Varsinais-Suomen TE-hallinnon uudistettavien palvelujen valmistelun tiedotusrekisteri

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Osoite: PL 235, 20101 TURKU
Muut yhteystiedot: 0295 044 500, kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi

Kyselyn omistaja: ​​​​​​Tatu Virta
0295 044 727, tatu.virta@te-toimisto.fi

2 Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3 Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinohallinnon uudistettavien palvelujen valmistelun tiedotusrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä, yhteystietoja ja muita rekisteriin kerättäviä tietoja käytetään TE-hallinnon uudistettaviin palveluihin liittyvien tilaisuuksien järjestämisen tukena sekä niiden valmisteluun liittyvien ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen niistä kiinnostuksensa osoittaneille tahoille.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 6)

5 Rekisterin tietosisältö

Tapahtumiin osallistuvien, kyselyihin vastanneiden, rekisteriin lisäämisensä pyytäneiden ja/tai markkinointiluvan antaneiden henkilöiden henkilötiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, henkilön edustama organisaatio, puhelinnumero ja mahdolliset ruoka-aineallergiatiedot.

6 Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään ainoastaan tarkoituksenmukaisen ajan. Tämä jälkeen rekisteritiedot hävitetään asianmukaisesti.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Verkossa julkisesti nähtävät ilmoittautumislinkit, tapahtumatiedot ja/tai yhteydenotto rekisterin yhteyshenkilöön.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat TE-toimistojen, KEHA-keskuksen, ja ELY-keskusten sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Jos ne luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kenelle ja missä tarkoituksessa. Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä. KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10 Rekisterin suojaukset periaatteet

Rekisterin tiedot ovat rekisterin yhteyshenkilön viranomaiskäyttöön tarkoitetulla verkkolevyllä, jonka tietoturvaperusteinen suojaus toteutetaan asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla toiminnoilla.
Tietoja siirretään rekisteriin Webropol-kyselypalveluun selosteen mukaisen toiminnan niin edellyttäessä. Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasanajärjestelmään. Tiedot sijaitsevat siirron jälkeen Webropol-palveluntuottajantietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Kyselypalvelun siirretyt tietomateriaalit poistetaan aina käytön jälkeen. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

11 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15)

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17)

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vastaamalla kyselyyn vastaaja hyväksyy tietojen käsittelyn yllä kuvatulla tavalla.​​​​​​ Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä.
 

14 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

​​​​​​​Lisää tietoa viraston tietosuojakäytänteistä löydät verkkosivuiltamme.

Päivitetty: 02.01.2023