Tietoa ryhmävastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta

Vakuutusturvasta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 4 luvun 11 §:ssä.

Tässä selostetut ryhmävastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus koskevat seuraavia työ- ja elinkeinohallinnon palveluja:

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia valmennuksia ja kokeiluita (JTYPL 4 luku 4 § sekä 5 §):

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työhönvalmennus
  • työkokeilu työpaikalla
  • koulutuskokeilu oppilaitoksessa

Sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n mukaisia kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. 

Työkokeilu voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan etätyönä. Etätyössä aiheutetut vahinkotapahtumat ovat yhtäläisesti vakuutusturvan piirissä.

1) Ryhmävastuuvakuutus LähiTapiolassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on järjestänyt ryhmävastuuvakuutuksen edellä mainittuihin palveluihin osallistuville henkilöille.Vastuuvakuutus korvaa ainoastaan ne työtehtävien suorittamisen yhteydessä syntyneet henkilö- ja esinevahingot, joista palveluihin osallistuva on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollinen. Korvausvelvollisuuden määrittelee vahingonkorvauslaki (412/1974). Vastuuvakuutus on voimassa palvelun aikana, joten se ei kata vahinkoja, jotka sattuvat esim. matkalla kotoa palvelun suorittamispaikkaan. 

Korvausvelvollisuutta harkitessa palveluun osallistuva rinnastetaan yrityksen työntekijään. Työntekijä (vrt. palveluun osallistuva) ei ole vastuussa työnantajalle (vrt. palvelun järjestäjälle) aiheuttamastaan vahingosta, mikäli vahingon syynä on ainoastaan lievä tuottamus. Lievällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja ei korvata siten myöskään vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksesta ei korvata myöskään palvelussa olevan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamia vahinkoja. Tällaisten vahinkojen osalta korvausvastuu on aina tekijällä itsellään.

Vastuuvakuutuksella korvattava alue käsittää siten palvelussa olevan lievää suuremmalla tuottamuksella aiheuttamat vahingot, mutta ei kuitenkaan törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti aiheuttamia vahinkoja. Vahingonkorvausoikeuden mukaan vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan ainoastaan tuhoutuneen tai hukatun esineen päivänarvon. Vahingon aiheuttaja ei ole velvollinen korvaamaan ns. jälleenhankinta-arvoa. Näin ollen ei vakuutuksestakaan voida korvata kuin omaisuuden päivänarvoa vastaava korvaus.

Vastuuvakuutus on voimassa Euroopassa.

Vakuutus koskee henkilöasiakkaita, jotka kokeilualueen kunta on ohjannut valmennukseen tai kokeiluun työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 10 §:n perusteella.

Vahinko ulkopuoliselle korvataan

Vakuutus kattaa palvelun järjestäjälle (tai vast.) tai ulkopuoliselle taholle aiheutetun vahingon. Vakuutus ei korvaa palvelussa olevalle itselleen tai hänen perheelleen aiheutuneita vahinkoja (esim. työkokeilijan rikkoutuneet silmälasit).

Taloudellinen vahinko

Vakuutus ei korvaa sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon (esim. työkokeilija on hinnoitellut tuotteet väärin, leimannut luottokortin väärin, mistä seurannut taloudellista vahinkoa työkokeilun järjestäjälle).

Liikennevahingot

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Mikäli kokeilussa/valmennuksessa olevan henkilön on tarkoitus suorittaa ajoneuvon kuljetustehtäviä, on vakuutusturva siten saman sisältöinen kuin kyseistä ajoneuvoa muutenkin kuljetettaessa (pakolliset ja vapaaehtoiset liikennevakuutukset).

Omaisuusvahingot

Vastuuvakuutus korvaa palveluun osallistuvan hallussa, työn kohteena, käsiteltävänä, huolehdittavana sekä suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevalle toisen omaisuudelle aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot (esim. työkokeilija korjatessaan kokeilupaikan järjestäjän asiakkaan autoa aiheuttaa lievää suuremmalla tuottamuksellaan sille vahingon). Omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta korvataan kuitenkin enintään 20 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden (paitsi liikennevahingossa). Korvauskatosta johtuen palveluun osallistuvan yksin käsiteltäväksi tai huolehdittavaksi ei saa antaa kalliita työkoneita, moottoriajoneuvoja tai muuta sellaista omaisuutta, jonka vahingoittumisesta aiheutuisi merkittävä korvausvaade (huoltoajoneuvojen, maantyöstökoneiden tai kuorma-autojen ajotyöt, yms.). Käsittelyllä ja huolehdittavana olemisella tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaisesti mm. omaisuuden asennustöitä, korjaustöitä ja säilytysvastuuta. LähiTapiolan korvauspalvelussa arvioidaan, tarvitaanko vahinkotarkastaja paikalle todentamaan tapahtunut.

