Työllisyyspoliittiset avustukset Uusimaa

Työllisyyspoliittinen avustus: Hankekriteerit vuodelle 2022

Yleistä avustuksen myöntämisestä

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, muu yhteisö, kunta tai kuntayhtymä, mutta poikkeuksena edelliseen avustusta hanketoimintaan ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle kunnalle, joka osallistuu kuntakokeiluun.

Avustus on tarkoitettu sellaiseen uuteen hanketoimintaan, jolla parannetaan työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään.  Avustuksella tulee järjestää ja/tai kehittää uusia palveluja sekä toimintamalleja. Hankkeen toimintamallissa on huomioitavaa, että se ei saa olla päällekkäistä toimintaa TE-toimiston palvelujen tai ostopalveluina hankittujen palvelujen kanssa.  

Avustuksella voidaan kattaa hankehenkilökunnan palkkauskustannuksia ja muita hanketoimintaan liittyviä kustannuksia. Koska avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan, sitä ei voida myöntää, jos hanketoiminta käsittää vain toimijan jo olemassa olevia palvelutoimintoja. Hankerahoituksella ei voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

Oman toiminnan kehittämishankkeita tai asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1–2 kuukautta takautuvasti.

Avustettavan hanketoiminnan tavoitteet ja odotukset hankkeille TE-toimiston näkökulmasta  

Avustuksen tavoite on järjestää työttömille työnhakijoille sellaisia palveluita, jotka parantavat konkreettisesti heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille. Hankkeiden asiakkaille tulee tarjota henkilökohtaista, ratkaisuun tähtäävää palvelua, jonka tulee edistää työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä mm. opinnollistamista hyödyntäen. TE-toimisto odottaa hankkeiden tarjoavan ennalta määrätylle kohderyhmälle myös kokonaan uusia innovatiivisia toimintamalleja ja palveluita. 

Hanketoiminnan tulee parantaa asiakkaiden digitaitoja sekä lisätä heidän tietouttaan työmarkkinoista. Hankkeen tulee tehdä asiakkaiden työllistymiseen tähtäävää yhteistyötä yrityskentän ja muiden työllistävien välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimman osan (yli 50 %) hankkeen asiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin TE-toimiston asiakkuuteen työttömäksi työnhakijaksi. Hankkeen tulee kirjata hankehakemuksen toiminnan kuvauksessa ne toimenpiteet ja mittarit, joilla hanke seuraa toimintansa tuloksellisuutta.

Hankkeen tulee käyttää Kykyviisaria tai jotakin muuta vastaavaa kartoitustyökalua asiakastyössä. Lisäksi hankkeessa tulee panostaa palvelun esittelyyn, jotta toiminnan markkinointi on vaivatonta potentiaalisille asiakkaille.

Hanketoiminnan asiakaskohderyhmät

Vuonna 2022 avustus kohdennetaan Uudenmaan TE-toimiston vastuulla oleviin työttömiin työnhakijoihin, ei siis kuntakokeilujen asiakkaisiin.  Asiakaskohderyhmiä on neljä:

 • Covid-19-pandemian seurauksena työttömiksi jääneet
 • työnhakijat, joilla on riski työttömyyden pitkittymiseen
 • yli 55-vuotiaat työnhakijat riippumatta työttömyyden kestosta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon alan työnhakijat riippumatta työttömyyden kestosta

Hanke voi rakentaa palvelunsa huomioiden kaikki neljä kohderyhmää tai valita niistä yhden tai useamman.

Hankkeiden valintakriteereistä

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • esitetty hankkeen toimintamalli on konkreettinen ja siirrettävissä helposti toiminnaksi
 • esitetty toimintamalli vastaa TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta
 • esitetyn toiminnan sisältö ja tavoitteet ovat hankekriteerien mukaiset  
 • suurin osa hankeasiakkaista päätyy hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiak-kuuteen työttömiksi työnhakijoiksi
 • hanketoiminta on avoimille työmarkkinoille ja/tai koulutukseen suuntaavaa
 • hankkeen uusien asiakkaiden vastaanottomäärä on vähintään 100 henkilöä vuonna 2022
 • hakemus on tullut määräajan sisällä TE-toimiston kirjaamoon

Avustuksen hakuaika: ilmoitetaan erikseen myöhemmin

Lisätiedot: Eija Lappalainen, kehittämispäällikkö, Uudenmaan TE-toimisto,
Työmarkkinoiden kohtaantoa edistävät palvelut, p. 029 504 0421

Rahoitetut hankkeet vuonna 2021

Uudenmaan TE-toimisto myönsi avustuksen kahdeksalle toimijalle:

 • Apuomena ry, Taidolla töihin 2 (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko)
 • Espoon Järjestöjen yhteisö EJY ry, Avain työhön (Espoo)
 • Helsingin työkanava HeTy ry, Evästeitä (pääkaupunkiseutu)
 • Hyria säätiö sr, Työalusta (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi)
 • Kris-Etelä-Suomi ry, Heti töihin (pääkaupunkiseutu)
 • Kuntoutussäätiö, Näty-hanke (pääkaupunkiseutu)
 • Mäntsälän kunta, hankkeella ei ole vielä nimeä (Mäntsälä, Pornainen)
 • Suomen Kylätoiminta ry, Työtä kaikille - jobb för alla (Uusimaa)