Webropol-ilmoittautumiset Pohjanmaan TE-toimiston valmennuksiin ja tapahtumiin

Tietosuojaseloste, tietosuojalaki (1050/2018) Laadittu 11.6.2021

1 Rekisterinpitäjä

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, PL 66, 65101 VAASA
Asiantuntija Anne Hautamäki (anne.hautamaki(a)te-toimisto.fi)

Pohjanmaan TE-toimiston Webropol-ilmoittautuminen

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautuminen Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston järjestämiin palveluihin tai tapahtumiin.

Ilmoittautumislomakkeella kerättäviä tietoja käytetään vain palvelun tai tapahtuman järjestämiseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin,

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja ja palvelun tai tapahtuman järjestämisessä tarvittavia tietoja, kuten ilmoittautujan nimi ja yhteystiedot.

6 Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan, kuitenkin enintään 3 kuukautta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautujan antamat tiedot. Hakeutuminen valmennuspalveluun/tapahtumaan tapahtuu asiakkaan suostumuksella, joten kyselyssä ei ole käytössä taustatietoja säännönmukaisista tietolähteistä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti palveluntuottajalle valmennusryhmän järjestämiseksi JTYPL:n 12 luku 6§:n perusteella. Muualle tietoja ei luovuteta. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti. Palveluntuottaja on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

te-updated 18.08.2023