Tutkimuslupahakemus

Salassa pidettävien rekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten tulee hakea tutkimuslupaa. Tutkimuslupa on tarkoitettu tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.

Hakemuksessa tulee ilmetä pyydetyn aineiston yksilöinnin lisäksi tutkimuksen/tilaston/selvitystehtävän nimi sekä laatimisesta vastaava taho yhteystietoineen. Myös aineistojen käsittely- ja hävittämistiedot on kuvattava.

Sähköinen hakemuslomake, kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (asiointipalvelu.ahtp.fi)

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu. Hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin ja sen pohjalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tekemään päätökseen maksullisten suoritteiden hinnastosta.

Jos tietojen hakemiseen joudutaan käyttämään ulkopuolista sovellustoimittajaa, peritään siitä aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla.

Tiedustelut tietojen maksullisuudesta pyydetään kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.

Päivitetty: 06.07.2023