Varsinais-Suomen TE-hallinnon uudistettavien palvelujen valmistelun tiedotusrekisteri

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Osoite: PL 235, 20101 TURKU
Muut yhteystiedot: 0295 044 500, kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tatu Virta
Muut yhteystiedot: 0295 044 727, tatu.virta@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinohallinnon uudistettavien palvelujen valmistelun tiedotusrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä, yhteystietoja ja muita rekisteriin kerättäviä tietoja käytetään TE-hallinnon uudistettaviin palveluihin liittyvien tilaisuuksien järjestämisen tukena sekä niiden valmisteluun liittyvien ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen niistä kiinnostuksensa osoittaneille tahoille.

5 Rekisterin tietosisältö

Tapahtumiin osallistuvien, kyselyihin vastanneiden, rekisteriin lisäämisensä pyytäneiden ja/tai markkinointiluvan antaneiden henkilöiden henkilötiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, henkilön edustama organisaatio, puhelinnumero ja mahdolliset ruoka-aineallergiatiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Verkossa julkisesti nähtävät ilmoittautumislinkit, tapahtumatiedot ja/tai yhteydenotto rekisterin yhteyshenkilöön.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat TE-toimistojen, KEHA-keskuksen, ja ELY-keskusten sisäistä tietoa. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999)
ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojaukset periaatteet

Rekisterin tiedot ovat rekisterin yhteyshenkilön viranomaiskäyttöön tarkoitetulla verkkolevyllä, jonka tietoturvaperusteinen suojaus toteutetaan asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla toiminnoilla.
Tietoja siirretään rekisteriin Webropol-kyselypalveluun selosteen mukaisen toiminnan niin edellyttäessä. Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasanajärjestelmään. Tiedot sijaitsevat siirron jälkeen Webropol-palveluntuottajantietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Kyselypalvelun siirretyt tietomateriaalit poistetaan aina käytön jälkeen. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.