Uudenmaan TE-toimiston toimialueen työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2016

Uudenmaan TE-toimiston alueen työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2016

 1. Apuomena ry.- Taidolla töihin hanke
 2. Espoon järjestöjen yhteisö ry.- Sektori 3-hanke
 3. Espoon kaupunki – Työrasti-hanke
 4. Etelä-Suomen Klubitalo osaajat – sosiaalisen yrityksen perustamisen selvityshanke
 5. Hakunila-Länsimäki Työttömät ry. – Työllistävä yhteisöllisyys-hanke
 6. Hgin Diakonissalaitoksen säätiön koulutuspalvelut – Työpiiri hanke
 7. Hgin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry – Oikeisiin töihin-hanke
 8. Hgin kaupunki – Työrasti-hanke
 9. Hgin Työttömät He-TY ry. – Potkua kelkkaan-hanke
 10. Hyvinkään-Riihimäen seudun Ammattikoulutussäätiö – Alusta-hanke
 11. Inkerikeskus.ry. – Osaamistuki-hanke
 12. Invalidisäätiö Orton Pro –
 13. Koillis-Hgin Työ- ja toiminta, Ko-Ty ry. – Tukeva-hanke
 14. Korson Työttömät ry. – Duuniin-hanke
 15. KRIS-Etelä-Suomi – MoveOn –hanke
 16. Loviisan kaupunki – Loviisan ja Lapinjärven työllisyyspalvelun kehittäminen
 17. Monik ry. – Urax-työhönvalmennus
 18. Monika-Naiset Liitto ry. - Osaavat naiset-hanke
 19. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry. – Työnhakubuusteri 2.0
 20. Porvoon seudun työnhakijat ry. – Duunii Duunii –hanke
 21. Sotainvalidien veljesliitto – Sotainvalidien avustajatoiminta
 22. Suomen Kylätoiminta ry. – Työtä Kylästä-hanke
 23. Suomen Punainen Risti, Kontti – Työtä, taitoa, tuloksia- hanke
 24. Vantaan kaupunki – Työrasti
 25. Vantaan työttömät ry. – Omaishoitajan apuna arjessa

Lisätiedot hankkeista www.taidonpolku.fi

 

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen, sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta.

Hakukriteereistä
Uudellamaalla suositaan ensisijaisesti TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymiseen tai ammatillisen osaamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan myös työelämävalmiuksia ylläpitäviin hankkeisiin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeille, jotka kohdentuvat TE-toimistossa pitkään työttömänä olleisiin tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin työnhakijoihin. Kohderyhminä voivat olla myös yli kuusi kuukautta työttömänä olleet nuoret, maahanmuuttajat, jotka eivät enää kuulu kotoutumislain piiriin ja joilla on heikko suomen kielen taito, akateemiset työttömät tai osatyökykyiset (esim. mielenterveyskuntoutujat).  

Hakemuksia toivotaan koko Uudenmaan TE-toimiston toimialueelta. Alueellisesti esimerkiksi Järvenpään seudulle toivotaan nykyistä enemmän hanketarjontaa. Raaseporin seudulla toivotaan huomioitavaksi kaksikielisyys. Porvoon seudulle toivotaan ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille työllistäviä hankkeita.

Avustusta kohdennetaan aiempaa isompiin hankkeisiin. Hankkeilta toivotaan merkittävää asiakasvolyymia. Toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 40 henkilöä, avustusta myönnetään vain perustellusta syystä (esim. erityisen haastava kohderyhmä tai uusi innovatiivinen toimintatapa).  Hankkeen tavoitteena tulee olla, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota alueelliseen kattavuuteen, lisäarvoon työttömyyden vähentämisessä ja/tai TE-toimiston työttömien työnhakijoiden osaamisen lisäämisessä, määrällisiin tavoitteisiin, hankkeen kokoon, hankkeen riittäviin taloudellisia toimintaedellytyksiin (typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti), hankkeen toimintaideaan, tarjottaviin palveluihin, työmarkkinoille siirtymisen tukemista kuvaavaan menettelytapaan ja innovatiivisuuteen uuden kokeilussa.

Hakuaika päättyy 30.9.2015

Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella: Uudenmaan TE-toimiston Kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs, PL 1003, 00521 Helsinki. Kuoreen tunnus: Työllisyyspoliittinen hankeavustus 2016.

Huom. Aiemmasta käytännöstä poiketen hakemukseen EI edellytetä lausuntoa TE-toimistolta.

Työllisyyspoliittisten avustushankkeiden hallinnointi 1.6.2015 alkaen TE-toimistoissa - Hankehallintaan uusi toimintamalli

Asetusmuutoksen myötä työllisyyspoliittisten avustushankkeiden hallinta siirtyy ELY-keskuksista TE-toimistoihin 1.6.2015. Maksatus jää KEHA-keskukseen.

Hankerahoituksen haku on ollut ympärivuotista. Suuri muutos on se, että hankehaku keskitetään Uudellamaalla tapahtuvaksi kerran vuodessa. Myös hakukriteerit täsmentyvät. Jatkossa suositaan sellaisia hankkeita, joiden toiminta tähtää suoraan ja tuloksellisesti työnhakija-asiakkaiden työmarkkinavalmiuksien parantumiseen tai muuhun pysyvämpään työllistymisratkaisuun. Hankkeiden valinnassa painotetaan myös alueellista näkökulmaa. Hankkeita halutaan tarjottavaksi tasaisemmin koko Uudenmaan TE-toimiston alueelle.

Uusi hankehaku vuodelle 2016 käynnistyy kesäkuussa 2015. Hakuaika on syyskuun loppuun. Hakuohjeistus ja haun kriteerit julkaistaan tällä sivustolla kesäkuun aikana.

[sivu päivitetty 17.2.2016]