Tietosuojaseloste IMAGO-valmennuspalvelu

6.2.2024

1 Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere
Pirkanmaan TE-toimisto / Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Keisala
Pirkanmaan TE-toimisto / Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere
0295 045 745 / imago@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

IMAGO-valmennuspalvelu

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään IMAGO-valmennuksiin hakeneiden tietojen tallentamiseen ja sen selvittämiseen, soveltuuko hakenut yritys valmennuksen kohderyhmään. Rekisterissä olevia tietoja käytetään lisäksi palveluun liittyvään viestintään osallistujille, asiakaspalautteen keräämiseen, palvelun käytön seurantaan, palvelun ja sen markkinoinnin tuloksellisuuden arvioimiseen sekä raportointiin ja kehittämiseen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös valmennukseen osallistuneiden yritysten palveluntarpeiden arviointiin. IMAGO-valmennuksiin osallistumisen perusteella voidaan rekisteröidylle henkilölle / yritykselle välittää tietoa TE-toimiston, ELY-keskusten, Keha-keskuksen, Business Finland:n ja Work in Finland:n muista yrityksille ja työnantajille suunnatuista palveluista ja tapahtumista. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Valmennukseen hakeneen henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tehtävä tai vastuualue valmennukseen hakeneessa yrityksessä
  • Valmennukseen hakeneen yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yrityksen toimiala, sijainti ja henkilöstömäärä
  • Muita yrittäjän tai yrityksen edustajan itsensä antamia taustatietoja yrityksen tilanteesta ja palveluntarpeesta

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu valmennukseen hakeneiden yritysasiakkaiden itse ilmoittamista tiedoista, joiden keräämisestä vastaa IMAGO-valmennuspalvelun palveluntuottaja Aava & Bang Oy. Aava & Bang Oy:n tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://bang.fi/tietosuojaseloste. Palveluntuottajan vastaanotettua ilmoittautumisen asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan salatulla sähköpostilla TE-palveluille. Jos asiakkaan tietoja on tallennettu julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa käytettävään asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen ja/tai julkishallinnon jaettuun KasvuCRM-järjestelmään, käytetään myös näitä tietoja tietolähteenä sen varmistamisessa, että asiakas soveltuu palvelun kohderyhmään

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palveluntuottajan vastaanotettua ilmoittautumisen asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan salatulla sähköpostilla TE-palveluille. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Tietojen luovutukset Pirkanmaan TE-toimistosta muille TE-toimistoille ja ELY-keskuksille toteutetaan salatulla sähköpostilla sekä yhteisten tietojärjestelmien kautta.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden ilmoittamien tietojen keräämisestä vastaa IMAGO-valmennuspalvelun palveluntuottaja Aava & Bang Oy. TE-palveluiden järjestelmä, jossa IMAGO-valmennuspalvelun rekisterissä olevat tiedot sijaitsevat, on käyttöoikeuksien hallinnalla suojattu, ja tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne TE-palvelujen ja ELY-keskusten työntekijät, jotka tietoja työssään tarvitsevat. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Palveluun osallistumiseen liittyvät tiedot kirjataan myös julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa käytettävään asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen, jonka yhteisrekisterinpitäjiä ovat KEHA-keskus, TE-toimistot ja kokeilualueen kunnat. Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa on saatavilla osoitteessa

https://toimistot.te-palvelut.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely-te-toimiston-tuottamissa-tyovoima-ja-yrityspalveluissa

Lisäksi palveluun osallistumiseen liittyvät tiedot kirjataan KasvuCRM-tietojärjestelmään. KasvuCRM on julkishallinnon yhteisjärjestelmä, jossa henkilötietorekisterin tietoja tallettavat tahot toimivat kukin talletetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta sekä vastaavat tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. ELY-keskuksen ja TE-toimistojen osalta yhteysrekisterinpitäjiin ja heidän tietosuojavastaaviinsa voi ottaa yhteyttä:

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Rekisteristä on myös oma tietosuojaselosteensa:

KasvuCRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilötietorekisterin tietosuojaseloste (businessfinland.fi)

Lisäksi valmennuksiin osallistuneiden henkilöiden / yritysten tiedot lisätään tarpeellisilta osin uutiskirjepalvelun IMAGO-valmennuspalvelun asiakasrekisteriin. Uutiskirjepalvelua käytetään IMAGO-valmennuspalvelun palvelutiedotteen lähettämiseen. Uutiskirjepalvelun tietosuojaseloste on saatavilla IMAGO-valmennuspalvelun palvelutiedotteeseen liitetyn linkin kautta.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Pirkanmaan TE-toimiston kirjaamoon, jonka osoite on alla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. 

10 Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä palvelun tuottamiseen, kehittämiseen, raportointiin ja palvelunkäytön seurantaan tarvittavan ajan sekä yritysten mahdollisten jatkopalveluntarpeiden arviointiin ja palveluihin ohjaamiseen tarvittavan ajan.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Pirkanmaan TE-toimiston kirjaamoon osoitteeseen:

Pirkanmaan TE-toimisto / Kirjaamo
PL 297, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Päivitetty: 24.04.2024