TE-toimiston osapäätös

Jokainen oleskelulupahakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Työvoiman saatavuuden selvittäminen

TE-toimisto arvioi, onko kyseessä olevaan työtehtävään kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa Suomen ja EU/ETA-alueen työmarkkinoilta. Jos sopivaa työvoimaa on kohtuullisessa ajassa saatavissa työmarkkinoilta, työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle ei ole perusteita.

Työsuhteen ehdot

TE-toimisto varmistaa, että työsuhteen ehdot ovat Suomen työlainsäädännön mukaiset.

Ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa on sovellettava Suomen työlainsäädäntöä ja suomalaisia alakohtaisia yleissitovia työehtosopimuksia. Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta.

Työnantajan kyky huolehtia työnantajavelvoitteistaan

TE-toimisto arvioi, että työnantaja on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan velvoitteistaan työnantajana. TE-toimisto tarkistaa yrityksen verojen ja vakuutusmaksujen tiedot eri viranomaisjärjestelmistä. TE-toimisto voi pyytää työnantajalta lisäselvityksiä, esimerkiksi urakka- tai toimeksiantosopimuksen tai vuokratyötä koskeva sopimuksen.

Toimeentuloedellytys työntekijän oleskeluluvassa

TE-toimiston tulee vakuuttua siitä, että työntekijän toimeentulo Suomessa on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla.  Kokoaikaisessa työssä toimeentuloedellytyksen katsotaan täyttyvän, kun palkka on vähintään työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukainen.

Jos työehtosopimusta ei ole tai työntekijä tekee osa-aikatyötä, bruttopalkan on oltava vähintään 1 339 euroa kuukaudessa vuonna 2024 (työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus).

Erityinen pätevyys ja hyväksytty terveydentila

TE-toimisto varmistaa, että ennen työn aloitusta työntekijällä on työtehtäviin vaadittava terveydentila tai hyväksytty terveydentila, jos työtehtävä tätä edellyttää.

Kiirehtimispyynnöt

Hakemusten käsittelyä voidaan kiirehtiä vain perustelluista syistä. Kiirehtimispyyntö tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse). Yhden hakemuksen ottaminen jonon ohi viivästyttää muiden hakemusten käsittelyä, eikä se ole oikeudenmukaista muita hakijoita kohtaan. Sen takia kiirehtimispyyntö nopeuttaa käsittelyä erittäin harvoin. Suuri määrä kiirehtimispyyntöjä voi hidastaa hakemusten käsittelyä, sillä jokainen kiirehtimispyyntö luetaan ja käsitellään.

Hakemusten käsittelyä ei kiirehditä, jos kiirehtimisen syitä ovat esimerkiksi muutto, opiskelu tai ulkomaille suuntautuva lomamatka tai sukulaisvierailu, matkustusasiakirjan tai oleskeluluvan vanhentuminen: vanhentunut passi ja oleskelulupa täytyy uusia hyvissä ajoin.

Päivitetty: 18.01.2024