Försäkringsskydd under tjänsten

Försäkringsskydd under prövningar och träningar

Försäkringen gäller medan följande tjänster pågår

 • jobbsökarträning
 • arbetsträning
 • karriärsträning
 • utbildningsprövning
 • arbetsprövning på arbetsplats

Ansvarsförsäkring

Arbets- och näringsministeriets ansvarsförsäkring ersätter de person- och sakskador som en person som deltar i prövningar och träningar är ersättningsskyldig för i enlighet med skadeståndslagen.

Gruppansvarsförsäkringen gäller medan arbetsuppgifter utförs, så den täcker inte skador som t.ex. uppstår på väg från hemmet till platsen där arbetet utförs.

Försäkringen täcker skada som drabbar den som ordnar tjänsten eller en utomstående. Försäkringen ersätter inte skador som drabbar personen som får tjänsten eller dennes familj (t.ex. en arbetspraktikants söndriga glasögon).

När en olycka har inträffat fyller den som ordnar prövningen eller träningen i en skadeanmälan tillsammans med den som deltar i tjänsten och som har orsakat skadan.

Av skadeanmälan ska bl.a. följande framgå:

 • utredning av skadan
 • vilken tjänst det varit fråga om (arbetsprövning, jobbsökarträning m.m.)
 • namn, personnummer och kontaktuppgifter till den person som deltagit i tjänsten
 • originalkvitton
 • kopia av avtalet eller beslutet om tjänsten

Skadeanmälan skickas till AN-byrån som skickar skadeansökan till försäkringsbolaget.

Olycksfall och yrkessjukdomar

Om det sker en olycka eller man drabbas av en yrkessjukdom under en prövning eller träning, som avtalats med Arbets- och näringsbyrån, betalar Statskontoret ersättning till den drabbade personen. Ersättningen kan inte betalas från olycksfallsförsäkringen från företaget som är verksamma som plats för arbetsplatsträning. Nämn det här för arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsplatsträningen. Ersättningarna baseras på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Typiska olycksfall på arbetet är halkningar och fall, som kan ske på arbetsplatsen, på väg till arbetet eller på väg hem från arbetet. Med olycksfall menas en plötslig och oväntad händelse som sker på grund av en yttre faktor och som orsakar skada eller sjukdom för arbetstagaren. En arbetsplatsolycka kan inträffa i arbetet, inom arbetsplatsens område eller vid arbetsuppgifter utanför arbetsplatsområdet.

Handla enligt följande vid en olycksfallshändelse:

 1. Anmäl olycksfallsändelsen direkt till din AN-byrå och till arbetsplatsträningen. Spara fakturor och kvitton för de läkarbesök och läkemedel som du själv har bekostat.
 2. TE-byrån anmäler skadan till Statskontoret, du behöver inte skicka någon skadeanmälan själv. Ge AN-byrån en noggrann beskrivning av olycksfallstillfället, samt dina kontaktuppgifter.
 3. Ifall det behövs en magnetundersökning eller åtgärder vid vården av skadan, ger vi en betalningsförbindelse på förhand från Statskontoret.

Mer information om vad försäkringen täcker får man av den AN-byrå tjänsten har avtalats med. AN-byrån informerar dem som deltar i tjänsten och de som ordnar tjänsten om försäkringar och villkoren för dem när avtal ingås om träning och prövning.

 

Uppdaterad: 18.08.2023