimeistään päivältä 23.9.2019 kello 16.15.

Huom. Hakemukseen EI edellytetä lausuntoa TE-toimistolta. Hakijan tulee täyttää hakemus huolellisesti kaikilta osin. TE-toimiston laatimat liitteet 1-3 (Liite 1 vuodelle 2020, Liite 2 palkkakustannus, Liite 3 kustannusarviopohja) ovat hakemuksen pakollisia liitteitä virallisessa hakemuksessa mainittujen muiden liitteiden ohella.

Hakuun liittyen järjestetään kolme saman sisältöistä hakuinfoa, joiden sisältönä on haun kriteerit, hakulomakkeen ja sen liitteiden täyttö sekä rahoituksen maksatukseen liittyvät asiat.

Infot pidetään 4.9., 5.9. ja 19.9. klo 12-15 Helsingissä Pasilan virastokeskuksessa (osoite Opastinsilta 12 B, 5. krs.).

Lisätiedot: Eija Lappalainen, kehittämispäällikkö, Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut
eija.lappalainen@te-toimisto.fi, p. 0295 040 421 
TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS VUONNA 2019


Hankerahoituksen haku vuodelle 2019 on päättynyt

Haku on päättynyt. Rahoitusta myönnettiin vuodeksi 2019 seuraaville toimijoille:

1. Apuomena ry - Taidolla töihin 2 (Lohja Vihti Karkkila Siuntio Inkoo Raasepori Hanko)

2. Espoon Järjestöjen yhteisö - Avain työhön (Espoo, Kauniainen, Hki, Vantaa)

3. Hgin ja Uudenmaan näkövammaiset ry - Kartalla (pk-seutu)

4. Hgin kaupunki - Digirasti (Hki)

5. Helsingin työkanava HeTY ry - Evästeitä (pk-seutu)

6. Invalidisäätiö Live palvelut - Future Pro (Keski-Uusimaa)

7. Kris-Etelä-Suomi ry - Heti töihin (pk-seutu)

8. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Rekrybuusteri (Uusimaa)

9. Sotek-säätiö - Työn suuntaan (Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)

10. Suomen Kylätoiminta ry - Työtä kaikille - jobb för alla (Uusimaa)

11. Suomen Punainen Risti - Konttityö (Uusimaa Hki, Espoo ja Vantaa Kontit)

12. Työmajakka - Lautta työttömyydestä töihin (Kirkkonummi)

13. Vantaan kaupunki - Luotsi (Vantaa)

Hankkeiden sisältökuvaukset löytyvät osoitteesta www.taidonpolku.fi.

 

HANKEKRITEERIT VUODELLE 2019

Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2019      

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle.

Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)

Hakukriteereistä

Uusimaa myöntää tukea hankkeille, jotka kehittävät malleja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille ja käyttävät opinnollistamista työnhakijoiden ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla yli vuoden työttömänä työnhakijoina olleet työnhakijat. Tilanteissa, joissa hanke työllistää palkkatuella työttömän, hankkeen tavoitteena tulee olla, että asiakkaalle saadaan uusi työpaikka avoimilta markkinoilta ennen palkkatukijakson päättymistä.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita hankkeen toimintaideaan, määrällisiin tavoitteisiin, hankehenkilöstön osaamiseen, opinnollistamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön yrityskentän kanssa, innovatiivisuuteen, asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeella on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti.

Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 60 henkilöä, avustusta ei myönnetä.

 

[sivustoa päivitetty: 21.11.2019]