Työolosuhteiden järjestelytuki

Työolosuhteiden järjestelytuki 

Työolosuhteiden järjestelytuki on työnantajalle hakemuksesta myönnettävä harkinnanvarainen etuus, jota käytetään ensisijaisesti vammasta tai sairaudesta johtuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi rekrytointitilanteissa. Tukea voi hakea myös työsuhteessa olevan henkilön työn säilyttämisen tukemiseen. (Vamma tai sairaus osoitetaan lääkärintodistuksella). Tukea ei voi käyttää yrittäjän omasta vammasta tai sairaudesta johtuviin tarpeisiin, eikä nk. työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin (esim. työpöytä ja satulatuoli/työtuoli, rullahiiri).

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet

Henkilön työhönsijoittuminen tai työn säilyttäminen voi edellyttää työkoneisiin, -välineisiin tai työmenetelmiin tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia tai järjestelyjä, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi. Vamma tai sairaus voi edellyttää myös työturvallisuuden huomioimisessa yksilöllisiä muutoksia. 
Näiden muutosten toteuttamisesta vastaa pääsääntöisesti työnantaja.

Ammatillisen kuntouksen etuudet

Jos henkilöllä on oikeus korvaukseen tapaturmavakuutus- tai liikennevakuutuslain tai työtapaturma-ja ammattitautilain mukaan ja jonka työ- tai toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet ovat työtapaturman, ammattitaudin tai liikennevahingon johdosta heikentyneet, voi olla oikeus saada apuvälineitä ja laitteita em. vakuutusten tai lakien perusteella. Silloin, kun henkilöllä ei ole em. kuntoutuksessa annettujen lakien perusteella oikeutta apuvälineisiin, on Kansaneläkelaitoksen järjestettävä ja korvattava ammatillisena kuntoutuksena työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarpeelliset kalliit ja vaativat apuvälineet. TE-toimisto huomioi em. muut tuet ja ne ovat ensisijaisia Työolosuhteiden järjestelytukeen nähden.

Tuen myöntäminen

Kun TE-toimisto arvioi tuen tarvetta ja sen myöntämisedellytyksiä, sen on otettava huomioon tuen myöntämisessä toimista työnantajalle aiheutuvat kustannukset ja työnantajan taloudellinen asema. Jos työnantajalle aiheutuisi muutostöistä työnantajan taloudellinen asema huomioiden niin suuret kustannukset, että ne vaarantaisivat henkilön työhön pääsyn tai työssä pysymisen, työnantajalle voidaan korvata näitä kustannuksia Työolosuhteiden järjestelytukena.

Järjestelytuen enimmäismäärä työpaikan apuvälinehankintoihin ja olosuhteiden muutostöihin on enintään 4000 € henkilöä kohden. Toisen työntekijän antamaa apua henkilön työtehtävissä selviytymisen parantamiseksi voidaan korvata enintään 400 € kuukaudessa ja enintään 18 kk:n ajan. Tämän tuen määrä suhteutetaan aina työaikaan. (50 % työajalla myönnettävä tuki on 50 %).

Tuen hakeminen

Tukea haetaan kuukauden kuluessa muutostyön tekemisestä tai hankinnan suorittamisesta. Toisen työntekijän antamaan apuun tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden työtuntien perusteella. Tämä maksatushakemus on toimitettava kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Työolosuhteiden järjestelytuen hakemus ja maksatushakemus ovat saatavilla osoitteesta: www.suomi.fi (lomake TEM 6.85 5/2018 hakemus työolosuhteiden järjestelytuesta ja lomakeTEM 6.86 12/2016 työolosuhteiden järjestelytuen maksatushakemus). Lomakkeet löytyvät hakusanalla: työolosuhteiden järjestelytuki, otsikon "TE-toimisto" alta.

Huomioithan seuraavat asiat:

  • Työolosuhteiden järjestelytukea hakee aina työnantaja.
  • Tuki on verollista julkista elinkeinotukea.
  • Työntekijällä saattaa olla mahdollisuus saada apuvälineitä tai laitteita ammatillisen kuntoutuksen etuuksina. Ne ovat ensisijaisia. Lisätietoa löydät Kelan ja vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta.

     

Yhteystiedot

Uudenmaan TE-toimiston toimialueella hakemusten käsittely on keskitetty. Työolosuhteiden järjestelytuen hakemus ja maksatushakemus liitteineen toimitetaan Uudenmaan TE-toimistoon sähköpostiosoitteeseen eija.lappalainen@te-toimisto.fi tai Uudenmaan TE-toimisto, Eija Lappalainen, Antinkatu 1, 00100 Helsinki.