Koulutuksen järjestäjälle

Työvoimakoulutuksen järjestäjän tulee koulutuksen alettua toimittaa aloittamisilmoitus TE-toimistoon. Ilmoitus lähetetään joko koulutuksen yhdyshenkilölle tai osoitteeseen tyovoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi.

Ilmoita yhdyshenkilölle

 • jos koulutukseen valittu peruu tulonsa ennen koulutuksen alkua
 • jos opiskelija keskeyttää ennen koulutuksen päättymistä
 • mahdollisista ulkomailla tapahtuvista työssäoppimisjaksoista (ajankohta ja maa)
 • palkallisesta työelämässä tapahtuvasta oppimisesta
 • oppisopimusjaksosta
 • lomista ja lomajaksojen muutoksista
 • yli kaksi viikkoa kestävästä palkkatyöstä.

Mikäli opiskelija ei suoriudu suunnitelman mukaisesta opiskelusta opiskeluajan puitteissa (esim. pitkä sairausloma tms.) ja kouluttaja arvioi, että hänellä olisi mahdollisuus suorittaa tutkinto jatkamalla koulutusaikaa, tulee kouluttajan ottaa yhteyttä koulutuksen yhteyshenkilöön. Mikäli kyseessä on koulutus, josta on laadittu erillinen hankintasopimus ELY-keskuksen ja palveluntuottajan välillä, päätöksen muutossopimuksesta esim. koulutusajan jatkamisen suhteen tekee ELY-keskus.

Arvioinnin laatiminen

Palveluntuottajan tulee arvioida, miten työvoimakoulutus on selkiyttänyt opiskelijan työnhakuvalmiuksia ja mitä työnhakuun tai koulutukseen liittyviä jatkosuunnitelmia koulutuksen aikana on syntynyt.

Kouluttajan ARVI -järjestelmään antamaa lausuntoa käytetään TE-toimistossa yhdessä asiakkaan kanssa jatkosuunnitelmia punnittaessa, sekä esimerkiksi koulutus- ja työtarjouksia hänelle suunnattaessa. Laadittu arvio tulee käydä läpi yhdessä arvioinnin kohteena olevan opiskelijan kanssa ennen sen lähettämistä TE-toimistoon. 

ARVI -järjestelmä ja käyttöohje (asiointi.mol.fi/arvi)

ARVIin kirjataan seuraavat sisällöt:

 • suoritettu koulutus/tutkinto/osatutkinto
 • opiskelijan vahvimmat osa-alueet, erityisosaaminen ja suoritetut luvat/kortit
 • työtehtävät, joista opiskelija suoriutuu itsenäisesti/avustetusti
 • kehittämistä kaipaavat osa-alueet ja suorittamatta jääneet tutkinnon/koulutuksen osat (perustelut keskeneräisyydelle)
 • työssäoppimispaikka, saatu palaute ja mahdollisuudet työllistyä kyseiseen paikkaan
 • opiskelijan jatkosuunnitelmat, kouluttajan arvio suunnitelman toteutumismahdollisuudesta osaaminen huomioiden, tuen ja ohjauksen tarve suunnitelmaa toteutettaessa
 • lisätyökokemuksen tai -koulutuksen tarve työllistymisen edistämiseksi
 • tavoiteaikataulu em. toimenpiteille
 • opiskelijan työnhakuvalmiudet
 • muu koulutukseen tai työnhakuun vaikuttava elämäntilanne
 • muut havainnot opiskelijan jatkosuunnitelmiin liittyen.

Koulutuksen keskeyttäminen

TE-toimisto tekee aina keskeyttämispäätöksen, kun keskeytys perustuu Julkiseen työvoima- ja yrityspalvelulain (916/2012) 5 luvun 4 § 2 momenttiin sekä 5 luvun 5 §:ään (opintojen laiminlyönti tai viiden päivän luvaton yhdenjaksoinen poissaolo).

Poissaoloista ilmoittaminen (toimistot.te-palvelut.fi)

Koulutuspalvelujen tuottaja on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä opiskelijavalinnasta päättäneelle TE-toimistolle (koulutuksen yhdyshenkilölle) tekemällä kirjallisen esityksen koulutuksen keskeyttämisestä. Ennen päätöksen tekemistä TE-toimisto varaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuulluksi. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle ja kouluttajalle.

Takaisin Työvoimakoulutus -sivulle

Uppdaterad: 18.08.2023