Henkilötietojen käsittely TE-toimistossa maahanmuuttohallinnon henkilötietolain mukaan

In English

Henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain (615/2020, myöhemmin maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki) 3 §:ssä säädetään Ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) rekisterinpitäjistä ja vastuunjaosta.

TE-toimisto käsittelee henkilötietoja maahanmuuttohallinnon henkilötietolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti. Tietoja käsitellään ulkomaalaisen maahantuloa ja maastalähtöä sekä oleskelua koskevien asioiden käsittelyn sekä niitä koskevan päätöksenteon ja valvonnan tarkoituksessa. 

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolain 11 §:n 8 kohdan mukaan käsitellessään tietoja ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmässä työ- ja elinkeinotoimistolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta tämän lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan käsittelytarkoituksessa ulkomaalaislain mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot Maahanmuuttovirastolta, poliisilta, Rajavartiolaitokselta, edustustolta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolain 13 §:n mukaan Työ- ja elinkeinotoimistolla on 1 §:n 1 momentin 1 kohdan käsittelytarkoituksessa ulkomaalaislain, kansalaisuuslain, kausityölain, ICT-lain, tutkija- ja opiskelijalain, vastaanottolain, säilölain ja kotoutumislain mukaisten tehtävien hoitamiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta välttämättömiä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevia tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:ssä tarkoitetuilta tahoilta sekä yksityiseltä palveluntuottajalta ja ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyltä edustajalta.

TE-toimisto toimii ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän rekisterinpitäjänä tallentamiensa tietojen osalta.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), (finlex.fi)

TE-toimistojen tietosuojavastaava
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Päivitetty: 12.03.2024