การเก็บผลไม้ป่าและผลผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ ของชาวต่างชาติในประเทศฟินแลนด์

ในแต่ละปีจะมีผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศฟินแลนด์โดยเฉลี่ยแล้ว 2,500 – 4,000 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเดินทางมาเพื่อเก็บผลไม้ป่า  ผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย   นอกจากนี้ ยังมีผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติประเทศอื่น ๆ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศฟินแลนด์ อาทิ ประเทศยูเครน ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุสและกลุ่มประเทศบอลติก  ผู้ช่วยและพนักงานซ่อมบำรุงจะเดินทางมาประเทศฟินแลนด์พร้อมกับผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติและต้องมีวีซ่าสำหรับการทำงานหรือสำหรับการประกอบธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติไม่ได้ทำงานในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิดจากธรรมชาติ ผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติจะเก็บผลผลิตจากธรรมชาติในประเทศฟินแลนด์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน-ตุลาคมโดยใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ

  • เสริมสร้างสถานะทางกฎหมายของผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติและกำหนดหน้าที่ของบริษัทให้ละเอียดและผูกมัดมากขึ้น
  • ปรับปรุงโอกาสในการหารายได้ของผู้เก็บเกี่ยวให้ดีขึ้นและสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันสำหรับบริษัท
  • เสริมสร้างเงื่อนไขของสายงานการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นสากล

กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2021 ได้กำหนดเรื่องสิทธิของผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติและการควบคุมการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมทั้ง บทลงโทษของการละเลย  หน้าที่ของบริษัทที่ซื้อผลผลิตจากธรรมชาติส่วนใหญ่เหมือนกับในหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับเดิม แต่มีความละเอียดและผูกมัดมากขึ้น

ในกรณีที่เก็บผลผลิดจากธรรมชาติในฐานะลูกจ้างจะไม่ใช้กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิดจากธรรมชาติแต่จะใช้กฎหมายแรงงาน เมื่อทำสัญญาจ้างงานเพื่อเก็บผลผลิดจากธรรมชาติสามารถใช้ข้อตกลงเจรจาต่อรองของอาชีพด้านการเกษตร

หน้าที่ของสำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa

สำนักงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ชื่อย่อ TE) เขต Pohjois-Pohjanmaa จะติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ มาตรา 5 และ 7  นอกจากนี้ สำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa มีหน้าที่ส่งเสริมสถานะภาพผู้เก็บผลไม้ป่าและผลผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ ชาวต่างชาติในประเทศฟินแลนด์อีกด้วย  สำนักงาน TE ทำงานร่วมกับหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการให้คำแนะนำกับผู้เก็บเกี่ยวชาวต่างชาติและผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 4 – 7 ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติของชาวต่างชาติและแนะนำให้ติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจ

สำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa จะให้คำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติ  สำนักงาน TE จะติดตามการปฏิบัติตามการจ่ายรายได้และข้อห้ามเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายของผู้เก็บเกี่ยว รวมทั้ง ให้คำแถลงกับสถานทูตหรือหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามคำขอของพวกเขา

สำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa ไม่มีหน้าที่จัดหางานสำหรับผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติ ถ้าต้องการหางานตามฤดูกาลหรือตำแหน่งงานที่ว่างอื่น ๆ ให้ดูตำแหน่งงานที่ว่างในเว็บไซต์ด้านล่างนี้

หน้าที่ของหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  หากการตรวจสอบนั้นไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจหน่วยงานอื่น  หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะตรวจสอบการปฏิบัติตามสิทธิของผู้เก็บเกี่ยว การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติและดำเนินการตรวจสอบสถานที่พักของผู้เก็บเกี่ยว

ผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติมีหน้าที่แจ้งที่อยู่สถานที่พักของผู้เก็บเกี่ยวให้หน่วยงานด้านการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทราบล่วงหน้า  หากสถานที่พักของผู้เก็บเกี่ยวย้ายไปที่อื่นในระหว่างช่วงเก็บเกี่ยว ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ล่วงหน้า  ข้อมูลที่พักสามารถแจ้งให้หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทราบได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านล่างนี้

หรือสอบถามได้ที่อีเมล: luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.

แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทที่เชิญผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติ

พลเมืองที่อยู่นอกประเทศในกลุ่มเชงเก้นและประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะต้องมีวีซ่า เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติในประเทศฟินแลนด์ได้  วีซ่าของชาวต่างชาติที่มาเก็บผลผลิตจากธรรมชาติที่ประเทศฟินแลนด์ให้สิทธิในการเก็บเกี่ยวเท่านั้น  ชาวต่างชาติยังสามารถเก็บผลผลิตจากธรรมชาติได้ในฐานะลูกจ้าง ซึ่งในกรณีนี้ จะไม่สามารถใช้กฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิตจากธรรมชาติได้ แต่จะใช้กฎหมายแรงงานแทน

ถ้าคุณเป็นนายจ้างของชาวต่างชาติที่มาเก็บผลผลิตจากธรรมชาติโดยใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ คุณต้องทำตามกฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิดจากธรรมชาติ และจัดให้พวกเขามีโอกาสเก็บเกี่ยวและขายผลผลิดจากธรรมชาติให้คุณซื้อ คุณต้องมีคำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือที่มีอายุอยู่ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ากฎหมายว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของชาวต่างชาติที่เก็บผลผลิดจากธรรมชาติเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ให้ติดต่อสำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa

เมื่อคุณเชิญผู้เก็บผลผลิตจากธรรมชาติชาวต่างชาติมายังประเทศฟินแลนด์ คุณจะต้องดูแลเรื่องเหล่านี้:

  • ผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ หากไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือที่ยังมีอายุอยู่ มิเช่นนั้นจะโดนปรับ  ให้ขอคำตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือจากสำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa ซึ่งจะออกให้ครั้งละหนึ่งปี
  • ให้ข้อมูลกับผู้เก็บเกี่ยวดังต่อไปนี้: การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติและเงื่อนไขในประเทศฟินแลนด์ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติและผู้เก็บเกี่ยว สิทธิและหน้าที่ของผู้เก็บเกี่ยวในประเทศฟินแลนด์ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานที่ให้คำแนะนำและให้การคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศฟินแลนด์ รวมทั้ง เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ
  • จ่ายรายได้ทั้งหมดของผู้เก็บเกี่ยวก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกนอกประเทศและจัดการติดตามรายได้ที่เป็นปัจจุบัน
  • โปรดทราบว่าการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เก็บเกี่ยวจากการจัดหางาน บริการการเดินทางเข้าและออกจากประเทศฟินแลนด์  การปฐมนิเทศ การติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยว หรือ การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการออกค่าเดินทางของผู้เก็บเกี่ยวนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม มิเช่นนั้นจะโดนปรับ
  • โปรดทราบว่าห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลจากที่พัก อาหาร ยานพาหนะ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว  ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้เก็บเกี่ยวจะต้องเหมาะสมกับบริการที่ได้รับและจะต้องสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามรัสเซยบุกยูเครนต่อการเคลื่อนที่ของแรงงานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสร้างโอกาสในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าผลไม้ป่า เห็ด และพืชพรรณตามธรรมชาติต่าง ๆ ของฟินแลนด์ ซึ่งหมายถึง สิทธิที่จะเก็บผลไม้ป่า เห็ด และสมุนไพรต่าง ๆ จากธรรมชาติ โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ กฎหมายการเก็บผลไม้ป่านั้นเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บเกี่ยวได้ภายใต้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้จากเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้:

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล
ใช้บริการอย่างปลอดภัยในการส่งอีเมลและเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นความลับ โปรดเลือกสำนักงานการทะเบียนของสำนักงาน TE เขต Pohjois-Pohjanmaa (kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi) เป็นผู้รับเรื่อง

สอบถามขอคำแนะนำและข้อมูลติดต่อเรื่องทั่วไป
marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำทางโทรศัพท์ ในภาษาฟินนิช สวีดิช อังกฤษ หรือ รัสเซีย ให้ส่งอีเมลขอการติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Sepänkatu 20
90100 Oulu

te-updated 18.08.2023