Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Eduskunta on 22.5.2024 hyväksynyt hallituksen esityksen vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

 

Laki tulee voimaan ja vuorotteluvapaa lakkaa 1.8.2024. Vuorotteluvapaalle on mahdollista jäädä nykyisen vuorotteluvapaalain mukaisesti 31.7.2024 asti. Jotta vuorotteluvapaa katsotaan aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, myös vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsuhteen alkamispäivän tulee olla viimeistään 31.7.2024.

Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken kirjallisella vuorottelusopimuksella. Sopimuksen allekirjoittaessaan työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorottelijalle työttömän työnhakijan edellytykset täyttävän sijaisen. TE-toimisto ei myönnä vuorotteluvapaata eikä anna siitä päätöstä vaan antaa työvoimapoliittisen lausunnon vuorottelukorvauksen maksajalle (työttömyyskassa tai Kela).

TE-toimisto tutkii edellytysten täyttymisen niin vuorottelijan kuin sijaisen osalta. Tätä varten TE-toimisto tarvitsee vuorottelusopimuksen, sijaisen työsopimuksesta kopion ja tarvittaessa erillisen selvityksen vuorotteluvapaalle lähtevän palkattomista poissaoloista ja mahdollisesta yritystoiminnasta.

Edellytysten täytyttyä TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle tai Kelalle lausunnon vuorottelijan oikeudesta vuorottelukorvaukseen. Lausunto annetaan lähempänä vuorotteluvapaan alkamisajankohtaa, koska sijaisen on oltava vuorotteluvapaalain mukaisesti työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.

Työttömyyskassa tai Kela antaa lopullisen päätöksen vuorottelukorvauksesta vuorottelijalle. Päätöksestä on valitusoikeus.

Vuorotteluvapaan ehdot 1.1.2016 alkaen

 • Vapaalle lähtijällä on oltava EU-/ETA-maissa ansaittua työhistoriaa vähintään 20 vuotta.
 • Vapaan pitää kestää vähintään 100 päivää ja vapaalla voi olla enintään 180 päivää.
 • Vapaata ei voi jaksottaa, ainoastaan pidentää enimmäisaikaan asti (180 päivää).
 • Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä (ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä).
 • Vuorottelijan työssäolon ja palvelussuhteen työnantajaan on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään 13kk välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkua. Näiden 13kk aikana vuorottelijan työajan tulee olla ollut yli 75% alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Vuorotteluvapaalle lähtevä

 • tarkistaa työhistoriansa riittävyyden (20 v.) vuorottelukorvauksen maksajalta, eli työttömyyskassalta tai Kelalta.
 • tekee vuorottelusopimuksen työnantajan kanssa ja sopii kuka sopimuksen toimittaa TE-toimistoon.
 • toimittaa työnantajalta (esim. palkkatoimistosta) saadun erillisen selvityksen palkattomista poissaoloista, jos niitä on ollut, vapaata edeltäviltä 13 kk:lta. Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa, joita voivat olla esimerkiksi äitiys- ja isyysvapaa, hoitovapaa, opintovapaa, lomautus.

Huomioi myös:

 • Vuorottelusopimuksen tulee olla TE-toimistossa ennen vapaan alkamista. Sopimuksen lähettäjän vastuulla on Hallintolain 17 § perusteella varmistaa, että sopimukset ovat saapuneet TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaan alkua. Myöntävä lausunto vuorotteluvapaasta voidaan myöntää vasta siitä päivästä lähtien, kun sopimukset ovat saapuneet TE-toimistoon.
 • Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä vuorotteluvapaalle. Sopimuksen yritystoimintakohtaan on eriteltävä kenen yrityksestä on kyse. Kirjoita myös yrityksen nimi, y-tunnus ja yhtiömuoto.

Työnantaja

 • myöntyy vuorotteluvapaaseen ja tekee sopimuksen vuorotteluvapaalle haluavan työntekijän kanssa.
 • palkkaa sijaisen ja lähettää työsopimuskopion TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työsopimuskopio on toimitettava TE-toimistoon viimeistään seitsemän päivän sisällä vuorotteluvapaan alkamisesta. Huom! Liitä saatteeseen tieto kenen sijaiseksi henkilö on palkattu.

Huomioi myös:

 • Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla on. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Esimerkiksi konsernissa sijainen pitää palkata siihen tytäryhtiöön, jonka palveluksessa vuorottelija on.
 • TE-toimisto ei voi tietosuojasyistä antaa vastausta sijaisen edellytysten täyttymiseen. Jos edellytyksiä on tarve tarkistaa, sijainen voi tehdä sen itse lähettämällä sähköpostilla kyselyn osoitteeseen palkkatuet.hame@te-toimisto.fi.

Sijainen

 • Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.
 • Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.
  • Poikkeus: Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vähintään yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista:
   • Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
   • Henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi.
 • Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa.
 • Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta, vuorotteluvapaalaki ja tarvittavat lomakkeet (vuorottelusopimus ja vuorottelukorvaushakemus) löytyvät valtakunnallisilta verkkosivuiltamme.

Asiointi ensisijaisesti sähköpostitse

Asioithan ensisijaisesti sähköpostitse palkkatuet.hame@te-toimisto.fi, sillä se nopeuttaa prosessia. 

 

Päivitetty: 03.06.2024