Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket för sysselsättning

Kommunförsöken för sysselsättning inled 1.3.2021 i de områden som deltar i kommunförsöken för sysselsättning. Kommunförsöken avslutas 31.12.2024.

OBS! Riksdagen godkände lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen den 15.12.2020. Det krävs ännu att republikens president stadfäster lagen för att den ska träda i kraft, enligt vilket de kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021 och avslutas 30.6.2023.

Under kommunförsöken erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster vid arbets- och näringsbyrån och lagstiftningen ändras inte till denna del. Det lönar sig dock för arbetsgivarna att beakta kommunförsökets inverkan på uträttandet av ärenden.

I de kommunala försöken blir en del av de arbetssökande kunderna kunder hos de kommuner som deltar i de kommunala försöken och en del blir kvar hos arbets- och näringsbyrån. Under den tid försöket pågår ansvarar i huvudsak de överförda kundernas hemkommun för kundernas tjänster. De kunder som inte blir kunder inom kommunförsöket fortsätter som kunder vid arbets- och näringsbyrån. 

Arbetsgivar- och företagstjänster fås fortfarande av arbets- och näringsbyrån

Alla arbetsgivar- och företagstjänster vid arbets- och näringsbyråerna står fortfarande till arbetsgivarens förfogande även i kommunala försöksområden. Arbetsgivaren kan till exempel anmäla en ledig arbetsplats till arbets- och näringsbyrån, få hjälp med personalutveckling, förändringar och arbetstillståndsärenden. Företagsrådgivarnas kontaktuppgifter finns på arbets- och näringsbyråernas webbplats.

Lokala AN-tjänster

En ledig plats kan anmälas både till arbets- och näringsbyrån och till områdets kommunförsök

Arbetsgivaren kan fortsättningsvis meddela arbets- och näringsbyrån om lediga arbetsplatser, placeringsmöjligheter eller möjligheter till arbetsprövning. Om det pågår ett kommunförsök i arbetsgivarens område, kan arbetsgivaren om han eller hon så önskar även anmäla en ledig plats till kommunförsöket. Ett undantag är alterneringsledighetsuppgifter som endast administreras av arbets- och näringsbyrån.

Begäran om kontakt, platsannonser, möjligheter till arbetsprövning och lönesubventionerade platser som lämnats in via arbetsgivarens Mina e-tjänster styrs alltid till arbets- och näringsbyrån för behandling.  

Ansökan om lönesubvention under kommunförsöket

Vid ansökan om lönesubvention under kommunförsöket lönar det sig att beakta att en person som rekryteras med lönesubvention kan vara kund antingen hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket i samma område. Om arbetsgivaren till exempel rekryterar två personer med lönesubvention, kan den ena vara arbets- och näringsbyråns kund och den andra kommunförsökets kund.  

När arbetsgivaren fyller i ansökan om lönesubvention måste han eller hon veta om han eller hon ansöker om lönesubvention från arbets- och näringsbyrån eller från kommunförsöket. Enklast får man reda på detta genom att fråga den person som rekryteras med lönesubvention om han eller hon är kund inom ett kommunförsök eller vid arbets- och näringsbyrån. Om kunden har fått ett lönesubventionskort har rätt myndighet måst registreras i kortet. I oklara fall lönar det sig att be personen som rekryteras att utreda ärendet hos sin egen sakkunniga eller via personkundens telefontjänst.  

Det lönar sig att ansöka om lönesubvention i god tid innan anställningsförhållandet inleds, eftersom arbetsgivaren måste få ett positivt beslut om lönesubvention innan arbetstagaren kan inleda lönesubventionerat arbete.

Ansökan om lönesubvention (tyomarkkinatori.fi)

Uppdaterad: 06.07.2023