Työllisyyspoliittiset avustukset

Myönteisen rahoituspäätöksen vuodelle 2023 ovat saaneet seuraavat toimijat:

  • Avain-Säätiö, AvainStartti
  • Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry, WorkLAB 2
  • Hämeen Mokia ry, Valjakolla työelämään
  • Hämeen Setlementti ry, TyöPolku lll
  • Jyränkölän Setlementti ry, Tukirinki 2
  • LounaPlussa ry, Tripla3
  • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Työllisty Hyvässä Seurassa

Yleistä avustuksesta

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Avustusta ei myönnetä sellaiselle kunnalle, joka osallistuu kuntakokeiluun.

Avustus on tarkoitettu hanketoimintaan, jolla parannetaan työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään. Hankkeen toimintamalli ei voi olla päällekkäistä toimintaa TE-toimiston lakisääteisten palvelujen tai ostopalveluina hankittujen palvelujen kanssa.   
Avustuksella voidaan kattaa hankehenkilökunnan palkkauskustannuksia ja muita hanketoimintaan liittyviä kustannuksia. Koska avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan, sitä ei voida myöntää, jos hanketoiminta käsittää vain toimijan jo olemassa olevia palvelutoimintoja. Hanke ei voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

Pelkkiä oman toiminnan kehittämishankkeita tai asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1-3 kk takautuvasti.

Hankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta ja avustusta haetaan vuosittain. TE24- uudistuksesta johtuen on mahdollista, että 2023 on viimeinen rahoitettava vuosi, joten useamman vuoden hankkeita ei kannusteta hakemaan.

Avustettavan hanketoiminnan tavoitteet ja odotukset hankkeille TE-toimiston näkökulmasta 

Hankkeessa tulee tarjota työnhakijalle henkilökohtaista, ratkaisuun tähtäävää palvelua, joka parantaa konkreettisesti heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille. Hankkeiden tulee myös edistää työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä mm. opinnollistamista hyödyntäen.Hanketoiminnan tulee parantaa asiakkaiden digitaitoja ja lisätä heidän tietouttaan työmarkkinoista.

Hankkeen tulee tehdä asiakkaiden työllistymiseen tähtäävää yhteistyötä työllistävien välityömarkkinatoimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hanketoimijan tulee laatia yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkuuden alussa, kirjallinen suunnitelma siitä, miten hankkeen palveluilla vastataan asiakkaan tarpeisiin ja mikä on asiakkuuden tavoite hankkeessa olon aikana.

Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimman osan hankkeen asiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin TE-toimiston asiakkuuteen. Hankehakemukseen tulee kuvata ne toimenpiteet ja mittarit, joilla hanke seuraa toimintansa tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti hankkeen ohjausryhmissä.

Tavoitteena on, että hanketoimijat järjestävät ja/tai kehittävät myös uudenlaisia palveluratkaisuja sekä toimintamalleja työllisyyden edistämiseen.  

Hanketoiminnan asiakaskohderyhmät

Vuonna 2023 hanketoiminnan asiakaskohderyhmiä on kaksi

•    Henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt ja se uhkaa edelleen pitkittyä
•    Nuoret aikuiset

Hankkeiden palveluihin voidaan ohjata ja ottaa asiakkaiksi sekä Hämeen TE-toimiston työttömiä työnhakijoita että Hämeen kuntakokeilukuntien työttömiä työnhakijoita, jotka täyttävät työttömyysehdon lisäksi toisen tai molemmat yllä mainituista ehdoista.

Hankkeiden valintakriteereistä

​​​​​Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita mm. seuraaviin asioihin
•    Hanketoiminta on avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen suuntaavaa.
•    Vahva yhteistyö TE-toimiston, kuntakokeilujen, oppilaitosten, yritysten ja kuntien sekä myös hankkeiden kesken.
•    Innovatiivisuutta palveluiden, toimintamallien ja uusien keinojen luomiseen sekä käytäntöön viemiseen.
•    Esitetty toimintamalli vastaa TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta. TE-toimisto arvioi esitetyn toiminnan sisältöä ja tavoitteita suhteessa siihen, että suurimman osan hankeasiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen.  

Lisätietoja
Olli Haapasalo, kehittämispäällikkö, Hämeen TE-toimisto
olli.haapasalo at te-toimisto.fi
p. 0295 041 613

 

 

Päivitetty: 23.08.2023