Tietosuojaseloste Työllistä taidolla -palvelu

28.7.2022

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan työ-ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville-Antti Laurila
Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 HELSINKI
0295 041 107/ tyollista.taidolla@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Työllistä taidolla-palvelu

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Työllistä taidolla-palveluun hakemiseen ja asiakaspalautteen keräämiseen. Rekisterissä olevia tietoja käytetään lisäksi palvelun tuloksellisuuden mittaamiseen, raportointiin ja kehittämiseen. Työllistä taidolla-palveluun osallistumisen perusteella voidaan rekisteröidylle henkilölle lähettää tietoa TE-toimiston ja ELY-keskusten muista yrityksille ja työnantajille suunnatuista palveluista ja tapahtumista. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Henkilötunnus
  • Palveluun osallistuvan henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yrityksen sijainti
  • Yrityksen toimiala
  • Muita yrittäjän itsensä antamia taustatietoja yrityksen tilanteesta ja palveluntarpeesta
  • Yrittäjän ilmoittamat aikaisemmin saadut julkiset yritystuet

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan palveluun hakeneiden asiakasyrittäjien itse ilmoittamista tiedoista. Jos asiakas löytyy TE-palvelujen tietojärjestelmä URA:sta, tai julkishallinnon jaetusta CRM-järjestelmästä, käyetään myös näitä tietoja tietolähteenä sen varmistamisessa, että asiakas soveltuu palvelun kohderyhmään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan salatulla sähköpostilla palveluntuottajalle palvelun toteuttamista varten. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot kerätään Webropol-tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Webropol-tietokannasta tiedot siirretään Työllistä taidolla-palvelun rekisteriin. Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa rekisteri sijaitsee, pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne TE-palvelujen ja ELY-keskusten työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Palveluun osallistuminen kirjataan myös URA-tietojärjestelmään, joka on Työ- ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteri, ja sen rekisterinpitäjänä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Rekisteristä on oma tietosuojaseloste (KEHA/1516/2017).

Lisäksi palveluun osallistuminen kirjataan KasvuCRM-tietojärjestelmään. Kasvu CRM on julkishallinnon yhteisjärjestelmä, jossa henkilötietorekisterin tietoja tallettavat tahot toimivat kukin talletetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta, sekä vastaavat tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. ELY-keskuksen ja  ja TE-toimistojen osalta yhteysrekisterinpitäjiin ja heidän tietosuojavastaaviinsa voi ottaa yhteyttä:

Rekisteristä on myös oma tietosuojaselosteensa:

KasvuCRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilötietorekisterin tietosuojaseloste (businessfinland.fi)

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka osoite on alla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan 10 vuotta yrittäjän tekemästä ilmoittautumisesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen:

Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 36, 00521 HELSINKI

Päivitetty: 27.10.2023