Näin käsittelemme työlupahakemusta

Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Suosittelemme tutustumaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevaan linjaukseen.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.

Työvoiman saatavuus

TE-toimisto arvioi, onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa omalta työmarkkina-alueelta (EU/ETA-alue). Työvoiman saatavuusharkinnassa TE-toimisto voi vaatia työnantajaa ilmoittamaan avoimesta työpaikasta omissa välityspalveluissaan (te-palvelut.fi) ja eurooppalaisen yhteistyöverkosto EURESin palveluissa. Mikäli sopivaa työvoimaa on realistisesti arvioiden kohtuullisessa ajassa saatavissa omalta työmarkkina-alueelta, työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle ei ole perusteita.

Työsuhteen ehdot

TE-toimisto varmistaa, että tarjotun työsuhteen ehdot ovat asianmukaiset. Tämän TE-toimisto ratkaisee sen perusteella, mitä työnantaja on ilmoittanut työsuhteen ehdoista lupahakemuksen liitteeksi toimittamassaan lomakkeessa (TEM054).

Ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa on sovellettava Suomen työlainsäädäntöä ja suomalaisia alakohtaisia yleissitovia työehtosopimuksia. Ulkomaalaisen työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta. Myös ulkomaisen työnantajan Suomeen lähettämiin työntekijöihin on sovellettava Suomessa suoritettavassa työssä vähintään Suomen työlainsäädännön ja alan palkkauksen tasoa. Työsuhdetietoa ja tietoa eri alojen työehtosopimusten määräyksistä saa aluehallintoviraston työsuojelusta ja työmarkkinajärjestöiltä.

Työnantajan ja työntekijän edellytykset

TE-toimisto arvioi, onko työnantajalla realistiset edellytykset ja tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan.  Näiden seikkojen selvittämiseksi TE-toimisto voi pyytää työnantajalta lisäselvityksiä, kuten verovelkatodistuksen, vakuutustodistuksen hoidetuista lakisääteisistä vakuutusmaksuista, palkkatodistuksia, tiedon työnantajan työkohteista Suomessa tai tilintarkastajan lausunnon yrityksen palkanmaksukyvystä. 

Työntekijän edellytyksiä arvioidessaan TE-toimisto varmistaa, että työntekijällä on työn mahdollisesti vaatima koulutus ja luvat (esim. hygieniapassi). TE-toimiston tulee myös vakuuttua siitä, että työntekijän toimeentulo Suomessa on turvattu ansiotyöllä

Käsittelyaikatiedustelut

Työnantaja voi saada tietoja TE-toimiston puhelinpalvelusta tai Helsingin toimipaikassa Antinkatu 1. Pyydämme varautumaan hakijan asiakasnumerolla, jotta löydämme oikean hakemuksen tiedot.

Kiirehtimispyynnöt

Kiirehtimispyyntö nopeuttaa hakemuksen käsittelyä erittäin harvoin. Kiirehtimispyyntö tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse). Emme kuitenkaan suosittele kiirehtimispyynnön lähettämistä, koska useiden kiirehtimispyyntöjen käsittely ruuhkauttaa palveluamme.

Ennakkotieto työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä

Halutessaan työnantaja voi pyytää maksuttoman ennakkotiedon työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. Ennakkotietoa haetaan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella (TEM054 1. Valitse kohta "Hakemus ennakkotiedon saamiseksi"), ja sen saa noin kahdessa viikossa. Ennakkotieto ei ole osapäätös työntekijän oleskelulupahakemukseen, vaan se antaa ennakkotietoa mahdollisista tulevista selvityksistä, mikäli hakemus laitetaan vireille.