Työllisyyspoliittiset avustukset Uusimaa

Työllisyyspoliittinen avustus hanketoimintaan - Avustuksen haku vuodelle 2023


Yleistä avustuksesta

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Avustusta ei myönnetä sellaiselle kunnalle, joka osallistuu kuntakokeiluun.

Avustus on tarkoitettu hanketoimintaan, jolla parannetaan työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään. Hankkeen toimintamalli ei voi olla päällekkäistä toimintaa TE-toimiston lakisääteisten palvelujen tai ostopalveluina hankittujen palvelujen kanssa.   

Avustuksella voidaan kattaa hankehenkilökunnan palkkauskustannuksia ja muita hanketoimintaan liittyviä kustannuksia. Koska avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan, sitä ei voida myöntää, jos hanketoiminta käsittää vain toimijan jo olemassa olevia palvelutoimintoja. Hanke ei voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

Pelkkiä oman toiminnan kehittämishankkeita tai asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1-3 kk takautuvasti.

Avustettavan hanketoiminnan tavoitteet ja odotukset hankkeille TE-toimiston näkökulmasta 

Tavoitteena on, että hanketoimijat järjestävät ja/tai kehittävät myös uudenlaisia palveluratkaisuja sekä toimintamalleja työllisyyden edistämiseen. 

Hankkeessa tulee tarjota vähintään 100 työttömälle työnhakijalle henkilökohtaista, ratkaisuun tähtäävää palvelua, joka parantaa konkreettisesti heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille. Hankkeiden tulee myös edistää työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä mm. opinnollistamista hyödyntäen.

Hanketoiminnan tulee parantaa asiakkaiden digitaitoja ja lisätä heidän tietouttaan työmarkkinoista. Hankkeen tulee tehdä asiakkaiden työllistymiseen tähtäävää yhteistyötä yrityskentän ja muiden työllistävien välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Hanketoimijan tulee laatia yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkuuden alussa, kirjallinen suunnitelma siitä, miten hankkeen palveluilla vastataan asiakkaan tarpeisiin ja mikä on asiakkuuden tavoite hankkeessa olon aikana.

Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimman osan hankkeen asiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin TE-toimiston asiakkuuteen. Hankehakemukseen tulee kuvata ne toimenpiteet ja mittarit, joilla hanke seuraa toimintansa tuloksellisuutta. Näitä mittareita seurataan säännöllisesti hankkeen ohjausryhmissä.

Hankkeiden tulee käyttää Kykyviisaria tai jotakin muuta vastaavaa kartoitustyökalua asiakastyössä. Lisäksi hankkeessa tulee panostaa palvelun esittelyyn, jotta toiminnan markkinointi on vaivatonta potentiaalisille asiakkaille.

Hanketoiminnan asiakaskohderyhmät

Vuonna 2023 hanketoiminnan asiakaskohderyhmiä on kaksi: ​​​​​​

  • Henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt ja se uhkaa edelleen pitkittyä
  • yli 50-vuotiaat ilman määriteltyä työttömyyden kestoa

Hankkeiden palveluihin voidaan ohjata ja ottaa asiakkaiksi sekä Uudenmaan TE-toimiston työttömiä työnhakijoita että Uudenmaan kuntakokeilukuntien työttömiä työnhakijoita, jotka täyttävät työttömyysehdon lisäksi toisen tai molemmat yllä mainituista ehdoista.

Hankkeiden valintakriteereistä

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita mm. seuraaviin asioihin:

  • esitetty hankkeen toimintamalli on konkreettinen ja siirrettävissä helposti toiminnaksi.
  • esitetty toimintamalli vastaa TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta. TE-toimisto arvioi esitetyn toiminnan sisältöä ja tavoitteita suhteessa siihen, että suurimman osan hankeasiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen. 
  • hanketoiminta on avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen suuntaavaa.
  • hankkeen uusien asiakkaiden vastaanottomäärä on vähintään 100 henkilöä vuonna 2023.

Avustuksen hakuaika: 12.9.–7.10.2022

Avustuksen hakulomake on saatavilla ja täytettävissä ainoastaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa:
Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

Tiivistetty tietous hausta:
www.taidonpolku.fi 

Lisätiedot:
Eija Lappalainen, kehittämispäällikkö, Uudenmaan TE-toimisto, Työmarkkinoiden kohtaantoa edistävät palvelut
p. 029 504 0421
eija.lappalainen@te-toimisto.fi