Arbetskraftspolitiska utlåtanden och behandlingstider

Behandlingstid för utlåtanden i grundbehandling

Behandlingstid för utlåtanden i sakkunnigbehandling

När du har anmält dig som arbetslös och ansöker om arbetslöshetsförmån undersöker AN-byrån om villkoren för att få arbetslöshetsförmånet uppfylls. AN-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar förmånet, det kan vara arbetslöshetskassan eller Fpa. När den som betalar arbetslöshetsförmånet fått utlåtandet fattas beslutet om betalning av förmånen. 

Ifall de uppgifter som du uppgett då du anmält dig som arbetslös arbetssökande inte är tillräckliga för att ge ett utlåtande kan, AN-byrån begära en redogörelse av dig. Det är enklast för dig att svara på en begäran om redogörelse elektroniskt i Mina e-tjänster.

Du kan följa upp dina uppgifter om utkomstskyddet i Mina e-tjänster. I tjänsten

 • kan du svara på utredningsbegäran  
 • se givna arbetskraftspolitiska utlåtanden
 • se status för handläggningen av dina inlämnade utredningar

Arbetskraftspolitiska utlåtanden i grundbehandling ges i din lokala AN-byrå. Utlåtandet eller en begäran om redogörelse ges inom 14 dagar från det du anmält dig.

Arbetskraftspolitiska utlåtanden i sakkunnigbehandling ges centralt från Nylands AN-byrå. Dessa inkluderar arbete som inte utförs i anställningsförhållande, sysselsättning som företagare och i eget arbete, studier, skyldighet för unga personer att söka studieplats som förutsättning för erhållande av arbetslöshetsförmån samt förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda. Utlåtandet ges inom 30 dagar från det att du lämnat in din utredning med bilagor eller från det att tidsfristen av lämnandet av utredningen har gått ut.

Behandlingstiden för utlåtandena i sakkunnigbehandling är för tillfället 24 kalenderdagar (situationen på fredag 12.4.2024). Du kan följa behandlingen av ditt ärende i Mina e-tjänster. Var vänlig beakta, att behandlingen baserar sig på ankomstordningen och inte kan påskyndas via samtal till telefontjänsten eller vistelse till AN-byrån eller kommunförsöket.Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov göra en begäran om utredning som du enklast kan besvara i Mina e-tjänster. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning (tyomarkkinatori.fi)

Var beredd att lämna uppgifter som gäller din rätt till arbetslöshetsförmån

I samband med att du anmäler dig som arbetslös arbetssökande ger vi ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån utifrån de uppgifter du lämnat. De uppgifter du lämnade i samband med anmälningen kan vara tillräckliga för ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som vi skickar till din arbetslöshetskassa eller FPA.

Om vi behöver ytterligare upplysningar för vårt utlåtande, kontaktar vi dig.

 • Du behöver inte lämna exempelvis intyg till arbets- och näringsbyrån, om sådana inte särskilt begärs
 • I ett meddelande om mottagande i Mina e-tjänster ser du om ett arbetskraftspolitiskt utlåtande har lämnats eller om arbets- och näringsbyrån kommer att kontakta dig för ytterligare upplysningar.

För det arbetskraftspolitiska utlåtandet kan arbets- och näringsbyrån till exempel begära:

 • de senaste arbetsintygen eller arbetsavtalet, om du fortfarande arbetar
 • meddelandet om permittering eller intyget över permittering, om du är permitterad
 • avgångsbetyg och examensbetyg
 • skiljebetyg eller ett intyg över avbrutna studier, om du har sagt upp din studieplats vid en läroanstalt eller avbrutit dina studier
 • en redogörelse för när studierna inleddes och studiernas omfattning, om du fortfarande studerar
 • eventuella resultat av ansökan till utbildning, om du är under 25 år
 • ett intyg över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst
 • pass eller intyg över tillfälligt omhändertagande av pass samt arbets- och uppehållstillstånd, om du är invandrare.

Är du missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande?

AN-byrån eller kommunen ger arbetslöshetskassan eller FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån. Utlåtandet kan inte överklagas separat.

 • Om du vill veta vad utlåtandet grundar sig på får du hjälp på AN-byrån eller på telefonservicen om utkomstskydd för arbetslösa.

Betalaren av arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, kan inte ändra AN-byråns utlåtande. 

 • Om du vill överklaga kan du överklaga utbetalarens beslut. Du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsanvisningen har bifogats beslutet av utbetalaren av arbetslöshetsförmånen
 • Du kan överklaga ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet hos försäkringsdomstolen.

AN -byrån kan ompröva det arbetspolitiska uttalandet om du har tilläggsinformation till ditt fall. Du kan begära en omprövning genom att skicka in ytterligare information. Tilläggsuttalandet kan till exempel vara ett certifikat som saknas i det ursprungliga uttalandet, en annan bilaga eller ditt eget uttalande i fri form. Du kan skicka ytterligare information direkt till din lokala byrå eller din hemkommun om du är kund hos det kommunala experimentet.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: 15.04.2024