Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimistot voivat hankkia asiakkailleen hankemuodossa tuotettuja palveluja. Hankkeiden sisältö voi vaihdella. TE-toimisto linjaa kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia kuntaa ja kuntayhtymää lukuun ottamatta, voidaan myöntää avustusta enintään 75 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

Toiminnasta saatavat tulot voidaan ottaa huomioon avustuksen määrässä. Avustus ei saa ylittää TE-toimiston hyväksymiä kokonaiskustannuksia yhdessä muun samoihin kustannuksiin maksetun valtion rahoitustuen kanssa.

Tukitasoon ja määrään vaikuttavat 

 • hankkeen toiminnan sisältö, 
 • hankkeessa palveltavien asiakkaiden määrä ja 
 • asiakkaiden henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen tarve.

Avustuksen myöntämistä säätelevät laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, Valtionneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta.

Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettava toiminta

Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi 

 • työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille, 
 • työllistymisen edistämisen tukitoimia, kuten pienimuotoista koulutusta, työnetsintää tai työhönvalmennuksen tyyppistä toimintaa sekä 
 • edellä mainittuihin sisältöihin liittyvää toimintamallien ja palvelujen kehittämistä. 

Tuettavaan toimintaan liittyy julkisia työvoimapalveluja, joiden osalta noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista. Esimerkiksi palkkatuki haetaan ja rahoitetaan erikseen, vaikka se on osa työllisyyshankkeen kokonaisuutta.

Myös usean TE-toimiston alueella toteutettava toiminta on mahdollista, jolloin rahoituksen myöntää yksi tai useampi TE-toimisto. Edellytyksenä on, että TE-toimistot, joiden alueilla toimintaa pääosin toteutetaan, puoltavat avustuksen myöntämistä.

TE-toimisto linjaa kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Avustuksen hakuajankohdat sekä tuettavaan toimintaan liittyvät painotukset ovat nähtävissä paikallisten TE-toimistojen verkkosivuilta.

 • Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. 
 • TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 • Tulevien vuosien osalta rahoittamisen ehtona on, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista. 
 • Avustuksen saajalla on raportointivelvollisuus.

Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen. Työllisyyspoliittista avustusta voidaan kuitenkin myöntää yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Avustusta ei voida myöntää hankkeisiin, joissa ei ole liittymää henkilöasiakkaille tarjottaviin TE-palveluihin. Työllisyyspoliittista avustusta ei myönnetä julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin.

Avustusta ei voida myöskään käyttää sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään. Kuntakokeiluun osallistuvat kunnat hoitavat lakisääteisesti TE-toimistolle säädettyjä tehtäviä TE-toimiston sijasta. Kuntakokeiluun osallistuvalle kunnalle ei voida myöntää työllisyyspoliittista avustusta.

Avustusta ei myönnetä investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat 

 • TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, 
 • TE-toimiston toiminta-alueen työttömyyden rakenne sekä 
 • avustuksen käytön alueelliset linjaukset.  

Mahdollisuus käynnistää hankehakuja uusien hankkeiden käynnistämiseksi on yhteydessä alueen määrärahatilanteeseen.

TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi käyttäen valitsemiaan tiedotuskanavia. Avustuksen hakuajankohdat sekä tuettavaan toimintaan liittyvät painotukset ovat nähtävissä paikallisten TE-toimistojen verkkosivuilta.

Paikalliset TE-palvelut

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntää TE-toimisto.

Avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa

Työllisyyspoliittista avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi-tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Avustuksen hakemiseksi tarvitaan Suomi.fi-valtuutus. Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää avustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä.

 • Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Valtuus tarkennetaan tunnisteella TYPO.
 • Sen avulla valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen valtuuttajan puolesta.

Erillistä Suomi.fi-valtuutta ei tarvita, jos käyttäjä on asiointipalvelun tietojen mukaisesti yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen ja rooli on määritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joille on merkitty Suomen kaupparekisterissä, yhdistysrekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:ssä jokin yksin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Henkilölle löytyvät asiointivaltuudet haetaan rekistereistä, tietojärjestelmä YTJ:stä sekä valtuutukset suomi.fi-palvelusta aluehallinnon asiointipalveluun kirjautumisen yhteydessä. Asiointipalvelun Omat tiedot-sivulta näet ne yritykset ja yhteisöt, joissa sinulla on asiointivaltuuksia.

Virkailijavaltuuttamispalvelu

Valtuusoikeus voidaan antaa myös virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Virkailija-avusteinen Suomi.fi-valtuuksien rekisteröinti on tarkoitettu niille organisaatioille, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuutuksia omatoimisesti. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset.

Organisaation edustaja voi hakea valtuuksien rekisteröimistä tekemällä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Virkailijavaltuuttamispalvelu (suomi.fi)

Näin haet avustusta asiointipalvelussa

 • Hae työllisyyspoliittista avustusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.
 • Täytä hakemus huolellisesti. Puutteelliset hakemukset pitkittävät asian käsittelyä. Voit myös tallentaa hakemuksen keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Asiointipalvelun ohjeet auttavat sinua palvelun käytössä ja hakemuksen täyttämisessä.
 • Liitä hakemukseen vaaditut liitteet.
 • Täytettyäsi hakemuksen lähetä se käsiteltäväksi. Saat asiointitilaasi ja antamaasi sähköpostiosoitteeseesi tiedon, kun hakemus on vastaanotettu. Hakemuksesi ohjautuu automaattisesti TE-toimistolle käsiteltäväksi.
 • TE-toimisto tarkistaa avustushakemuksesi ja pyytää sinulta tarvittaessa täydentäviä tietoja. Täydennyspyynnöt annetaan tiedoksi sähköiseen asiointipalveluun ja sähköpostiisi. Toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta TE-toimiston kanssa.
 • Asiointitilaan saapuvat kaikki asiasi käsittelyä koskevat tiedot ja dokumentit, myös avustuspäätös, kun asia on ratkaistu. Voit halutessasi tallentaa saamasi päätökset ja muut dokumentit omalle koneellesi.
 • Hakemuksen täyttöohje ja liitteet
 • Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)
 • Lisätietoa aluehallinnon asiointipalvelusta (suomi.fi)

Maksatuksen hakeminen

Työllisyyspoliittisen avustuksen maksatuksesta vastaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuspäätöksen mukaista avustuksen ennakkoa ja maksatusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Vuoden 2020 päätösten maksatukset hoidetaan aiemmalla lomakemenettelyllä.

Näin haet avustuksen ennakkoa ja maksatusta asiointipalvelussa

 • Hae avustuksen ennakkoa ja maksatusta avustuspäätöksen mukaisesti.
 • Täytä ja lähetä maksatushakemus aluehallinnon asiointipalvelun Maksatukset-välilehdeltä.
 • Liitä maksatushakemukseen vaaditut liitteet.

Lisätietoa avustuksen maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoa maksatuksesta (keha-keskus.fi)

​​​​​

Päivitetty: 19.10.2022