Vahingonkorvausoikeuden mukaan vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan ainoastaan tuhoutuneen tai hukatun esineen päivänarvon. Vahingon aiheuttaja ei ole velvollinen korvaamaan ns. jälleenhankinta-arvoa. Näin ollen ei vakuutuksestakaan voida korvata kuin omaisuuden päivänarvoa vastaava korvaus.

Vastuuvakuutuksen omavastuu kussakin henkilö- ja esinevahingossa on 400 euroa, jonka työ- ja elinkeinoministeriö maksaa LähiTapiolan päätöksen perusteella vahingon kärsineelle ilman erillistä hakemusta. Vastuuvakuutuksesta ei korvata alle 400 euron määräisiä vahinkoja.

Tartuntataudin aiheuttamat vahingot

Ryhmävastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, menetystä, korvausvastuuta tai kustannusta, joka on välitön tai välillinen seuraus tartuntatautilaissa määritellyn tartuntataudin aiheuttamasta sairaudesta tai sen uhkasta, torjuntatoimenpiteestä tai seurausten pienentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Menettely vastuuvakuutuksen mukaisen vahingon satuttua

Vakuutuksen piirissä tapahtuneesta henkilö- tai esinevahingosta tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiö LähiTapiolaan, jos vahinkoa kärsinyt (palvelun järjestäjä tai ulkopuolinen taho) esittää korvausvaatimuksen. Palvelun järjestäjä (tai vast.) täyttää vahinkoilmoituksen yhdessä palveluun osallistuneen kanssa.

Ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen löytyvät osoitteessa www.lahitapiola.fi (Yritys – Ilmoita vahingosta – Vastuu ja oikeusturvavahinko – Vastuuvahinko – Toisen omaisuudelle aiheutui vahinkoa – Vastuuvahinkoilmoitus)

Vahinkoilmoitus toimitetaan asianomaiseen työ- ja elinkeinotoimistoon, joka lähettää sen vakuutusyhtiö LähiTapiolaan. Vakuutusyhtiö LähiTapiola lähettää asian käsiteltyään päätöksensä vahinkoilmoituksen välittäneelle työ- ja elinkeinotoimistolle, vahinkoa kärsineelle (palvelun järjestäjälle tai ulkopuoliselle taholla) sekä Uudenmaan ELY-keskukselle.

Alle omavastuun jäävästä vahingosta tehdään korvaushakemus Uudenmaan ELY-keskukseen. Korvaushakemus tehdään noudattaen samoja menettelyjä kuin haettaessa korvausta vakuutusyhtiöltä. Korvaushakemuksena käytetään vakuutusyhtiö LähiTapiolan vahinkoilmoitusta, joka täytetään soveltuvin osin ja toimitetaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Uudenmaan ELY-keskus päättää alle omavastuun jäävän vahingon korvaamisesta.

2) Tapaturmavakuutus

Valmennuksessa tai kokeilussa sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan korvaus valtion varoista vastaavin perustein kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista, jollei henkilöasiakkaalla ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain nojalla. Valtiokonttori käsittelee korvauksen suorittamista valtion varoista koskevan asian.

Vakuutus korvaa tapaturmat, jotka ovat tapahtuneet: palvelussa, palvelun järjestäjän alueella, matkalla palvelun suorittamispaikkaan ja takaisin ja palvelun järjestäjän asioilla sattunut tapaturma, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden.

Tapaturmavakuutuksessa ei ole maakohtaisia rajoitteita. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla, jos valmennuksen/kokeilun järjestäjä on suomalainen työnantaja. Tarkemmin alueellisesta soveltamisalasta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Ns. siviilisairaudet ja vapaa-aika jäävät vakuutuksen ulkopuolelle, joten niiden varalle palveluun osallistuvan on hyvä ottaa vapaaehtoinen vakuutus.

Menettely tapaturman sattuessa

Tapaturman johdosta haetaan korvausta Valtiokonttorilta täyttämällä tapaturmailmoitus. TE-toimiston yhteyshenkilö täyttää tapaturmailmoituksen työnantajalta ja asiakkaalta saamiensa tietojen perusteella. Tapaturmailmoitus löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta (Palvelut – Korvaus- ja vahinkopalvelut , lomakkeet – Työtapaturma).

Valtiokonttori (valtiokonttori.fi)

Päivitetty: 06.07.2023