Den nya kundservicemodellen för arbetssökande

In English

Den arbetslösa arbetssökandes ärendehantering ändras från och med maj 2022.

Den nya kundservicemodellen tas i bruk från och med maj samtidigt vid alla arbets- och näringsbyråer och i de kommuner som hör till försöket med sysselsättning i kommunerna. I och med ändringen erbjuds arbetssökande en mer individuell och personlig service än tidigare. Detta påverkar kundens vardag på flera sätt: Mötena ansikte mot ansikte med den egna ansvariga tjänstemannen ökar och ordnas oftare än tidigare. Dessutom förnyas arbetssökandens skyldighet att söka arbete och karenserna lindras.

I maj sker också förändringar i kundens servicekanaler. Användningen av Jobbmarknad.fi utvidgas och kommer att ersätta den riksomfattande webbplatsen te-palvelut.fi.

Mer stöd till arbetssökande

I den nya modellen kan en kund som inlett sin jobbsökning snabbare diskutera frågor som gäller hans eller hennes sysselsättning med AN-byrån eller en sakkunnig i en kommun som ingår i ett kommunalt försök. Efter inledningstillfället ordnas möten i tätare takt än tidigare och mer individuellt i anslutning till personens egen situation.

En del av mötena ordnas ansikte mot ansikte på plats på AN-byrån eller i kommunens lokaler. Målet med mötena är att kunden ska få tillräckligt med stöd. Kundens egen ansvarsexpert ger råd i jobbsökningen och erbjuder lämpliga stödtjänster och funderar tillsammans med kunden på de lämpligaste rutterna mot sysselsättning.

Den nya skyldigheten att söka jobb ökar självständighet i jobbsökning

Den arbetssökande åläggs en skyldighet att söka arbete, vilket innebär att han eller hon beroende på sin situation ska söka 0-4 arbetsplatser per månad. Minimiantalet lediga platser (0-4) fastställs individuellt för varje arbetssökande och han eller hon får själv välja vilka jobb som ska sökas. Uppfyllandet av skyldigheten att söka arbete ersätter delvis arbetserbjudanden som AN-byrån eller kommunen har gett.

För närvarande innebär skyldigheten att söka heltidsarbete både att söka arbete på egen hand och att söka till alla arbetsplatser som arbets- och näringsbyrån eller kommunen anvisar, oberoende av hur aktiv kunden själv är i jobbsökningen.

Karenserna lindras

Enligt principerna i den nya modellen lindras karenserna, dvs. de tidsfrister som inte ersätts, betydligt. Modellen tar också i bruk påminnelser till arbetssökanden, med hjälp av vilka det är lättare för kunden att följa den arbetssökandes skyldigheter.

Kunderna får ännu närmare anvisningar om kommande ändringar i ärendehanteringen innan modellen tas i bruk.

Ändringar i kundens servicekanaler i maj

I maj kommer det att ske ändringar också i kundens servicekanaler. Användningen av jobbmarknad.fi utvidgas och webbplatsen kommer att ersätta den riksomfattande webbplatsen te-tjanster.fi

Läs mer

 

The new model of customer service for jobseekers

The services of unemployed jobseeker will change from May 2022. From May onwards, the new customer service model will be introduced simultaneously in all TE offices and municipalities included in the local government pilots. As a result of the change, jobseekers will be offered a more individual and personalised service. This affects the customer's everyday life in several ways: face-to-face meetings with their own responsible officer increase and are arranged more frequently than before. In addition, the jobseeker's job search obligation and the consequences are reduced.

Changes will also take place in the customer's service channels in May. Työmarkkinatori.fi use of the website will expand and will replace the te-palvelut.fi website.

More support for jobseekers

In the new model, the customer who started looking for a job will be able to discuss matters related to their employment more quickly with the TE Office or an expert in a local government. After the opening, meetings are arranged more closely than in the past and more individually in connection with the person's own situation.

Some meetings are arranged face-to-face at the TE Office or in the municipal premises. The goal of the encounters is to give the customer enough support they need. The customer's own responsible expert advises on job search and provides suitable support services and thinks about the most suitable routes towards employment with the customer.

New job search obligation brings more self-help to job search

Jobseekers are subject to a job search obligation, which means that they must apply for between 0 and 4 jobs per month, depending on their situation. The minimum number of places applied for (0–4) is set individually for each jobseeker and they can choose the jobs to be applied for themselves. Fulfilling the job search obligation partially replaces job offers made by the TE Office or the municipality.

Now, the obligation to apply for full-time employment means both self-employment and applying for all jobs assigned by the TE Office or the municipality, regardless of how active the customer is in applying for a job.

Mandatory waiting period is reduced

According to the principles of the new model, mandatory waiting periods i.e., the non-remunerated periods, will be considerably reduced. also introduces reminders for jobseekers to make it easier for the customer to comply with the jobseeker's responsibilities.

Customers will be instructed on future changes to the service even more carefully before the model is introduced.

Read more

Uppdaterad: 14.03.2023