Työntekijän oleskeluluvan (TTOL) hakuprosessi

1. työntekijä panee hakemuksen vireille. 2. te-toimiston osapäätös. 3. maahanmuuttoviraston päätös. 4. päätöksen tiedoksianto. 5. valitusoikeus.

Hakemuksen vireyttäminen

Oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain työntekijä itse. Oleskelulupaa haetaan sähköisesti Enter Finland –palvelussa tai paperisella hakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon ulkomailla. Mikäli työntekijä on Suomessa, voi hakemuksen jättää Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Jos hakemus on jätetty sähköisessä asiointipalvelussa, tulee hakijan käydä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Jos jatkolupaa on haettu Enter Finland -palvelussa, hakijan ei tarvitse käydä todistamassa henkilöllisyyttään ja jättämässä sormenjälkiään palvelupisteessä, jos hakiessa on käytetty vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Lisätietoja työnantajan Enter Finlandista (enterfinland.fi)

Työntekijän oleskelulupahakemukseen on liitettävä Työehdot-lomake ja lomakkeella pyydetyt liitteet.

Työnantajan työehdot-lomake (migri.fi)

TE-toimiston osapäätös

Työntekijän oleskelulupahakemus käsitellään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta on varmistuttava.

Lisätietoa TE-toimiston osapäätöksestä

Maahanmuuttoviraston päätös ja tiedoksianto

Maahanmuuttovirasto antaa päätöksen tiedoksi. Tiedoksi annetaan sekä oleskelulupapäätös että TE-toimiston työlupayksikön osapäätös. Päätös lähetetään tiedoksi myös työnantajalle. Työnantaja saa aina tiedoksi vähintään osapäätöksen.

Valitusoikeus

Muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä sekä hakija että työnantaja. Työnantaja voi valittaa vain osapäätöksestä. Jos työnantaja aikoo valittaa työntekijän oleskelulupapäätöksestä, työnantajalla pitää olla työntekijän sitä varten antama kirjallinen valtakirja.

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa muutoksenhausta (migri.fi)

Päivitetty: 06.07.2023