Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2019

TE-toimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta (TYPO-hanke -avustus) 1.1.2019 - 31.12.2019. Alkava kolmivuotiskausi kestää alustavan tiedon mukaan 31.8.2020, mutta mahdollisesti jatkuu pidempään. Avustuksen saajana voi olla yhdistys/järjestö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Avustusta ei voi myöntää yritykselle eikä yksityishenkilölle. 

Miten tukea haetaan?

Tutustu hakukriteereihin. Täytä tämän sivun linkissä oleva Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta sekä hakemuksen liitteet 1 - 3 (sivun oikeassa reunassa). Liitteet ovat pakollisia. Täytä hakemus ja liitteet huolellisesti. Hakemus on toimitettava sähköisesti Satakunnan TE-toimistoon kirjaamoon kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi  määräajan sisällä ja allekirjoitetut lomakkeet viikon kuluessa tästä.

HANKEKRITEERIT VUODELLE 2019

Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2019      

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle.

Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)

Hakukriteereistä

Satakunta myöntää tukea hankkeille, jotka kehittävät malleja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille ja käyttävät opinnollistamista, esim. VALO-valmennusmallia, työnhakijoiden ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Tilanteissa, joissa hanke työllistää palkkatuella työttömän, hankkeen tavoitteena tulee olla, että asiakkaalle saadaan uusi työpaikka avoimilta markkinoilta ennen palkkatukijakson päättymistä. Kokemus opinnollistamisesta ja palkkatuen edelleensiirroista yrityksiin katsotaan eduksi.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita hankkeen toimintaideaan, määrällisiin tavoitteisiin, hankehenkilöstön osaamiseen, opinnollistamiseen, aktiiviseen yhteistyöhön yrityskentän, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa, innovatiivisuuteen, asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeella on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä TYPO-hankeavustus maksetaan 1 - 2 kuukautta takautuvasti.

Hakuaika:

Hakemukset liitteineen toimitetaan 16.11.2018 mennessä osoitteella: Satakunnan TE-toimiston Kirjaamo, Teljänkatu 5, 28130 PORI. Kuoreen on merkittävä tunnus: Työllisyyspoliittinen hankeavustus 2019.

Huom! Hakemukseen EI edellytetä lausuntoa TE-toimistolta. Hankkeiden määrä ei tule kasvamaan edellisvuoden hankehausta. Hakemuksessa pyydetään ilmaisemaan toive 100 % palkkatuen htv-kiintiön määrästä vuodelle 2019. Satakunnan htv-kiintiö tulee todennäköisesti olemaan 75 htv tai hieman enemmän. Hankkeen kiintiötoive merkitään hakemuksen liitteeseen 1.

Päätöksiä on odotettavissa joulukuun 2018 alkuun mennessä.

Lisätiedot: Palveluesimies/välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala, satu.viitala@te-toimisto.fi, p. 0295 045 195

Lisätietoa ja hakulomakkeet löytyvät alla olevasta linkistä

te-palvelut.fi
Työllisyyspoliittinen avustus - vuodelle 2018 rahoituksen saaneet hankkeet

1. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö/TT-tehoa työllistämiseen  Valtti2. Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Säätiö/Veturi –projekti PoVeTu-projekti3. Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry/Kiertopiste Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry4. Rauman Seudun Katulähetys ry/VALO-pajatoiminnot II VALO-pajatoiminnot5. Rauman Seudun Työnhakijat ry/Toimintaa, työtä ja ohjausta Rauman Seudun Työnhakijat ry6. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry/Suunta työelämään Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry7. Suomen Punainen Risti/Työelämätaidot II Kontti-kierrätystavaratalo8. Työllistävät järjestöt ry/Startti-hanke Startti-hanke